Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.6859 - Mitsubishi Corporation/Isuzu Motors/Isuzu Motors India Private Limited) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2013.57.5

Akt nienormatywny
Wersja od: 27 lutego 2013 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji

(Sprawa COMP/M.6859 - Mitsubishi Corporation/Isuzu Motors/Isuzu Motors India Private Limited)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2013/C 57/05)

(Dz.U.UE C z dnia 27 lutego 2013 r.)

1.
W dniu 20 lutego 2013 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004(1), Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwa Mitsubishi Corporation ("MC", Japonia) i Isuzu Motors Ltd ("Isuzu", Japonia) przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem Isuzu Motors India Private Ltd ("Isuzu India", Indie) w drodze zakupu udziałów/akcji.
2.
Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
w przypadku przedsiębiorstwa MC: dostawy w sektorze energetycznym, metalowym, maszyn, chemikaliów, żywności i ogólnym,
w przypadku przedsiębiorstwa Isuzu: produkcja i dostawy pojazdów silnikowych, jak również komponentów do silników.
3.
Przedsiębiorstwo Isuzu India będzie prowadzić działalność w zakresie produkcji i dostaw pojazdów silnikowych i części zamiennych w Indiach, a ewentualnie także na sąsiednich rynkach wschodzących. Isuzu India nie będzie prowadzić działalności w EOG.
4.
Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii. Należy zauważyć, iż zgodnie z obwieszczeniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury stosowanej do niektórych koncentracji na mocy rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw(2), sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym obwieszczeniu.
5.
Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, podając numer referencyjny: COMP/M.6859 - Mitsubishi Corporation/Isuzu Motors/Isuzu Motors India Private Limited, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

______

(1) Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").

(2) Dz.U. C 56 z 5.3.2005, s. 32 ("obwieszczenie Komisji w sprawie uproszczonej procedury").

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.