Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2012.218.12

| Akt nienormatywny
Wersja od: 24 lipca 2012 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji

(Sprawa COMP/M.6619 - TSR Recycling/HKS Scrap Metals)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2012/C 218/10)

(Dz.U.UE C z dnia 24 lipca 2012 r.)

1. W dniu 17 lipca 2012 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004(1), Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo TSR Recycling GmbH & Co. KG ("TSR", Niemcy) przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, kontrolę nad całym przedsiębiorstwem HKS Scrap Metals B.V. ("HKS", Niderlandy) w drodze zakupu udziałów/akcji. Przedsiębiorstwo TSR jest wspólnie kontrolowane przez przedsiębiorstwa Alfa Acciai Spa ("Alfa Acciai", Włochy), Cronimet Holding GmbH ("Cronimet", Niemcy) i Rethmann AG & Co. KG ("Rethmann", Niemcy).
2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
w przypadku przedsiębiorstwa TSR: handel i przetwarzanie złomu metali żelaznych i nieżelaznych,
w przypadku przedsiębiorstwa Afla Acciai: produkcja stali zbrojeniowej,
w przypadku przedsiębiorstwa Cronimet: handel złomem metali nieżelaznych i stopami metali żelaznych,
w przypadku przedsiębiorstwa Rethmann: usługi wodne i związane z ochroną środowiska, zarządzanie recyklingiem i transport oraz usługi logistyczne,
w przypadku przedsiębiorstwa HKS: zbiórka, przetwarzanie i handel złomem metali żelaznych.
3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii. Należy zauważyć, iż zgodnie z obwieszczeniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury stosowanej do niektórych koncentracji na mocy rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw(2), sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym obwieszczeniu.
4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGE-RREGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, podając numer referencyjny: COMP/M.6619 - TSR Recycling/HKS Scrap Metals, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

______

(1) Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").

(2) Dz.U. C 56 z 5.3.2005, s. 32 ("obwieszczenie Komisji w sprawie uproszczonej procedury").

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.