Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.6360 - Nynas/Harburg Refinery Assets).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2013.56.21

Akt nienormatywny
Wersja od: 26 lutego 2013 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji

(Sprawa COMP/M.6360 - Nynas/Harburg Refinery Assets)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2013/C 56/16)

(Dz.U.UE C z dnia 26 lutego 2013 r.)

1.
W dniu 19 lutego 2013 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004(1), Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której Nynas AB ("Nynas", Szwecja), przedsiębiorstwo wspólnie kontrolowane przez Petróleos de Venezuela SA oraz Neste Oil Oyj, przejmuje w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wyłączną kontrolę nad niektórymi aktywami rafinerii w Harburgu ("Harburg Refinery Assets", Niemcy), należącej do Shell Deutschland Oil GmbH, w drodze 25-letniej umowy o dzierżawę przedsiębiorstwa.
2.
Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:
w przypadku przedsiębiorstwa Nynas: produkcja i sprzedaż olejów bazowych, procesowych, transformatorowych i asfaltu,
w przypadku Harburg Refinery Assets: produkcja paliw, olejów bazowych, procesowych i transformatorowych.
3.
Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.
4.
Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, podając numer referencyjny: COMP/M.6360 - Nynas/ Harburg Refinery Assets, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

______

(1) Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.