Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2007.271.16

| Akt jednorazowy
Wersja od: 16 października 2007 r.

DECYZJA KOMISJI
z dnia 15 października 2007 r.
zezwalająca na wykorzystanie zagrożonego bydła do końca okresu produkcyjnego w Niemczech po oficjalnym potwierdzeniu obecności BSE

(notyfikowana jako dokument nr C(2007) 4648)

(Jedynie tekst w języku niemieckim jest autentyczny)

(2007/667/WE)

(Dz.U.UE L z dnia 16 października 2007 r.)

KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH,

uwzględniając Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 999/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 maja 2001 r. ustanawiające przepisy dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania niektórych przenośnych gąbczastych encefalopatii(1), w szczególności jego art. 13 ust. 1,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie (WE) nr 999/2001 ustanawia przepisy dotyczące zapobiegania, kontroli i zwalczania pasażowalnych encefalopatii gąbczastych (TSE) u zwierząt. W rozporządzeniu art. 13 ust. 1 akapit pierwszy przewidziano zastosowanie środków zwalczania, jeśli oficjalnie potwierdzono obecność TSE. Środki te polegają w szczególności na zabiciu i całkowitym zniszczeniu zwierząt i produktów pochodzenia zwierzęcego, które zostały określone jako zagrożone ("zagrożone bydło") z powodu powiązania epidemiologicznego z zarażonymi zwierzętami.

(2) Niemcy zwróciły się do Komisji z wnioskiem o przyjęcie decyzji zezwalającej na wykorzystanie zagrożonego bydła do końca okresu produkcyjnego w drodze odstępstwa od art. 13 ust. 1 lit. c) akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr 999/2001.

(3) W przedstawionych przez Niemcy środkach kontroli przewidziano ścisłe ograniczenie przemieszczania i identyfikowalność bydła w taki sposób, że obecny poziom ochrony zdrowia człowieka i zwierząt nie jest zagrożony.

(4) Na podstawie pozytywnej oceny ryzyka powinno się zatem zezwolić Niemcom na wykorzystanie bydła do końca okresu produkcyjnego, o ile spełnione zostaną pewne warunki.

(5) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1
1. W drodze odstępstwa od art. 13 ust. 1 rozporządzenia akapit pierwszy lit. c) rozporządzenia (WE) nr 999/2001 Niemcy mogą wykorzystywać bydło, o którym mowa w pkt 1 lit. a) tiret drugie i trzecie załącznika VII do tego rozporządzenia, do końca jego okresu produkcyjnego na warunkach ustanowionych w ust. 2, 3, 4 niniejszego artykułu.
2. Niemcy dopilnują, aby bydło, o którym mowa w ust. 1:

a) można było stale zidentyfikować w skomputeryzowanej bazie danych ustanowionej w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1760/2000 Parlamentu Europejskiego i Rady(2);

b) było przemieszczane z gospodarstwa pod urzędowym nadzorem i w celu zniszczenia;

c) nie było wysyłane do innych państw członkowskich ani wywożone do krajów trzecich.

3. Niemcy przeprowadzają regularne kontrole w celu sprawdzenia, czy niniejsza decyzja jest wykonywana w sposób właściwy.
4. Niemcy powiadamiają Komisję i inne państwa członkowskie o wykorzystaniu bydła, o którym mowa w ust. 1, poprzez Stały Komitet ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt.

Niemcy podają również odpowiednie informacje w corocznym raporcie, o którym mowa w art. 6 ust. 4 rozporządzenia (WE) nr 999/2001.

Artykuł  2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Federalnej Niemiec.

Sporządzono w Brukseli, dnia 15 października 2007 r.

W imieniu Komisji
Markos KYPRIANOU
Członek Komisji

______

(1) Dz.U. L 147 z 31.5.2001, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Komisji (WE) nr 727/2007 (Dz.U. L 165 z 27.6.2007, str. 8).

(2) Dz.U. L 204 z 11.8.2000, str. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.