Dz.U.UE.L.2018.323.4

| Akt obowiązujący
Wersja od: 19 grudnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2018/2017
z dnia 18 grudnia 2018 r.
zezwalające na wprowadzenie na rynek syropu z Sorghum bicolor (L.) Moench jako tradycyjnej żywności z państwa trzeciego zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283 oraz zmieniające rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2470
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283 z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie nowej żywności, zmieniające rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1169/2011 oraz uchylające rozporządzenie (WE) nr 258/97 Parlamentu Europejskiego i Rady oraz rozporządzenie Komisji (WE) nr 1852/2001 1 , w szczególności jego art. 15 ust. 4,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Rozporządzenie (UE) 2015/2283 stanowi, że jedynie taka nowa żywność, która uzyskała zezwolenie i jest wpisana do unijnego wykazu, może być wprowadzana na rynek w Unii. Tradycyjna żywność z państwa trzeciego stanowi nową żywność zgodnie z definicją w art. 3 rozporządzenia (UE) 2015/2283.

(2) Na podstawie art. 8 rozporządzenia (UE) 2015/2283 przyjęto rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2470 2  ustanawiające unijny wykaz nowej żywności, która uzyskała zezwolenie.

(3) Zgodnie z art. 15 ust. 4 rozporządzenia (UE) 2015/2283 Komisja decyduje o zezwoleniu i wprowadzeniu na rynek w Unii tradycyjnej żywności z państwa trzeciego. W dniu 5 kwietnia 2018 r. przedsiębiorstwo Sorghum Zrt. ("wnioskodawca") zgłosiło Komisji zamiar wprowadzenia na rynek w Unii syropu z Sorghum bicolor (L.) Moench jako tradycyjnej żywności z państwa trzeciego w rozumieniu art. 14 rozporządzenia (UE) 2015/2283. Wnioskodawca występuje o zezwolenie dotyczące spożycia syropu z Sorghum bicolor (L.) Moench jako takiego lub jako składnika żywności przez ogół populacji.

(4) Przedstawione przez wnioskodawcę udokumentowane dane wykazały historię bezpiecznego stosowania syropu z Sorghum bicolor (L.) Moench jako żywności w Stanach Zjednoczonych.

(5) Zgodnie z art. 15 ust. 1 rozporządzenia (UE) 2015/2283 w dniu 30 kwietnia 2018 r. Komisja przekazała ważne zgłoszenie państwom członkowskim oraz Europejskiemu Urzędowi ds. Bezpieczeństwa Żywności ("Urząd").

(6) W terminie czterech miesięcy, o którym mowa w art. 15 ust. 2 rozporządzenia (UE) 2015/2283, państwa członkowskie ani Urząd nie powiadomiły Komisji o żadnych należycie uzasadnionych zastrzeżeniach dotyczących bezpieczeństwa wobec wprowadzenia na rynek w Unii syropu z Sorghum bicolor (L.) Moench.

(7) Komisja powinna zatem zezwolić na wprowadzanie na rynek w Unii syropu z Sorghum bicolor (L.) Moench i zaktualizować unijny wykaz nowej żywności.

(8) Należy zatem odpowiednio zmienić rozporządzenie wykonawcze (UE) 2017/2470,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1
1.  Syrop z Sorghum bicolor (L.) Moench, jak określono w załączniku do niniejszego rozporządzenia, włącza się do unijnego wykazu nowej żywności, która uzyskała zezwolenie, ustanowionego rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2017/2470.
2.  Wpis w unijnym wykazie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje warunki stosowania i wymogi dotyczące etykietowania określone w załączniku do niniejszego rozporządzenia.
Artykuł  2

W załączniku do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/2470 wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  3

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 18 grudnia 2018 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

W załączniku do rozporządzenia wykonawczego (UE) 2017/2470 wprowadza się następujące zmiany:
1) w tabeli 1 (Nowa żywność, na którą wydano zezwolenie) dodaje się następujący wpis w porządku alfabetycznym:
Nowa żywność, na którą wydano zezwolenieWarunki stosowania nowej żywnościDodatkowe szczególne wymogi dotyczące etykietowaniaInne wymogi
"Syrop z Sorghum bicolor (L.) Moench (tradycyjna żywność z państwa trzeciego)Nie określonoNowa żywność jest oznaczana w ramach etykietowania zawierających ją środków spożywczych jako »syrop z sorgo (Sorghum bicolor)«."
2) w tabeli 2 (Specyfikacje) dodaje się następujący wpis w porządku alfabetycznym:
Nowa żywność, na którą wydano zezwolenieSpecyfikacje
"Syrop z Sorghum bicolor (L.) Moench (tradycyjna żywność z państwa trzeciego)Opis/definicja

Tradycyjną żywnością jest syrop z Sorghum bicolor (L.) Moench (rodzaj: Sorghum; rodzina: Poaceae (alt. Gramineae)).

Syrop otrzymuje się z łodyg S. bicolor, po zastosowaniu procesów produkcyjnych, takich jak rozdrabnianie, ekstrakcja i odparowywanie, w tym obróbka cieplna w celu uzyskania syropu o wartości co najmniej 74° w skali Brixa.

Dane dotyczące składu syropu z Sorghum bicolor (L.) Moench

Woda: 22,7 g/100 g

Popiół: 2,4

Cukry ogółem: > 74,0 g/100 g"

1 Dz.U. L 327 z 11.12.2015, s. 1.
2 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/2470 z dnia 20 grudnia 2017 r. ustanawiające unijny wykaz nowej żywności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2283 w sprawie nowej żywności (Dz.U. L 351 z 30.12.2017, s. 72).