Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5575 - Orbeo/Parts of OneCarbon) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2009.191.5

Akt nienormatywny
Wersja od: 14 sierpnia 2009 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji

(Sprawa COMP/M.5575 - Orbeo/Parts of OneCarbon)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/C 191/05)

(Dz.U.UE C z dnia 14 sierpnia 2009 r.)

1. W dniu 4 sierpnia 2009 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004(1), Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Orbeo (Francja), będące wspólnym przedsiębiorcą kontrolowanym w równych częściach przez przedsiębiorstwa Société Générale (Francja) i Rhodia (Francja), przejmuje w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady kontrolę nad częścią przedsiębiorstwa OneCarbon International B.V. (OneCarbon, Niderlandy) w drodze zakupu aktywów.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:

– w przypadku przedsiębiorstwa Société Générale: detaliczne usługi bankowe i finansowe, ogólne zarządzanie inwestycjami i usługi inwestycyjne oraz usługi bankowości inwestycyjnej i korporacyjnej,

– w przypadku przedsiębiorstwa Rhodia: opracowywanie i produkcja specjalnych produktów chemicznych z przeznaczeniem na różne rynki, w tym dla branży motoryzacyjnej, elektronicznej, substancji smakowych i zapachowych, zdrowia, środków czystości i higieny osobistej, dóbr konsumpcyjnych i przemysłu,

– w przypadku przedsiębiorstwa Orbeo: handel uprawnieniami do emisji dwutlenku węgla, a w szczególności instrumentami "poświadczonej redukcji emisji" (CER) oraz uprawnieniami do emisji UE,

– w przypadku przedsiębiorstwa OneCarbon: działalność gospodarcza objęta transakcją to Added Value Trading (AVT) oraz Carbon Credit Development (CCD). Działalność CCD to świadczenie usług doradczych i wsparcia dla podmiotów przygotowujących projekty w zakresie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Działalność AVT polega na zakupie kredytów ograniczenia emisji otrzymywanych przez projekty dotyczące ograniczenia gazów cieplarnianych oraz ich sprzedaży partnerom handlowym.

3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres rozporządzenia (WE) nr 139/2004. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii. Należy zauważyć, iż zgodnie z obwieszczeniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury stosowanej do niektórych koncentracji na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004(2), sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym obwieszczeniu.

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301 lub 22967244) lub listownie, podając numer referencyjny: COMP/M.5575 - Orbeo/Parts of OneCarbon, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

______

(1) Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1.

(2) Dz.U. C 56 z 5.3.2005, s. 32.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.