Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.7066 - CNODC/Novatek/Total EPY/Yamal LNG) - Sprawa, która może kwalifikować się... - OpenLEX

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.7066 - CNODC/Novatek/Total EPY/Yamal LNG) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2013.342.8

Akt nienormatywny
Wersja od: 22 listopada 2013 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji

(Sprawa COMP/M.7066 - CNODC/Novatek/Total EPY/Yamal LNG)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2013/C 342/06)

(Dz.U.UE C z dnia 22 listopada 2013 r.)

1.
W dniu 14 listopada 2013 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwa China National Oil & Gas Development Corporation ("CNODC", Chiny), Total E&P Yamal ("Total EPY", Francja) oraz OJSC Novatek ("Novatek", Rosja) przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem OAO Yamal LNG ("Yamal LNG", Rosja) w drodze zakupu udziałów/akcji.
2.
Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
-
w przypadku przedsiębiorstwa CNODC: jest to spółka zależna przedsiębiorstwa China National Petroleum Corporation ("CNPC", Chiny), prowadząca - głównie w Chinach, a w mniejszym zakresie także w EOG - różnorodną działalność związaną z ropą naftową i gazem,
-
w przypadku przedsiębiorstwa Total EPY: prowadzona w skali światowej działalność w obszarach: produkcji gazu ziemnego i ropy naftowej, rafinacji i wprowadzania do obrotu produktów naftowych, petrochemikaliów i chemikaliów specjalistycznych,
-
w przypadku przedsiębiorstwa Novatek: działalność w zakresie wydobycia, produkcji, przetwarzania i wprowadzania do obrotu gazu ziemnego i ciekłych węglowodorów w Rosji,
-
w przypadku przedsiębiorstwa Yamal LNG: działalność w zakresie wykorzystania, a (w przyszłości) także wydobycia surowców węglowodorowych ze złóż gazu i gazu skroplonego Południowe Tambejskoje na Półwyspie Jamalskim w Rosji.
3.
Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii. Należy zauważyć, iż zgodnie z obwieszczeniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury stosowanej do niektórych koncentracji na mocy rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw 2 , sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym obwieszczeniu.
4.
Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGE-RREGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, podając numer referencyjny: COMP/M.7066 - CNODC/ Novatek/Total EPY/Yamal LNG, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").
2 Dz.U. C 56 z 5.3.2005, s. 32 ("obwieszczenie Komisji w sprawie uproszczonej procedury").

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.