Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2017.140.7

| Akt obowiązujący
Wersja od: 31 maja 2017 r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2017/925
z dnia 29 maja 2017 r.
zezwalająca tymczasowo niektórym państwom członkowskim na kwalifikację materiału przedelitarnego niektórych gatunków roślin sadowniczych produkowanego na polu w warunkach niezabezpieczających przed dostępem owadów i uchylająca decyzję wykonawczą (UE) 2017/167

(notyfikowana jako dokument nr C(2017) 2800)

(Dz.U.UE L z dnia 31 maja 2017 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając dyrektywę Rady 2008/90/WE z dnia 29 września 2008 r. w sprawie obrotu materiałem rozmnożeniowym roślin sadowniczych oraz roślinami sadowniczymi przeznaczonymi do produkcji owoców 1 , w szczególności jej art. 4, art. 6 ust. 4, art. 9 ust. 1 i art. 13 ust. 3,

uwzględniając dyrektywę wykonawczą Komisji 2014/98/UE z dnia 15 października 2014 r. w sprawie wykonania dyrektywy Rady 2008/90/WE w odniesieniu do szczegółowych wymogów dotyczących rodzajów i gatunków roślin sadowniczych, o których mowa w załączniku I do tej dyrektywy, szczegółowych wymogów wobec dostawców oraz szczegółowych zasad dotyczących inspekcji urzędowych 2 , w szczególności jej art. 8 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Dyrektywa wykonawcza 2014/98/UE określa przepisy dotyczące produkcji, kwalifikacji i wprowadzania do obrotu materiału przedelitarnego, materiału elitarnego i materiału kwalifikowanego oraz roślin sadowniczych.

(2) Art. 8 ust. 1 dyrektywy wykonawczej 2014/98/UE stanowi, że przedelitarne rośliny mateczne i materiał przedelitarny muszą być produkowane w warunkach zabezpieczających przed dostępem owadów. Art. 8 ust. 4 tej dyrektywy stanowi jednak, że w odniesieniu do niektórych rodzajów lub gatunków i pod pewnymi warunkami państwa członkowskie mogą uzyskać zezwolenie na kwalifikację materiału przedelitarnego produkowanego na polu w warunkach niezabezpieczających przed dostępem owadów lub rozmnażanego z przedelitarnych roślin matecznych produkowanych na polu w warunkach niezabezpieczających przed dostępem owadów.

(3) Belgia, Republika Czeska, Francja i Hiszpania zwróciły się z wnioskiem o tymczasowe zezwolenie na kwalifikację materiału przedelitarnego niektórych gatunków produkowanego na polu w warunkach niezabezpieczających przed dostępem owadów.

(4) Komisja uznała, że należy dać dostawcom z tych państw członkowskich wystarczająco dużo czasu na dostosowanie systemów produkcji przy jednoczesnym kontynuowaniu produkcji na polu w warunkach niezabezpieczających przed dostępem owadów, biorąc pod uwagę, że budowa obiektów zabezpieczonych przed dostępem owadów wymaga znacznych nakładów zasobów ludzkich i finansowych.

(5) Na mocy decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2017/167 3  wspomniane państwa członkowskie otrzymały zatem zezwolenie na kwalifikację materiału przedelitarnego niektórych rodzajów lub gatunków produkowanego na polu w warunkach niezabezpieczających przed dostępem owadów.

(6) Belgia i Francja otrzymały zezwolenia tylko na dwa lata, gdyż producenci w tych krajach wcześnie rozpoczęli inwestowanie w budowę obiektów zabezpieczonych przed dostępem owadów. Tymczasowe zezwolenia dla Republiki Czeskiej i Hiszpanii przyznano natomiast na pięć lat, ponieważ producenci w tych państwach członkowskich potrzebują więcej czasu na spełnienie wymogu produkcji w obiektach zabezpieczonych przed dostępem owadów.

(7) Należy utrzymać tymczasowe zezwolenia przyznane Belgii, Republice Czeskiej, Francji i Hiszpanii, ponieważ nadal spełniane są warunki ich przyznania.

(8) Szwecja przedłożyła wniosek o tymczasowe zezwolenie na podstawie art. 8 ust. 4 dyrektywy wykonawczej 2014/98/UE w terminie późniejszym niż Belgia, Republika Czeska, Francja i Hiszpania.

(9) Należy dać dostawcom ze Szwecji wystarczająco dużo czasu na dostosowanie systemów produkcji przy jednoczesnym kontynuowaniu produkcji na polu w warunkach niezabezpieczających przed dostępem owadów, biorąc pod uwagę, że budowa obiektów zabezpieczonych przed dostępem owadów wymaga znacznych nakładów zasobów ludzkich i finansowych.

(10) Szwecji należy zatem również przyznać tymczasowe zezwolenie na kwalifikację materiału przedelitarnego niektórych rodzajów lub gatunków produkowanego na polu w warunkach niezabezpieczających przed dostępem owadów. Zezwolenie to powinno obowiązywać przez pięć lat, ponieważ szwedzcy producenci potrzebują stosunkowo dużo czasu na spełnienie wymogu produkcji w obiektach zabezpieczonych przed dostępem owadów.

(11) Decyzją wykonawczą (UE) 2017/167 ustanowiono stosowne środki dla Belgii, Republiki Czeskiej, Francji i Hiszpanii, aby zapewnić identyczny status zdrowotny przedelitarnych roślin matecznych i materiału przedelitarnego produkowanych na otwartym polu w porównaniu do przedelitarnych roślin matecznych i materiału przedelitarnego produkowanych w obiektach zabezpieczonych przed dostępem owadów. W środkach tych uwzględniono potrzebę ograniczenia ryzyka zakażenia, z uwzględnieniem warunków klimatycznych, warunków uprawowych przedelitarnych roślin matecznych i materiału przedelitarnego oraz odległości od wszelkich gatunków uprawnych i dzikich mających znaczenie dla odnośnych przedelitarnych roślin matecznych i materiału przedelitarnego, w oparciu o wiedzę ekspercką w dziedzinie występowania i biologii odnośnych agrofagów.

(12) Należy utrzymać środki dotyczące statusu zdrowotnego przedelitarnych roślin matecznych i materiału przedelitarnego ustanowione decyzją wykonawczą (UE) 2017/167 dla Belgii, Republiki Czeskiej, Francji i Hiszpanii oraz ustanowić takie środki dla Szwecji.

(13) Ze względu na jasność i pewność prawa decyzję wykonawczą (UE) 2017/167 należy uchylić i zastąpić nową decyzją.

(14) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Roślin, Zwierząt, Żywności i Pasz,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Zezwolenie

1.  Belgia i Francja mogą do dnia 31 grudnia 2018 r. kwalifikować materiał przedelitarny należący do odnośnych gatunków wymienionych w załączniku i wyprodukowany na otwartym polu w warunkach niezabezpieczających przed dostępem owadów, pod warunkiem że spełnione są wymogi określone w art. 2, 3 i 4.

Belgia i Francja mogą do dnia 31 grudnia 2018 r. kwalifikować również materiał przedelitarny rozmnażany z przedelitarnych roślin matecznych należących do odnośnych gatunków wymienionych w załączniku i wyprodukowanych na otwartym polu w warunkach niezabezpieczających przed dostępem owadów, pod warunkiem że spełnione są wymogi określone w art. 2, 3 i 4.

2.  Republika Czeska i Hiszpania mogą do dnia 31 grudnia 2022 r. kwalifikować materiał przedelitarny należący do odnośnych gatunków wymienionych w załączniku i wyprodukowany na otwartym polu w warunkach niezabezpieczających przed dostępem owadów, pod warunkiem że spełnione są wymogi określone w art. 2, 3 i 4.

Republika Czeska i Hiszpania mogą do dnia 31 grudnia 2022 r. kwalifikować również materiał przedelitarny rozmnażany z przedelitarnych roślin matecznych należących do odnośnych gatunków wymienionych w załączniku i wyprodukowanych na otwartym polu w warunkach niezabezpieczających przed dostępem owadów, pod warunkiem że spełnione są wymogi określone w art. 2, 3 i 4.

3.  Szwecja może do dnia 31 maja 2023 r. kwalifikować materiał przedelitarny należący do odnośnych gatunków wymienionych w załączniku i wyprodukowany na otwartym polu w warunkach niezabezpieczających przed dostępem owadów, pod warunkiem że spełnione są wymogi określone w art. 2, 3 i 4.

Szwecja może do dnia 31 maja 2023 r. kwalifikować również materiał przedelitarny rozmnażany z przedelitarnych roślin matecznych należących do odnośnych gatunków wymienionych w załączniku i wyprodukowanych na otwartym polu w warunkach niezabezpieczających przed dostępem owadów, pod warunkiem że spełnione są wymogi określone w art. 2, 3 i 4.

Artykuł  2

Utrzymanie

1.  W przypadku odnośnych państw członkowskich i odnośnych gatunków przedelitarne rośliny mateczne i materiał przedelitarny produkowane na polu są utrzymywane zgodnie z wymogami określonymi w sekcji A załącznika.
2.  Narzędzia i maszyny do szczepienia oraz narzędzia i maszyny ogrodnicze sprawdza się, czyści i dezynfekuje przed każdym użyciem na odnośnych przedelitarnych roślinach matecznych i materiale przedelitarnym oraz po takim użyciu.
3.  Zachowuje się odpowiednią odległość między przedelitarnymi roślinami matecznymi, aby ograniczyć do minimum kontakt korzeni poszczególnych roślin. Zachowuje się również odpowiednią odległość między przedelitarnymi materiałami rozmnożeniowymi, aby ograniczyć do minimum kontakt korzeni między tymi materiałami rozmnożeniowymi.
Artykuł  3

Inspekcja wzrokowa, pobieranie próbek i badanie

Oprócz wymagań dotyczących inspekcji wzrokowej, pobierania próbek i badania, określonych w art. 10 i 11 dyrektywy wykonawczej 2014/98/UE, odnośne państwa członkowskie zapewniają, aby spełnione były wymagania dotyczące odnośnych gatunków, określone w sekcji B załącznika do niniejszej decyzji.

Artykuł  4

Etykietowanie przedelitarnych roślin matecznych i materiału przedelitarnego

1.  Oprócz informacji wymaganych na mocy art. 2 ust. 2 dyrektywy wykonawczej Komisji 2014/96/UE 4  etykieta na przedelitarnych roślinach matecznych i materiale przedelitarnym wyprodukowanych w Belgii i Francji zgodnie z niniejszą decyzją zawiera następującą informację: "Wyprodukowano na polu zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2017/925; można kwalifikować do dnia 31 grudnia 2018 r.".

Oprócz informacji wymaganych na mocy art. 2 ust. 2 dyrektywy wykonawczej 2014/96/UE etykieta na przedelitarnych roślinach matecznych i materiale przedelitarnym wyprodukowanych w Republice Czeskiej i Hiszpanii zgodnie z niniejszą decyzją zawiera następującą informację: "Wyprodukowano na polu zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2017/925; można kwalifikować do dnia 31 grudnia 2022 r.".

Oprócz informacji wymaganych na mocy art. 2 ust. 2 dyrektywy wykonawczej 2014/96/UE etykieta na przedelitarnych roślinach matecznych i materiale przedelitarnym wyprodukowanych w Szwecji zgodnie z niniejszą decyzją zawiera następującą informację: "Wyprodukowano na polu zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2017/925; można kwalifikować do dnia 31 maja 2023 r.".

2.  Jeśli wystawiono dokument towarzyszący zgodnie z art. 3 ust. 1 dyrektywy wykonawczej 2014/96/UE, informację na etykiecie urzędowej, o której mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, można ograniczyć do: "Wyprodukowano na polu". W takim przypadku oprócz informacji wymaganych na mocy art. 3 ust. 2 dyrektywy wykonawczej 2014/96/UE dokument towarzyszący dotyczący odnośnych przedelitarnych roślin matecznych i odnośnego materiału przedelitarnego zawiera informację wskazaną w ust. 1 niniejszego artykułu.
Artykuł  5

Etykietowanie materiału elitarnego i materiału kwalifikowanego

1.  Oprócz informacji wymaganych na mocy art. 2 ust. 2 dyrektywy wykonawczej 2014/96/UE etykieta na elitarnym i kwalifikowanym materiale rozmnażanym z materiału przedelitarnego wyprodukowanego zgodnie z niniejszą decyzją zawiera następującą informację: "Otrzymano z materiału wyprodukowanego na polu zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2017/925".
2.  Jeśli wystawiono dokument towarzyszący zgodnie z art. 3 ust. 1 dyrektywy wykonawczej 2014/96/UE, informację na etykiecie urzędowej, o której mowa w ust. 1, można ograniczyć do: "Otrzymano z materiału wyprodukowanego na polu". W takim przypadku oprócz informacji wymaganych na mocy art. 3 ust. 2 dyrektywy wykonawczej 2014/96/UE dokument towarzyszący zawiera informację wskazaną w ust. 1 niniejszego artykułu.
Artykuł  6

Powiadomienie

Każde państwo członkowskie posiadające zezwolenie na kwalifikację materiału przedelitarnego na podstawie art. 1 niezwłocznie powiadamia Komisję i wszystkie inne państwa członkowskie o wszelkich przypadkach dokonania kwalifikacji zgodnie z tym artykułem. W powiadomieniu podaje się ilość przedelitarnych roślin matecznych i materiału przedelitarnego oraz wskazuje się gatunki tych przedelitarnych roślin matecznych i tego materiału przedelitarnego.

Artykuł  7

Uchylenie

Decyzja wykonawcza (UE) 2017/167 traci moc.

Artykuł  8

Adresaci

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 29 maja 2017 r.
W imieniu Komisji
Vytenis ANDRIUKAITIS
Członek Komisji

ZAŁĄCZNIK

SEKCJA  A

Wykaz gatunków, o których mowa w art. 1, i wymagania dotyczące ich utrzymania, o których mowa w art. 2

1. Belgia
1.1. Wykaz gatunków:

Malus domestica Mill., Prunus avium, P. cerasus, P. domestica, P. persica, Pyrus communis L. i podkładki tych gatunków.

1.2. Wymagania dotyczące wszystkich wyżej wymienionych gatunków
1.2.1. Środki

Jeśli wskutek inspekcji wzrokowych pod kątem obecności owadów-wektorów właściwych dla agrofagów wymienionych w części A załącznika I i w załączniku II do dyrektywy wykonawczej 2014/98/UE stwierdzono obecność tych wektorów, stosuje się środki owadobójcze.

1.3. Wymagania szczegółowe dotyczące określonych gatunków
1.3.1. Prunus avium, P. cerasus, P. domestica i P. persica
1.3.1.1. Warunki uprawy

Nie dopuszcza się do kwitnienia przedelitarnych roślin matecznych i materiału przedelitarnego.

2. Republika Czeska
2.1. Wykaz gatunków:

Castanea sativa Mill. i Juglans regia L.

2.2. Wymagania dotyczące obu wyżej wymienionych gatunków
2.2.1. Środki

W przypadku wątpliwości dotyczących występowania odnośnych agrofagów wymienionych w części A załącznika I i w załączniku II do dyrektywy wykonawczej 2014/98/UE na przedelitarnych roślinach matecznych i materiale przedelitarnym, te przedelitarne rośliny mateczne i ten materiał przedelitarny niezwłocznie się usuwa.

2.2.2. Warunki uprawy

Nie dopuszcza się do kwitnienia przedelitarnych roślin matecznych dzięki corocznemu przycinaniu na początku każdego okresu wegetacyjnego.

2.3. Wymagania szczegółowe dotyczące określonych gatunków
2.3.1. Juglans regia L.
2.3.1.1. Warunki uprawy

Przedelitarne rośliny mateczne sadzi się na obszarach, gdzie inspekcje wzrokowe potwierdziły brak wektorów wirusa liściozwoju wiśni.

3. Francja
3.1. Wykaz gatunków:

Castanea sativa Mill., Corylus avellana L., Cydonia oblonga Mill., Juglans regia L., Malus domestica Mill., Prunus amygdalus, P. armeniaca, P. avium, P. cerasus, P. domestica, P. persica, P. salicina i Pyrus communis L.

3.2. Wymagania dotyczące wszystkich wyżej wymienionych gatunków
3.2.1. Środki

Jeśli wskutek inspekcji wzrokowych pod kątem obecności owadów-wektorów właściwych dla agrofagów wymienionych w części A załącznika I i w załączniku II do dyrektywy wykonawczej 2014/98/UE stwierdzono obecność tych wektorów, stosuje się środki owadobójcze.

3.2.2. Warunki uprawy

Przedelitarne rośliny mateczne szczepi się na podkładkach wyprodukowanych, w miarę dostępności, w hodowli in vitro.

3.3. Wymagania szczegółowe dotyczące określonych gatunków
3.3.1. Prunus amygdalus, P. armeniaca, P. avium, P. cerasus, P. domestica, P. persica i P. salicina

Nie dopuszcza się do kwitnienia przedelitarnych roślin matecznych i materiału przedelitarnego.

4. Hiszpania
4.1. Wykaz gatunków:

Olea europaea L., Prunus amygdalus x P. persica, P. armeniaca, P. domestica, P. domestica x P. salicina, P. dulcis, P. persica i Pyrus communis L.

4.2. Wymagania dotyczące wszystkich wyżej wymienionych gatunków
4.2.1. Środki

Jeśli wskutek inspekcji wzrokowych pod kątem obecności owadów-wektorów właściwych dla agrofagów wymienionych w części A załącznika I i w załączniku II do dyrektywy wykonawczej 2014/98/UE stwierdzono obecność tych wektorów, stosuje się środki owadobójcze.

4.3. Wymagania szczegółowe dotyczące określonych gatunków
4.3.1. Olea europaea L.
4.3.1.1. Izolacja przestrzenna

Zachowuje się izolację przestrzenną wynoszącą co najmniej 100 m od wszelkich uprawnych lub dzikich roślin gatunku Olea europaea L., które nie podlegają systemowi kwalifikacji.

4.3.2. Prunus amygdalus x P. persica, P. armeniaca, P. domestica, P. domestica x P. salicina, P. dulcis i P. persica
4.3.2.1. Izolacja przestrzenna

Zachowuje się izolację przestrzenną wynoszącą co najmniej 500 m od wszelkich uprawnych lub dzikich roślin gatunku Prunus amygdalus, P. cerasus i P. prunophora, które nie podlegają systemowi kwalifikacji.

4.3.2.2. Warunki uprawy

Nie dopuszcza się do kwitnienia przedelitarnych roślin matecznych i materiału przedelitarnego.

4.3.3. Pyrus communis L.
4.3.3.1. Izolacja przestrzenna

Zachowuje się izolację przestrzenną wynoszącą co najmniej 500 m od wszelkich uprawnych lub dzikich roślin gatunku P. communis L., które nie podlegają systemowi kwalifikacji.

4.3.3.2. Warunki uprawy

Nie dopuszcza się do kwitnienia przedelitarnych roślin matecznych i materiału przedelitarnego.

5. Szwecja
5.1. Wykaz gatunków:

Malus domestica Mill. i Pyrus communis L.

5.2. Wymagania dotyczące wszystkich wyżej wymienionych gatunków
5.2.1. Środki

Jeżeli stwierdzono obecność owadów wymienionych w części A załącznika I do dyrektywy wykonawczej 2014/98/UE, stosuje się środki owadobójcze.

5.2.2. Izolacja przestrzenna

Zachowuje się izolację przestrzenną wynoszącą co najmniej 500 m od wszelkich uprawnych lub dzikich roślin gatunków Malus domestica Mill. i Pyrus communis L., które nie podlegają systemowi kwalifikacji.

Na zasadzie odstępstwa zachowuje się izolację przestrzenną wynoszącą co najmniej 40 m od banku genów roślin gatunku Malus domestica Mill., które nie podlegają systemowi kwalifikacji, jeżeli:

a) pobieranie próbek tych roślin i badanie ich w tym banku genów odbywa się zgodnie z wymaganiami dyrektywy wykonawczej 2014/98/UE w odniesieniu do danego gatunku; oraz
b) inspekcje wzrokowe przeprowadzane są w tym banku genów co najmniej dwukrotnie w trakcie sezonu wegetacyjnego.

SEKCJA  B

Wymagania dotyczące inspekcji wzrokowej, pobierania próbek i badania, o których mowa w art. 3

1. Belgia
1.1. Wymagania dotyczące wszystkich gatunków wymienionych w sekcji A pkt 1.1
1.1.1. Inspekcja wzrokowa

Co najmniej raz w roku przeprowadza się inspekcje wzrokowe pod kątem obecności owadów-wektorów właściwych dla agrofagów wymienionych w części A załącznika I i w załączniku II do dyrektywy wykonawczej 2014/98/UE.

1.2. Wymagania szczegółowe dotyczące określonych gatunków
1.2.1. Malus domestica Mill. i Pyrus communis L.
1.2.1.1. Pobieranie próbek i badanie

Co roku pobiera się próbki z każdej przedelitarnej rośliny matecznej i bada ją pod kątem występowania wirusów przenoszonych przez owady i pyłek, wymienionych w części A załącznika I i w załączniku II do dyrektywy wykonawczej 2014/98/UE.

1.2.2. Prunus avium, P. cerasus, P. domestica i P. persica
1.2.2.1. Pobieranie próbek i badanie

Co roku i w każdym cyklu namnażania pobiera się próbki z każdej przedelitarnej rośliny matecznej i bada ją pod kątem występowania wirusów przenoszonych przez owady i pyłek, wymienionych w załączniku II do dyrektywy wykonawczej 2014/98/UE.

2. Republika Czeska
2.1. Wymagania szczegółowe dotyczące określonych gatunków
2.1.1. Castanea sativa Mill.
2.1.1.1. Inspekcja wzrokowa

Inspekcje wzrokowe, o których mowa w art. 10 ust. 1 dyrektywy wykonawczej 2014/98/UE, przeprowadza się od kwietnia do maja.

2.1.2. Juglans regia L.
2.1.2.1. Inspekcja wzrokowa

Inspekcje wzrokowe, o których mowa w art. 10 ust. 1 dyrektywy wykonawczej 2014/98/UE, przeprowadza się późnym latem lub jesienią.

3. Francja
3.1. Wymagania szczegółowe dotyczące określonych gatunków
3.1.1. Corylus avellana L.
3.1.1.1. Pobieranie próbek i badanie

Co roku pobiera się próbki z każdej przedelitarnej rośliny matecznej i bada ją pod kątem występowania wirusa mozaiki jabłoni (ApMV).

3.1.2. Cydonia oblonga Mill., Malus domestica Mill. i Pyrus communis L.
3.1.2.1. Pobieranie próbek i badanie

Co roku pobiera się próbki z każdej przedelitarnej rośliny matecznej i bada ją pod kątem występowania wirusa chlorotycznej plamistości liści jabłoni (ACLSV), wirusa żłobkowatości pnia jabłoni (ASGV), wirusa jamkowatości pnia jabłoni (ASPV) i gumowatości drewna.

3.1.3. Prunus amygdalus, P. armeniaca, P. avium, P. cerasus, P. domestica, P. persica i P. salicina
3.1.3.1. Pobieranie próbek i badanie

Co roku i w każdym cyklu namnażania pobiera się próbki z każdej przedelitarnej rośliny matecznej i bada ją pod kątem występowania wirusa karłowatości śliwy (PDV) i wirusa nekrotycznej pierścieniowej plamistości śliwy (PNRSV). W przypadku P. persica co roku i w każdym cyklu namnażania pobiera się próbki z każdej przedelitarnej rośliny matecznej i bada ją pod kątem występowania utajonego wiroidu mozaiki brzoskwini (PLMVd).

4. Hiszpania
4.1. Wymagania szczegółowe dotyczące określonych gatunków
4.1.1. Olea europaea L. i Pyrus communis L.
4.1.1.1. Pobieranie próbek i badanie

Co roku pobiera się próbki z każdej przedelitarnej rośliny matecznej i bada ją pod kątem występowania wirusów i chorób wirusopodobnych wymienionych w załączniku II do dyrektywy wykonawczej 2014/98/UE.

4.1.2. Prunus amygdalus x P. persica, P. armeniaca, P. domestica, P. domestica x P. salicina, P. dulcis i P. persica
4.1.2.1. Pobieranie próbek i badanie

Co roku pobiera się próbki i przeprowadza badania pod kątem występowania wirusów i chorób wirusopodobnych wymienionych w załączniku II do dyrektywy wykonawczej 2014/98/UE.

5. Szwecja
5.1. Wymagania dotyczące wszystkich gatunków wymienionych w sekcji A pkt 5.1
5.1.1. Inspekcja wzrokowa

Inspekcje wzrokowe, o których mowa w art. 10 ust. 1 dyrektywy wykonawczej 2014/98/UE, przeprowadza się co najmniej dwukrotnie w trakcie sezonu wegetacyjnego.

1 Dz.U. L 267 z 8.10.2008, s. 8.
2 Dz.U. L 298 z 16.10.2014, s. 22.
3 Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/167 z dnia 30 stycznia 2017 r. zezwalająca tymczasowo Belgii, Republice Czeskiej, Francji i Hiszpanii na kwalifikację przedelitarnych roślin matecznych i materiału przedelitarnego określonych gatunków roślin sadowniczych, o których mowa w załączniku I do dyrektywy Rady 2008/90/WE, produkowanych na polu w warunkach niezabezpieczających przed dostępem owadów (Dz.U. L 27 z 1.2.2017, s. 143).
4 Dyrektywa wykonawcza Komisji 2014/96/UE z dnia 15 października 2014 r. sprawie wymagań dotyczących etykietowania, plombowania i pakowania materiału rozmnożeniowego roślin sadowniczych oraz roślin sadowniczych przeznaczonych do produkcji owoców, który to materiał i rośliny są objęte zakresem dyrektywy Rady 2008/90/WE (Dz.U. L 298 z 16.10.2014, s. 12).
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.