Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5903 - Tech Data Europe/Brightstar Europe/Triade Holding).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2010.231.23

Akt nienormatywny
Wersja od: 27 sierpnia 2010 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji

(Sprawa COMP/M.5903 - Tech Data Europe/Brightstar Europe/Triade Holding)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2010/C 231/06)

(Dz.U.UE C z dnia 27 sierpnia 2010 r.)

1. W dniu 18 sierpnia 2010 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Brightstar Europe Ltd ("Brightstar Europe", Zjednoczone Królestwo) kontrolowane przez przedsiębiorstwo Brightstar Corp. (Stany Zjednoczone) oraz Tech Data Corporation (Stany Zjednoczone), przejmuje w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw kontrolę nad częścią przedsiębiorstwa Triade Holding B.V. ("Triade Holding", Niderlandy), w drodze zakupu akcji/udziałów, oraz przedsiębiorstwo Tech Data Europe GmbH ("Tech Data Europe", Niemcy), kontrolowane przez przedsiębiorstwo Tech Data Corporation (Stany Zjednoczone), przejmuje w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw kontrolę nad częściami przedsiębiorstwa Triade Holding (Niderlandy), w drodze zakupu akcji/udziałów.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:

– w przypadku przedsiębiorstwa Brightstar Europe: hurtowa dystrybucja urządzeń telefonii komórkowej i usługi powiązane, taryfy, umowy i akcesoria,

– w przypadku przedsiębiorstwa Brightstar Corp.: łańcuch dostaw oraz usługi dystrybucyjne w zakresie telefonii komórkowej,

– w przypadku przedsiębiorstwa Tech Data Corporation: dystrybucja produktów technologii informacyjnych i komunikacyjnych,

– w przypadku przedsiębiorstwa Tech Data Europe: hurtowa dystrybucja produktów informatycznych i usługi powiązane oraz, w mniejszym stopniu, hurtowa dystrybucja elektroniki konsumenckiej w EOG,

– w przypadku przedsiębiorstwa Triade Holding: hurtowa dystrybucja elektroniki konsumenckiej i usługi powiązane, urządzenia telefonii komórkowej i akcesoria oraz, w mniejszym stopniu, produkty informatyczne.

3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, podając numer referencyjny: COMP/M.5903 - Tech Data Europe/Brightstar Europe/Triade Holding, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

______

(1) Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.