Zgłoszenie zamiaru koncentracji

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2023.315.5

Akt nienormatywny
Wersja od: 5 września 2023 r.

Zgłoszenie zamiaru koncentracji
(Sprawa M.11250 - RELIANCE / BROOKFIELD / DIGITAL REALTY / JV)
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
(2023/C 315/05)

1. W dniu 28 sierpnia 2023 r., zgodnie z art. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 1 , Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji.

Zgłoszenie to dotyczy następujących przedsiębiorstw:

- Reliance Industries Limited ("Reliance", Indie),

- Project Holdings Three (DIFC) Limited, ostatecznie kontrolowane przez Brookfield Corporation ("Brookfield", Kanada),

- Digital India, LLC, ostatecznie kontrolowane przez Digital Realty Trust, Inc. ("Digital Realty", Stany Zjednoczone),

- Mercury Holdings SG Pte. Ltd. (Singapur) i jego jednostki zależne BAM DLR Data Centre Services Private Limited, BAM DLR Mumbai Private Limited, BAM DLR Chennai Private Limited, BAM DLR Network Services Private Limited oraz BAM DLR Kolkata Private Limited ("JV", Indie).

Przedsiębiorstwa Reliance, Brookfield i Digital Realty przejmą, w rozumieniu art. 3 ust. 1 lit. b) i art. 3 ust. 4 rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw, wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem JV.

Koncentracja dokonywana jest w drodze zakupu udziałów/akcji.

2. Przedmiot działalności gospodarczej przedsiębiorstw biorących udział w koncentracji:

- Reliance jest indyjskim przedsiębiorstwem z sektora prywatnego prowadzącym działalność gospodarczą w wielu branżach, takich jak energetyka, petrochemia, gaz ziemny, handel detaliczny, media i rozrywka, usługi cyfrowe oraz wyroby włókiennicze.

- Brookfield świadczy usługi zarządzania aktywami, głównie w takich sektorach, jak: nieruchomości, infrastruktura, odnawialna energia elektryczna i inwestycje na niepublicznym rynku kapitałowym.

- Digital Realty jest funduszem inwestycyjnym działającym w branży nieruchomości, który posiada, nabywa, rozwija i prowadzi ośrodki przetwarzania danych.

3. Działalność gospodarcza przedsiębiorstwa JV będzie polegała na nabywaniu, rozwijaniu i prowadzeniu ośrodków przetwarzania danych w Indiach.

4. Po wstępnej analizie Komisja uznała, że zgłoszona transakcja może wchodzić w zakres rozporządzenia w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw. Jednocześnie Komisja zastrzega sobie prawo do podjęcia ostatecznej decyzji w tej kwestii.

Należy zauważyć, iż zgodnie z zawiadomieniem Komisji w sprawie uproszczonej procedury rozpatrywania niektórych koncentracji na podstawie rozporządzenia Rady (WE) nr 139/2004 2  sprawa ta może kwalifikować się do rozpatrzenia w ramach procedury określonej w tym zawiadomieniu.

5. Komisja zwraca się do zainteresowanych osób trzecich o zgłaszanie ewentualnych uwag na temat planowanej koncentracji.

Komisja musi otrzymać takie uwagi w nieprzekraczalnym terminie 10 dni od daty niniejszej publikacji. Należy zawsze podawać następujący numer referencyjny:

M.11250 - RELIANCE / BROOKFIELD / DIGITAL REALTY / JV

Uwagi można przesyłać do Komisji pocztą lub pocztą elektroniczną. Należy stosować następujące dane kontaktowe:

E-mail: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Adres pocztowy:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

1 Dz.U. L 24 z 29.1.2004, s. 1 ("rozporządzenie w sprawie kontroli łączenia przedsiębiorstw").
2 Dz.U. C 366 z 14.12.2013, s. 5.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.