Zgłoszenie zamiaru koncentracji (Sprawa COMP/M.5528 - Mubadala/UTC/JV) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2009.174.16

Akt nienormatywny
Wersja od: 28 lipca 2009 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji

(Sprawa COMP/M.5528 - Mubadala/UTC/JV)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/C 174/08)

(Dz.U.UE C z dnia 28 lipca 2009 r.)

1. W dniu 15 lipca 2009 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004(1), Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwa Mubadala Development Company PJSC ("Mubadala", emirat Abu Zabi, ZEA) i Sikorsky Aircraft Corporation ("Sikorsky", Stany Zjednoczone Ameryki, przedsiębiorstwo należące do grupy United Technologies ("UTC")) przejmują w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem MIL MRO JV ("JV", Zjednoczone Emiraty Arabskie) w drodze zakupu udziałów w nowo utworzonej spółce będącej wspólnym przedsiębiorcą.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:

– w przypadku UTC: produkty zaawansowane technologicznie oraz usługi dla systemów budowlanych oraz przemysłu lotniczego i astronautycznego w skali światowej,

– w przypadku Mubadala: inwestycje globalne w różnego rodzaju sektorach strategicznych, takich jak sektor energetyczny, infrastruktura publiczna, nieruchomości, partnerstwa publiczno-prywatne, przemysł lotniczy i astronautyczny, podstawowe gałęzie przemysłu i usługi,

– w przypadku JV: usługi w zakresie konserwacji, napraw i przeglądów wojskowych samolotów i śmigłowców, jak również usługi związane z przebudową lub ulepszeniami, zarządzenie siecią dostawczą oraz umowami w zakresie obsługi technicznej.

3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres rozporządzenia (WE) nr 139/2004. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii. Należy zauważyć, iż zgodnie z obwieszczeniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury stosowanej do niektórych koncentracji na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004(2), sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym obwieszczeniu.

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (+32 22964301 lub 22967244) lub listownie, podając numer referencyjny: COMP/M.5528 - Mubadala/UTC/JV, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

______

(1) Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1.

(2) Dz.U. C 56 z 5.3.2005, s. 32.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.