Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.6553 - Reitan Servicehandel/R-kioski/UAB Impress Teva/OÜ Lehepunkt) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2012.96.53

Akt nienormatywny
Wersja od: 31 marca 2012 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji

(Sprawa COMP/M.6553 - Reitan Servicehandel/R-kioski/UAB Impress Teva/OÜ Lehepunkt)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2012/C 96/10)

(Dz.U.UE C z dnia 31 marca 2012 r.)

1.
W dniu 26 marca 2012 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004(1), Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Reitan Servicehandel AS ("Reitan Servicehandel", Norwegia, należące do grupy Reitangruppen AS, Norwegia) przejmuje w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, kontrolę nad całymi przedsiębiorstwami R-kioski Ltd. ("R-kioski", Finlandia), UAB Impress Teva (Litwa) i OÜ Lehepunkt (Estonia) w drodze zakupu udziałów/akcji.
2.
Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
w przypadku przedsiębiorstwa Reitan Servicehandel: sprzedaż detaliczna w małych sklepach i kioskach na terenie Norwegii, Szwecji, Danii i Łotwy oraz dystrybucja prasy na terenie Norwegii, Szwecji, Danii i Łotwy,
w przypadku przedsiębiorstwa R-kioski: prowadzenie kiosków na terenie Finlandii bezpośrednio lub na podstawie umów franchisingowych,
w przypadku przedsiębiorstwa UAB Impress Teva: dystrybucja prasy na terenie Litwy,
w przypadku przedsiębiorstwa OÜ Lehepunkt: dystrybucja prasy na terenie Estonii.
3.
Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii. Należy zauważyć, iż zgodnie z obwieszczeniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury stosowanej do niektórych koncentracji na mocy rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw(2), sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym obwieszczeniu.
4.
Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGE-RREGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, podając numer referencyjny: COMP/M.6553 - Reitan Servicehandel/R-kioski/UAB Impress Teva/OÜ Lehepunkt, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

______

(1) Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").

(2) Dz.U. C 56 z 5.3.2005, s. 32 ("obwieszczenie Komisji w sprawie uproszczonej procedury").

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.