Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.6188 - Vitol/Helios/Shell/Plateau Holding/BV3) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2011.142.42

Akt nienormatywny
Wersja od: 13 maja 2011 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji

(Sprawa COMP/M.6188 - Vitol/Helios/Shell/Plateau Holding/BV3)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2011/C 142/06)

(Dz.U.UE C z dnia 13 maja 2011 r.)

1. W dniu 4 maja 2011 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004(1), Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwa Vitol Holding BV ("Vitol", Niderlandy), Helios Investments Partners LLP ("Helios", Anglia i Walia) oraz Royal Dutch Shell plc ("Shell", Anglia i Walia) przejmują, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem Plateau Holding BV ("Plateau", Niderlandy) oraz nad przedsiębiorstwem BV3 ("BV3", Niderlandy).

2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:

– w przypadku przedsiębiorstwa Vitol: niezależne przedsiębiorstwo zajmujące się handlem różnymi towarami (ropą naftową, produktami ropopochodnymi, LNG, gazem ziemnym, węglem, energią i emisjami dwutlenku węgla) oraz instrumentami finansowymi - przede wszystkim w odniesieniu do sektora ropy naftowej i gazu,

– w przypadku przedsiębiorstwa Helios: przedsiębiorstwo inwestycji prywatnych, które podejmuje inwestycje kapitałowe, skupiając swoją działalność na obszarze Afryki,

– w przypadku przedsiębiorstwa Shell: działalność na skalę światową w zakresie poszukiwania, produkcji i sprzedaży ropy i gazu ziemnego, produkcji i sprzedaży produktów ropopochodnych i chemikaliów, wytwarzania energii oraz produkcji energii, także w oparciu o zasoby odnawialne,

– w przypadku przedsiębiorstwa Plateau: inwestycyjne przedsiębiorstwo holdingowe, które po przeprowadzeniu transakcji obejmie bieżącą działalność przedsiębiorstwa Shell, prowadzoną w 14 afrykańskich państwach w obszarze dystrybucji detalicznej produktów gazowych, ropy i produktów ropopochodnych,

– w przypadku przedsiębiorstwa BV3: spółka joint-venture, która powstanie w przyszłości, obejmując, po przeprowadzeniu transakcji, bieżącą działalność przedsiębiorstwa Shell, prowadzoną w siedmiu afrykańskich państwach w obszarze produkcji smarów oraz ich hurtowej dystrybucji.

3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii. Należy zauważyć, iż zgodnie z obwieszczeniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury stosowanej do niektórych koncentracji na mocy rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw(2), sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym obwieszczeniu.

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, podając numer referencyjny: COMP/M.6188 - Vitol/ Helios/Shell/Plateau Holding/BV3, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

______

(1) Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").

(2) Dz.U. C 56 z 5.3.2005, s. 32 ("obwieszczenie Komisji w sprawie uproszczonej procedury").

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.