Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5765 - Foxconn/Dell (Products) Poland).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2010.235.10

Akt nienormatywny
Wersja od: 31 sierpnia 2010 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji

(Sprawa COMP/M.5765 - Foxconn/Dell (Products) Poland)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2010/C 235/04)

(Dz.U.UE C z dnia 31 sierpnia 2010 r.)

1. W dniu 24 sierpnia 2010 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 (1), Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Hon Hai Precision Industry Co., Ltd ("Hon Hai group", Tajwan), spółka dominująca przedsiębiorstwa Foxconn group ("Foxconn", Tajwan), przejmuje wyłączną kontrolę nad przedsiębiorstwem Dell Products (Polska) Sp. z o.o ("Dell (Products) Poland", Polska), spółką zależną należącą w całości do przedsiębiorstw Dell Global BV oraz Dell International Holdings VIII BV, w drodze zakupu udziałów.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:

– w przypadku Hon Hai group i Foxconn: usługi wytwarzania sprzętu elektronicznego na rzecz producentów oryginalnego sprzętu elektronicznego,

– w przypadku Dell (Products) Poland: budowa, konfiguracja i montaż komputerów osobistych i serwerów.

3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres rozporządzenia WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301), pocztą elektroniczną na adres: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu lub listownie, podając numer referencyjny: COMP/M.5765 - Foxconn/Dell (Products) Poland, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

______

(1) Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie WE w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.