Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2010.238.11

| Akt nienormatywny
Wersja od: 3 września 2010 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji

(Sprawa COMP/M.5975 - Lion Capital/Picard Groupe)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2010/C 238/06)

(Dz.U.UE C z dnia 3 września 2010 r.)

1. W dniu 27 sierpnia 2010 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004(1), Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Lion Capital LLP ("Lion Capital", Zjednoczone Królestwo) przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, kontrolę nad całym przedsiębiorstwem Picard Groupe SA ("Picard", Francja), w drodze zakupu papierów wartościowych.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:

– Lion Capital jest przedsiębiorstwem zarządzającym inwestycjami na niepublicznym rynku kapitałowym, głównie inwestycjami w przedsiębiorstwa prowadzące działalność w zakresie produkcji lub/i sprzedaży markowych produktów konsumenckich. Jedna z jego spółek portfelowych, przedsiębiorstwo Findus, prowadzi działalność na rynku dostaw mrożonych produktów do punktów sprzedaży detalicznej,

– Przedsiębiorstwo Picard prowadzi działalność w zakresie dystrybucji detalicznej mrożonej żywności poprzez własną sieć wyspecjalizowanych sklepów działających pod marką Picard.

3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, podając numer referencyjny: COMP/M.5975 - Lion Capital/Picard Groupe, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

______

(1) Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.