Zgłoszenie zamiaru koncentracji - (Sprawa COMP/M.5503 - Sibur/CITCO) - Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2009.122.27

Akt nienormatywny
Wersja od: 30 maja 2009 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji

(Sprawa COMP/M.5503 - Sibur/CITCO)

Sprawa, która może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury uproszczonej

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/C 122/12)

(Dz.U.UE C z dnia 30 maja 2009 r.)

1. W dniu 20 maja 2009 r. zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004(1), Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo OJSC Sibur Holding ("Sibur", Rosja), kontrolowane przez przedsiębiorstwo Gazfond (Rosja), przejmuje w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Rady kontrolę nad całymi przedsiębiorstwami CITCO Waren-Handelsgesellschaft m.b.H. (Austria), Citco Holdings Limited (Cypr) i Westin Trading S.A. (Panama) (razem "CITCO"), w drodze zakupu udziałów.

2. Przedmiotem działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji jest:

– w przypadku przedsiębiorstwa Sibur: wytwarzanie różnych produktów petrochemicznych, nawozów i opon,

– w przypadku przedsiębiorstwa CITCO: niezależna dystrybucja między innymi gazu płynnego (LPG), produktów petrochemicznych oraz nawozów, jak również handel nimi.

3. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona koncentracja może wchodzić w zakres rozporządzenia (WE) nr 139/2004. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii. Należy zauważyć, iż zgodnie z obwieszczeniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury stosowanej do niektórych koncentracji na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004(2), sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym obwieszczeniu.

4. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie dziesięciu dni od daty niniejszej publikacji. Można je przesyłać do Komisji faksem (+32 2 2964301 lub 2967244) lub listownie, podając numer referencyjny: COMP/M.5503 - Sibur/CITCO, na poniższy adres Dyrekcji Generalnej ds. Konkurencji Komisji Europejskiej:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

______

(1) Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1.

(2) Dz.U. C 56 z 5.3.2005, s. 32.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.