Dziennik UE

Dz.U.UE.L.2019.154.44

| Akt indywidualny
Wersja od: 12 czerwca 2019 r.

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2019/961
z dnia 7 czerwca 2019 r.
w sprawie zezwolenia na wprowadzenie przez Republikę Francuską środka tymczasowego zgodnie z art. 129 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), w celu ograniczenia stosowania i wprowadzania do obrotu określonego drewna zaimpregnowanego kreozotem i innymi substancjami powiązanymi z kreozotem

(notyfikowana jako dokument nr C(2019) 4122)

(Jedynie tekst w języku francuskim jest autentyczny)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U.UE L z dnia 12 czerwca 2019 r.)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE 1 , w szczególności jego art. 129 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zarządzeniem z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ograniczenia stosowania i wprowadzania do obrotu określonego drewna impregnowanego ("zarządzenie"), które opublikowano w Dzienniku Urzędowym Republiki Francuskiej w dniu 11 stycznia 2019 r., Francja przyjęła środek tymczasowy zgodnie z art. 129 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 ("środek tymczasowy"), ponieważ uznała, że uzasadnione jest pilne działanie w celu ochrony środowiska przed zagrożeniem, jakie dla środowiska wodnego lub lądowego stanowi drewno impregnowane przy pomocy następujących substancji: kreozot (nr CAS 8001-58-9 i nr WE 232-287-5); olej kreozotowy (nr CAS 61789-28-4; nr WE 263-047-8); destylaty smoły węglowej, oleje naftalenowe (nr CAS 84650-04-4; nr WE 283-484-8); olej kreozotowy, frakcja acenaftenu (nr CAS 90640-84-9; nr WE 292-605-3); destylaty wyższe smoły węglowej (nr CAS 65996-91-0; nr WE 266-026-1); olej antracenowy (nr CAS 90640-80-5; nr WE 292-602-7); kwasy smołowe, węgiel, surowe (nr CAS 65996-85-2; nr WE 266-019-3); kreozot drzewny (nr CAS 8021-39-4; nr WE 232-419-1); oraz pozostałości po ekstrakcji (węgiel), niskotemperaturowa alkaliczna smoła węglowa (nr CAS 122384-78-5; nr WE 310-191-5), samodzielnie lub w mieszaninie z co najmniej jedną inną substancją ("drewno impregnowane").

(2) Środek tymczasowy polega na zakazie wprowadzania do obrotu i instalacji drewna impregnowanego ze skutkiem od dnia 23 kwietnia 2019 r. W ramach środka tymczasowego drewno impregnowane nie może być ponownie wykorzystane ani spożytkowane w inny sposób przez osobę, która je wykorzystała. Zakazy te mają zastosowanie niezależnie od daty impregnacji drewna.

(3) W dniu 25 lutego 2019 r. Francja poinformowała Komisję, a w dniu 5 marca 2019 r. Europejską Agencję Chemikaliów ("Agencja") i pozostałe państwa członkowskie, o środku tymczasowym, zgodnie z art. 129 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006.

(4) Zarządzenie dopuszcza, aby na zasadzie odstępstwa drewno impregnowane kreozotem (nr CAS 8001-58-9; nr WE 232-287-5) można było wprowadzać do obrotu i instalować do użytku jako podkłady kolejowe, oraz zezwala na ponowne wykorzystanie drewna, które jest już wykorzystywane jako podkłady kolejowe, w tym samym celu przez jego posiadacza przez czas nieokreślony. Ponadto zarządzenie zezwala do dnia 23 października 2019 r. na wprowadzanie do obrotu i instalowanie drewna impregnowanego tą substancją, przeznaczone do stosowania w charakterze elektrycznych lub telekomunikacyjnych słupów wsporczych, oraz przewiduje możliwość ubiegania się niektórych operatorów o przedłużenie tego terminu pod pewnymi warunkami.

(5) Komisja przeanalizowała zarządzenie oraz przedstawione przez Francję powiązane informacje naukowo-techniczne. Ponadto Komisja umożliwiła właściwym organom państw członkowskich i zainteresowanym stronom przedstawienie opinii w sprawie zarządzenia w ramach spotkania właściwych organów ds. rozporządzeń w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) oraz klasyfikacji, oznakowania i pakowania (CLP) ("CARACAL"), które odbyło się w dniu 19 marca 2019 r.

(6) Ze względu na krótki termin, w jakim Komisja musi podjąć decyzję dotyczącą środka tymczasowego zgodnie z art. 129 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, jej decyzja musi opierać się głównie na informacjach przedstawionych przez Francję.

(7) W pozycji 31 załącznika XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 wprowadzono już zakaz wprowadzania do obrotu drewna impregnowanego dziewięcioma substancjami, o których mowa w zarządzeniu, lub zawierającymi je mieszaninami, ponieważ jest znane ich działanie rakotwórcze. Ponadto zastrzeżenia dotyczące tych substancji wynikały również z faktu, że niektóre z ich składników nie ulegają łatwo degradacji. Niemniej jednak w ust. 2 lit. b) tej pozycji zezwala się, aby drewno impregnowane w instalacjach przemysłowych lub przez profesjonalistów zgodnie z ust. 2 lit. a) tej pozycji, które wprowadza się do obrotu po raz pierwszy lub ponowne impregnuje in situ, można było wykorzystywać wyłącznie do użytku profesjonalnego i przemysłowego, na przykład w kolei, przesyłaniu energii elektrycznej i telekomunikacji, w ogrodzeniach, w rolnictwie (np. podpory drzew) oraz w portach i na drogach wodnych. Ponadto w ust. 2 lit. c) wspomnianej pozycji zezwala się na wprowadzanie do obrotu na rynku wtórnym drewna, które zaimpregnowano przed dniem 31 grudnia 2002 r., w celu ponownego wykorzystania.

(8) Dyrektywą Komisji 2011/71/UE 2  kreozot (nr CAS 8001-58-9; nr WE 232-287-5) zatwierdzono jako substancję czynną przeznaczoną do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 8 do dnia 30 kwietnia 2018 r., w oparciu o ocenę tego, czy można oczekiwać, że środki do konserwacji drewna zawierające kreozot spełniają wymogi ustanowione w art. 5 dyrektywy 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 3 . Decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2017/2334 4  ważność zatwierdzenia kreozotu do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 8 przedłużono do dnia 31 października 2020 r. Pozostałych ośmiu substancji wymienionych w pozycji 31 załącznika XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 nie zatwierdzono jako substancji czynnych do stosowania w produktach biobójczych ani nie objęto ich przepisami przejściowymi określonymi w art. 89 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 5 , w związku z czym produkty biobójcze, które je zawierają, nie mogą być wprowadzane do obrotu ani stosowane w Unii.

(9) W związku z wnioskami o wzajemne uznanie trzech zezwoleń, które Szwecja udzieliła na produkty biobójcze zawierające kreozot zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 528/2012, Francja zezwoliła na stosowanie produktów objętych tymi wnioskami jedynie w odniesieniu do impregnacji podkładów kolejowych, ale odmówiła udzielenia zezwolenia na inne zastosowania w impregnacji drewna 6 . W decyzji wykonawczej (UE) 2018/1297 7  Komisja stwierdziła, że odstępstwo Francji od wzajemnego uznawania jest uzasadnione ochroną środowiska oraz zdrowia i życia ludzi, o czym mowa w art. 37 ust. 1 lit. a) i c) rozporządzenia (UE) nr 528/2012 w związku z art. 37 ust. 1 akapit drugi tego rozporządzenia.

(10) Pomimo faktu, że Francja odmówiła zezwolenia na stosowanie produktów biobójczych zawierających kreozot do zastosowań w impregnacji drewna innych niż impregnacja podkładów kolejowych, ani pozycja 31 załącznika XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 - o ile spełniono warunki określone w pkt 2 lit. b) tej pozycji, ani rozporządzenie (UE) nr 528/2012 nie wyklucza, aby takie drewno impregnowane kreozotem wprowadzano do obrotu po raz pierwszy lub instalowano na terytorium Francji lub drewno impregnowane kreozotem przed dniem 31 grudnia 2002 r. wprowadzano na francuski rynek wtórny w celu ponownego wykorzystania.

(11) Zgodnie z informacjami naukowo-technicznymi przedstawionymi przez Francję poziomy narażenia związane z wykorzystaniem na wolnym powietrzu drewna impregnowanego kreozotem i wchodzącego w kontakt z glebą lub zainstalowanego w wodzie słodkiej lub słonej, oszacowane przez organy szwedzkie i ocenione przez ANSES do celów zezwoleń na produkty biobójcze zawierające kreozot (nr CAS 8001-58-9; nr WE 232-287-5) 8 , wykraczają poza odpowiednie przewidywane stężenia niepowodujące zmian w środowisku (PNEC), co oznacza, że zagrożenie dla tych elementów środowiska nie jest odpowiednio kontrolowane. Środek wprowadzony przez Francję ma na celu ochronę środowiska przed wynikającym z tego zagrożeniem. Jednakże poziomy narażenia związane z podkładami kolejowymi, które są używane na wolnym powietrzu, ale nie wchodzą w kontakt z glebą, ani nie są zainstalowane w wodzie słodkiej ani słonej, nie przekraczają odpowiednich wartości PNEC. Aby w jak największym stopniu ograniczyć okres wpływu na środowisko związanego z takimi zastosowaniami drewna impregnowanego, środek wprowadzony przez Francję należy uznać za pilny w rozumieniu art. 129 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006. Francuskie decyzje o niedopuszczeniu przedmiotowych produktów biobójczych do impregnacji drewna w przypadkach innych niż impregnacja podkładów kolejowych, uznane przez Komisję za uzasadnione w decyzji wykonawczej (UE) 2018/1297, zaczną przynosić skutki ochronne od dnia 23 kwietnia 2019 r. Jednak zagrożenia związane ze stosowaniem takiego drewna impregnowanego pozostaną częściowo niekontrolowane, jeżeli takie drewno impregnowane nadal będzie można wprowadzać do obrotu i instalować na terytorium Francji po impregnacji poza terytorium Francji. W związku z tym należy w trybie pilnym wprowadzić ograniczenia dotyczące tego rodzaju wprowadzania do obrotu i instalacji w tych samych ramach czasowych, mianowicie od dnia 23 kwietnia 2019 r.

(12) W związku z tym środek tymczasowy można uznać za uzasadniony zgodnie z art. 129 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 w odniesieniu do drewna impregnowanego kreozotem (nr CAS 8001-58-9; nr WE 232-287-5).

(13) Francja stwierdziła również, że obliczenie pochodnego poziomu powodującego minimalne zmiany (DMEL) w przypadku kreozotu, który stanowi substancję, w odniesieniu do której nie jest możliwe określenie progu, zgodnie z wytycznymi agencji odpowiada zagrożeniu dla pracowników w wysokości 10- 5, oraz że, zgodnie z oceną dokonaną przez Szwecję na podstawie rozporządzenia (UE) nr 528/2012, zagrożenie dla konsumentów jest znikome.

(14) W oparciu o dodatkowe informacje naukowo-techniczne przedłożone przez Francję, osiem substancji innych niż kreozot, wymienionych w pozycji 31 załącznika XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, jest podobnych do kreozotu z powodu podobieństwa profili chemicznych, toksykologicznych i ekotoksykologicznych ich składników, a zatem zagrożenia dla środowiska wynikające ze stosowania drewna impregnowanego dowolną z tych substancji są podobne. W związku z tym środek tymczasowy można uznać za uzasadniony zgodnie z art. 129 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 również w odniesieniu do drewna impregnowanego dowolną z tych substancji.

(15) Zarządzenie nakłada obowiązek przetwarzania odpadów z drewna impregnowanego. Ponieważ odpady nie stanowią substancji, mieszaniny ani wyrobu w rozumieniu art. 3 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, Komisja uważa, że przepisy zarządzenia nakładające takie obowiązki, w tym dotyczące kwalifikacji takich odpadów jako niebezpiecznych, nie są objęte zakresem niniejszej decyzji.

(16) Ponieważ środek tymczasowy polega na ograniczeniu dotyczącym wprowadzania do obrotu lub stosowania substancji, nawet jeżeli spełniają one wymogi rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, w szczególności wymogi określone w pozycji 31 załącznika XVII do tego rozporządzenia, art. 129 ust. 3 tego rozporządzenia wymaga, aby Francja wszczęła unijną procedurę wprowadzania ograniczeń przez przedłożenie Agencji dokumentacji zgodnie z załącznikiem XV ("dokumentacja zgodna z załącznikiem XV") w terminie trzech miesięcy od daty niniejszej decyzji. W dokumentacji zgodnej z załącznikiem XV należy również przedstawić uzasadnienie wszelkich wniosków dotyczących odstępstw zgodnie ze środkiem tymczasowym, a także ocenę ryzyka dla zdrowia ludzi.

(17) W związku z tym należy zezwolić na wprowadzenie środka tymczasowego.

(18) Z uwagi na termin, określony w art. 129 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, dotyczący rozpoczęcia unijnej procedury wprowadzania ograniczeń przez przedłożenie Agencji dokumentacji oraz aby zapewnić wystarczającą ilość czasu na podjęcie decyzji zgodnie z art. 73 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, zezwolenie powinno obowiązywać przez 27 miesięcy.

(19) Niniejsza decyzja nie narusza w żaden sposób przepisów decyzji Komisji na mocy art. 73 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006, jeżeli warunki ustanowione w art. 68 tego rozporządzenia są spełnione.

(20) Niniejsza decyzja jest zgodna z opinią komitetu ustanowionego na mocy art. 133 rozporządzenia (WE) nr 1907/2006,

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł  1
1.  Z zastrzeżeniem ust. 2 środek tymczasowy zgłoszony Komisji przez Francję w dniu 25 lutego 2019 r. dotyczący ograniczenia stosowania i wprowadzania do obrotu określonego drewna impregnowanego ("środek tymczasowy") jest dozwolony przez okres 27 miesięcy od daty, z którą niniejsza decyzja staje się skuteczna.
2.  Zezwolenie to wygasa we najwcześniejszym z poniższych terminów, jeżeli któryś z nich wystąpi przed upływem okresu określonego w ust. 1:
a) jeżeli unijna procedura wprowadzania ograniczeń rozpoczęta w odniesieniu do środka tymczasowego skutkuje zmianą załącznika XVII do rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 - z datą rozpoczęcia stosowania tej zmiany;
b) sześć miesięcy po zakończeniu unijnej procedury wprowadzania ograniczeń rozpoczętej w odniesieniu do środka tymczasowego, bez przedstawienia przez Komisję projektu ograniczeń.
Artykuł  2

Niniejsza decyzja skierowana jest do Republiki Francuskiej.

Sporządzono w Brukseli dnia 7 czerwca 2019 r.
W imieniu Komisji
Elżbieta BIEŃKOWSKA
Członek Komisji
1 Dz.U. L 396 z 30.12.2006, s. 1.
2 Dyrektywa Komisji 2011/71/UE z dnia 26 lipca 2011 r. zmieniająca dyrektywę 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w celu włączenia kreozotu jako substancji czynnej do załącznika I do tej dyrektywy (Dz.U. L 195 z 27.7.2011, s. 46).
3 Dyrektywa 98/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 lutego 1998 r. dotycząca wprowadzania do obrotu produktów biobójczych (Dz.U. L 123 z 24.4.1998, s. 1).
4 Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2017/2334 z dnia 14 grudnia 2017 r. przedłużająca ważność zatwierdzenia kreozotu do stosowania w produktach biobójczych należących do grupy produktowej 8 (Dz.U. L 333 z 15.12.2017, s. 64).
5 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych (Dz.U. L 167 z 27.6.2012, s. 1).
6 Decyzje FR-2017-0034, FR-2017-0035 oraz FR-2017-0036, wszystkie z dnia 23 kwietnia 2018 r., w oparciu o wnioski z oceny francuskiej agencji ds. bezpieczeństwa sanitarnego żywności, środowiska i pracy (Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail - ANSES) z dnia 19 maja 2017 r., zastąpione wnioskami z oceny ANSES z dnia 30 maja 2018 r.
7 Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/1297 z dnia 25 września 2018 r. w sprawie odstępstwa od wzajemnego uznawania przez Francję pozwolenia na produkty biobójcze zawierające kreozot zgodnie z art. 37 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 (Dz.U. L 243 z 27.9.2018, s. 19).
8 Jak podała francuska rada ogólna ds. środowiska i zrównoważonego rozwoju (Conseil général du l'environnement et du développement durable) w Evaluation des impacts d'une interdiction d'utilisation de la créosote en France, sprawozdanie nr 010963-01, maj 2017 r. [http://cgedd.documentation.developpement-durable.gouv.fr/documents/cgedd/010963-01_rapport.pdf].
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.