Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5951 - AON Corporation/Hewitt Associates).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2010.236.8

Akt nienormatywny
Wersja od: 1 września 2010 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji

(Sprawa COMP/M.5951 - AON Corporation/Hewitt Associates)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2010/C 236/07)

(Dz.U.UE C z dnia 1 września 2010 r.)

1. W dniu 24 sierpnia 2010 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004(1), Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Aon Corporation ("Aon", Stany Zjednoczone) przejmuje w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw kontrolę nad przedsiębiorstwem Hewitt Associates, Inc. ("Hewitt") w drodze zakupu akcji/ udziałów.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:

– w przypadku przedsiębiorstwa Aon: usługi pośrednictwa w zakresie oceny ryzyka i ubezpieczeń oraz usługi w zakresie doradztwa,

– w przypadku przedsiębiorstwa Hewitt: doradztwo, dodatkowe świadczenia oraz usługi outsourcingu w zakresie zasobów ludzkich w procesach biznesowych.

3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, podając numer referencyjny: COMP/M.5951 - AON Corporation/Hewitt Associates, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

______

(1) Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.