Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2015.317.24

| Akt jednorazowy
Wersja od: 3 grudnia 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/2232
z dnia 2 grudnia 2015 r.
zezwalające na zwiększenie limitów wzbogacania wina produkowanego z wykorzystaniem winogron zebranych w 2015 r. we wszystkich regionach uprawy winorośli w Danii, Niderlandach, Szwecji i Zjednoczonym Królestwie

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1308/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiające wspólną organizację rynków produktów rolnych oraz uchylające rozporządzenia Rady (EWG) nr 922/72, (EWG) nr 234/79, (WE) nr 1037/2001 i (WE) nr 1234/2007 1 , w szczególności jego art. 91,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W części I pkt A.3 załącznika VIII do rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 przewidziano, że w latach, w których warunki klimatyczne były wyjątkowo niekorzystne, państwa członkowskie mogą zwrócić się o podwyższenie limitów zwiększenia zawartości objętościowej alkoholu w winie (wzbogacania) o 0,5 %.

(2) Dania, Niderlandy, Szwecja i Zjednoczone Królestwo zwróciły się o zwiększenie limitów wzbogacania wina produkowanego z wykorzystaniem winogron zebranych w 2015 r. z uwagi na wyjątkowo niekorzystne warunki klimatyczne podczas sezonu wegetacyjnego.

(3) Z powodu wyjątkowo niekorzystnych warunków pogodowych w 2015 r. limity zwiększenia naturalnej zawartości alkoholu określone w części I pkt A.2 załącznika VIII do rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 w niektórych regionach uprawy winorośli nie umożliwiają produkcji wina o odpowiedniej całkowitej zawartości alkoholu, na które normalnie istniałby popyt na rynku.

(4) Należy zatem zezwolić na zwiększenie limitów wzbogacania wina produkowanego z wykorzystaniem winogron zebranych w 2015 r. w Danii, Niderlandach, Szwecji i Zjednoczonym Królestwie.

(5) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. Wspólnej Organizacji Rynków Rolnych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Na zasadzie odstępstwa od części I pkt A.3 załącznika VIII do rozporządzenia (UE) nr 1308/2013 we wszystkich regionach uprawy winorośli w Danii, Niderlandach, Szwecji i Zjednoczonym Królestwie zwiększenie naturalnej zawartości objętościowej alkoholu w odniesieniu do objętości świeżych winogron zebranych w 2015 r., moszczu winogronowego, moszczu winogronowego w trakcie fermentacji, młodego wina w trakcie fermentacji i wina produkowanego z wykorzystaniem winogron zebranych w 2015 r. nie przekracza 3,5 % obj.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie trzeciego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 2 grudnia 2015 r.

W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący
1 Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 671.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.