Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.6649 - Allianz/Insurance Portfolio and Brokerage Services of Gan Eurocourtage).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2012.196.19

Akt nienormatywny
Wersja od: 4 lipca 2012 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.6649 - Allianz/Insurance Portfolio and Brokerage Services of Gan Eurocourtage)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2012/C 196/12)

(Dz.U.UE C z dnia 4 lipca 2012 r.)

1.
W dniu 25 czerwca 2012 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004(1), Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Allianz IARD SA ("A.I." Francja) należące do Allianz Group ("Allianz", Niemcy) przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, kontrolę nad całym odrębnym portfelem ubezpieczeń innych niż na życie, obejmującym umowy ubezpieczeniowe oraz powiązaną działalność brokerską, aktywa i pasywa we Francji ("przedsiębiorstwo będące celem koncentracji", Francja) należącym dotychczas do Gan Eurocourtage SA ("GEC", Francja) w drodze zakupu udziałów/akcji.
2.
Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
w przypadku przedsiębiorstwa A.I.: spółka zależna przedsiębiorstwa Allianz, prowadząca działalność we Francji i świadcząca różne usługi zarządzania aktywami w ramach ubezpieczeń innych niż na życie oraz ubezpieczeń na życie, jak również usługi działalności bankowej,
w przypadku przedsiębiorstwa Allianz: szeroko zakrojona działalność w branży ubezpieczeniowej, bankowej oraz zarządzania aktywami w ponad 70 krajach na całym świecie, największa cześć działalności przedsiębiorstwa Allianz skoncentrowana jest w Europie,
w przypadku przedsiębiorstwa będącego celem koncentracji: odrębny portfel ubezpieczeń przedsiębiorstwa GEC obejmujący produkty ubezpieczeniowe inne niż na życie dla osób fizycznych, specjalistów oraz firm oraz powiązaną działalność brokerską i zarządzającą przedsiębiorstwa GEC, jak również powiązane elementy niedotyczące portfela ubezpieczeń, aktywa i pasywa,
w przypadku przedsiębiorstwa GEC: oferowanie produktów ubezpieczeniowych innych niż na życie dla osób fizycznych oraz firm, produktów w zakresie ubezpieczeń transportowych oraz ubezpieczeń grupowych.
3.
Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.
4.
Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERG-ERREGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, podając numer referencyjny: COMP/M.6649 - Allianz/ Insurance Portfolio and Brokerage Services of Gan Eurocourtage, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

______

(1) Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.