Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5551 - F2i/Finavias/ERG) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2009.149.27

Akt nienormatywny
Wersja od: 1 lipca 2009 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji

(Sprawa COMP/M.5551 - F2i/Finavias/ERG)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/C 149/10)

(Dz.U.UE C z dnia 1 lipca 2009 r.)

1. W dniu 23 czerwca 2009 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004(1), Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwa F2i Fondi Italiani per le Infrastrutture S.G.R. S.p.A. ("F2i", Włochy) oraz Finavias S.à.r.l. ("Finavias", Luksemburg, przedsiębiorstwo będące pośrednią własnością grupy AXA) przejmują w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady wspólną kontrolę nad większościowym udziałem w przedsiębiorstwie ENEL Rete Gas S.p.A. ("ERG", Włochy) w drodze zakupu akcji.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:

– w przypadku przedsiębiorstwa F2i: fundusz wspólnego inwestowania, specjalizujący się w sektorach infrastruktury,

– w przypadku przedsiębiorstwa Finavias: zarządzanie aktywami oraz inwestycjami na niepublicznym rynku kapitałowym,

– w przypadku przedsiębiorstwa ERG: dystrybucja gazu nisko- i wysokociśnieniowymi rurociągami.

3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres rozporządzenia (WE) nr 139/2004. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii. Należy zauważyć, iż zgodnie z obwieszczeniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury stosowanej do niektórych koncentracji na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004(2), sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym obwieszczeniu.

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (+32 2 2964301 lub 2967244) lub listownie, podając numer referencyjny: COMP/M.5551 - F2i/Finavias/ERG, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

______

(1) Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1.

(2) Dz.U. C 56 z 5.3.2005, s. 32.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.