Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5555 - Novartis/Ebewe Spezial-Pharma Holding).

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2009.201.12

Akt nienormatywny
Wersja od: 26 sierpnia 2009 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji

(Sprawa COMP/M.5555 - Novartis/Ebewe Spezial-Pharma Holding)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/C 201/10)

(Dz.U.UE C z dnia 26 sierpnia 2009 r.)

1. W dniu 18 sierpnia 2009 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004(1), Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Novartis Group, Szwajcaria, przejmuje w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady całkowitą kontrolę nad przedsiębiorstwem Ebewe SP Group, Austria, w drodze zakupu udziałów.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:

– w przypadku przedsiębiorstwa Novartis Group: opracowywanie, produkcja i dystrybucja produktów leczniczych, w tym leków sprzedawanych na receptę i bez recepty, szczepionek dla ludzi oraz produktów mających na celu ochronę zdrowia zwierząt,

– w przypadku Ebewe SP Group: producent i dystrybutor specjalistycznych generycznych produktów farmaceutycznych, jak również gotowych produktów farmaceutycznych na zlecenie innych firm farmaceutycznych.

3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres rozporządzenia (WE) nr 139/2004. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301 lub 22967244) lub listownie, podając numer referencyjny: COMP/M.5555 - Novartis/Ebewe Spezial-Pharma Holding, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

______

(1) Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.