Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.6082 - China National Bluestar/Elkem). - OpenLEX

Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.6082 - China National Bluestar/Elkem).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2011.71.23

Akt nienormatywny
Wersja od: 5 marca 2011 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji

(Sprawa COMP/M.6082 - China National Bluestar/Elkem)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2011/C 71/07)

(Dz.U.UE C z dnia 5 marca 2011 r.)

1. W dniu 24 lutego 2011 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo China National Bluestar Group Co., Ltd. ("Bluestar", Chiny), kontrolowane przez przedsiębiorstwo China National Chemical Corporation ("ChemChina", Chiny) przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, kontrolę nad całym przedsiębiorstwem Elkem AS ("Elkem", Norwegia) w drodze zakupu udziałów.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:

– w przypadku przedsiębiorstwa Bluestar: produkcja nowych materiałów chemicznych, w tym silikonów, produktów petrochemicznych, przemysłowych środków czyszczących oraz membran i produktów do uzdatniania wody, jak również prowadzenie badań naukowych; przedsiębiorstwo ChemChina produkuje również nowe i podstawowe materiały chemiczne, produkty pochodzące z przetwórstwa i rafinacji ropy naftowej, substancje agrochemiczne, wyroby z gumy i aparaturę chemiczną,

– w przypadku przedsiębiorstwa Elkem: produkcja i sprzedaż krzemu metalicznego, żelazokrzemu, produktów węglowych, pyłu krzemionkowego i inna powiązana działalność.

3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, podając numer referencyjny: COMP/M.6082 -China National Bluestar/Elkem, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

______

(1) Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.