Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2010.108.6

| Akt nienormatywny
Wersja od: 28 kwietnia 2010 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji

(Sprawa COMP/M.5856 - OCI/Certain fertilizer and related businesses of DSM)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2010/C 108/05)

(Dz.U.UE C z dnia 28 kwietnia 2010 r.)

1. W dniu 19 kwietnia 2010 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004(1), Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Orascom Construction Industries S.A.E. ("OCI", Egipt) przejmuje, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, kontrolę nad częściami przedsiębiorstwa Royal DSM N.V. ("DSM", Niderlandy) obejmującymi działalność w zakresie nawozów azotowych, amoniaku i melaminy w drodze zakupu akcji/udziałów i aktywów.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:

– w przypadku przedsiębiorstwa OCI: produkcja i dostawy nawozów,

– w przypadku przedsiębiorstwa DSM: opracowywanie, produkcja i wprowadzanie do obrotu produktów żywieniowych i farmaceutycznych, tworzyw o wysokiej wydajności, produktów pochodnych polimerów oraz podstawowych produktów i tworzyw chemicznych.

3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii. Należy zauważyć, iż zgodnie z obwieszczeniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury stosowanej do niektórych koncentracji na mocy rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw(2), sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym obwieszczeniu.

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, podając numer referencyjny: COMP/M.5856 - OCI/Certain fertilizer and related businesses of DSM, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

______

(1) Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").

(2) Dz.U. C 56 z 5.3.2005, s. 32 ("obwieszczenie Komisji w sprawie uproszczonej procedury").

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.