Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.6220 - General Mills/Yoplait) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2011.155.20

Akt nienormatywny
Wersja od: 25 maja 2011 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji

(Sprawa COMP/M.6220 - General Mills/Yoplait)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2011/C 155/07)

(Dz.U.UE C z dnia 25 maja 2011 r.)

1. W dniu 18 maja 2011 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004(1), Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo General Mills Inc. ("General Mills", Stany Zjednoczone Ameryki), spółka notowana na giełdzie nowojorskiej, przejmuje w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw kontrolę nad grupą Yoplait ("Yoplait", Francja) w drodze zakupu akcji.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:

– w przypadku General Mills: produkcja i sprzedaż konsumpcyjnych produktów spożywczych, takich jak: gotowe do spożycia płatki zbożowe, dania główne, mrożonki, przystawki, desery, lody, mieszanki na bazie mąki i mieszanki do pieczenia, przekąski. W Stanach Zjednoczonych General Mills od 1977 r. jest franczyzobiorcąYoplait,

– w przypadku przedsiębiorstwa Yoplait: produkcja i sprzedaż świeżych produktów mlecznych, takich jak: jogurty, desery mleczne, ser świeży i śmietana.

3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii. Należy zauważyć, iż zgodnie z obwieszczeniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury stosowanej do niektórych koncentracji na mocy rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw(2), sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym obwieszczeniu.

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, podając numer referencyjny: COMP/M.6220 - General Mills/Yoplait, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

______

(1) Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").

(2) Dz.U. C 56 z 5.3.2005, s. 32 ("obwieszczenie Komisji w sprawie uproszczonej procedury").

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.