Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.7023 - Publicis/Omnicom). - OpenLEX

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.7023 - Publicis/Omnicom).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2013.351.38

Akt nienormatywny
Wersja od: 30 listopada 2013 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji

(Sprawa COMP/M.7023 - Publicis/Omnicom)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2013/C 351/08)

(Dz.U.UE C z dnia 30 listopada 2013 r.)

1.
W dniu 25 listopada 2013 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004, 1 Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwa Publicis Groupe SA ("Publicis", Francja) oraz Omnicom Group, Inc. ("Omnicom", USA), łączą się w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. a) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw.
2.
Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
w przypadku przedsiębiorstwa Publicis: międzynarodowa grupa działająca w sektorze komunikacji i reklamy,
w przypadku przedsiębiorstwa Omnicom: przedsiębiorstwo prowadzące działalność na rynku międzynarodowym w sektorze reklamy, marketingu i komunikacji korporacyjnej.
3.
Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.
4.
Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, podając numer referencyjny: COMP/M.7023 - Publicis/ Omnicom, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.