Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2009.314.100

| Akt obowiązujący
Wersja od: 1 grudnia 2009 r.

DECYZJA KOMISJI
z dnia 30 listopada 2009 r.
zezwalająca państwom członkowskim na przedłużenie tymczasowych zezwoleń na nowe substancje czynne: metaflumizon i gamma-cyhalotrynę

(notyfikowana jako dokument nr C(2009) 9366)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2009/865/WE)

(Dz.U.UE L z dnia 1 grudnia 2009 r.)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając dyrektywę Rady 91/414/EWG z dnia 15 lipca 1991 r. dotyczącą wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin(1), w szczególności jej art. 8 ust. 1 akapit czwarty,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z art. 6 ust. 2 dyrektywy 91/414/EWG w marcu 2005 r. Zjednoczone Królestwo otrzymało wniosek od przedsiębiorstwa BASF Agro S.A.S, Francja, o włączenie substancji czynnej metaflumizon do załącznika I do dyrektywy 91/414/WE. W decyzji Komisji 2006/517/WE(2) potwierdzono, że dokumentacja jest kompletna oraz że może zostać uznana za zasadniczo spełniającą wymogi dotyczące danych i informacji określone w załączniku II i załączniku III do tej dyrektywy.

(2) W sierpniu 2001 r. Zjednoczone Królestwo otrzymało wniosek od przedsiębiorstwa Pytech Chemicals GMbH dotyczący gamma-cyhalotryny. W decyzji Komisji 2004/686/WE(3) potwierdzono, że przedłożona dokumentacja jest kompletna, tzn. uznano, iż zasadniczo spełnia ona wymogi dotyczące danych i informacji określone w załączniku II i załączniku III do dyrektywy 91/414/EWG.

(3) Potwierdzenie kompletności dokumentacji było niezbędne w celu umożliwienia jej szczegółowego zbadania i umożliwienia państwom członkowskim przyznawania tymczasowych zezwoleń na okresy do trzech lat na środki ochrony roślin zawierające substancje czynne, o których mowa, przy spełnieniu warunków ustanowionych w art. 8 ust. 1 dyrektywy 91/414/EWG, w szczególności warunku odnoszącego się do szczegółowej oceny substancji czynnych i środków ochrony roślin w świetle wymogów określonych w tej dyrektywie.

(4) Zgodnie z art. 6 ust. 2 i 4 dyrektywy 91/414/EWG poddano ocenie wpływ tych substancji czynnych na zdrowie ludzi oraz środowisko naturalne, w odniesieniu do zastosowań proponowanych przez wnioskodawców. Państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy przedłożyło Komisji projekty sprawozdań z oceny, odpowiednio, w dniu 15 kwietnia 2008 r. (metaflumizon) i w dniu 25 stycznia 2008 r. (gamma-cyhalotryna).

(5) Po przedłożeniu projektów sprawozdań z oceny przez państwo członkowskie pełniące rolę sprawozdawcy stwierdzono, w obu przypadkach, iż należy zwrócić się do wnioskodawców o dalsze informacje, a do państwa członkowskiego pełniącego rolę sprawozdawcy o zbadanie tych informacji i przedstawienie swojej oceny. W związku z powyższym dokumentacja jest w dalszym ciągu badana i zakończenie jej oceny nie będzie możliwe przed upływem trzyletniego okresu przewidzianego w art. 8 ust. 1 akapit pierwszy dyrektywy 91/414/EWG.

(6) Ponieważ dotychczasowa ocena nie daje żadnego powodu do niepokoju, należy umożliwić państwom członkowskim przedłużenie tymczasowych zezwoleń przyznanych na środki ochrony roślin zawierające substancję czynną, o której mowa, na okres 24 miesięcy, zgodnie z przepisami art. 8 dyrektywy 91/414/EWG, aby umożliwić dalsze badanie dokumentacji. Przewiduje się, że ocena i proces decyzyjny zmierzające do ewentualnego włączenia metaflumizonu i gamma-cyhalotryny do załącznika I zakończą się w ciągu 24 miesięcy.

(7) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1

Państwa członkowskie mogą przedłużyć tymczasowe zezwolenia na środki ochrony roślin zawierające metaflumizon lub gamma-cyhalotrynę na okres nieprzekraczający 24 miesięcy od daty przyjęcia niniejszej decyzji.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 30 listopada 2009 r.

W imieniu Komisji
Androulla VASSILIOU
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 230 z 19.8.1991, s. 1.

(2) Dz.U. L 201 z 25.7.2006, s. 34.

(3) Dz.U. L 313 z 12.10.2004, s. 21.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.