Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2013.320.16

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 listopada 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1222/2013
z dnia 29 listopada 2013 r.
dotyczące zezwolenia na stosowanie kwasu propionowego, propionianu sodu oraz propionianu amonu jako dodatków paszowych dla przeżuwaczy, świń i drobiu
(Tekst mający znaczenie dla EOG)

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003 r. w sprawie dodatków stosowanych w żywieniu zwierząt 1 , w szczególności jego art. 9 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) W rozporządzeniu (WE) nr 1831/2003 przewidziano udzielanie zezwoleń na stosowanie dodatków w żywieniu zwierząt oraz określono sposób uzasadniania i procedury przyznawania takich zezwoleń.

(2) Zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 złożony został wniosek o zezwolenie na stosowanie kwasu propionowego, propionianu sodu oraz propionianu amonu. Do wniosku dołączone zostały dane szczegółowe oraz dokumenty wymagane na mocy art. 7 ust. 3 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003.

(3) Wniosek dotyczy zezwolenia na stosowanie kwasu propionowego, propionianu sodu oraz propionianu amonu jako dodatków paszowych dla wszystkich gatunków zwierząt, celem sklasyfikowania ich w kategorii "dodatki technologiczne" i w grupie funkcjonalnej "dodatki do kiszonki". Wniosek obejmuje również inne zastosowanie tych samych substancji, co do których nie podjęto jeszcze decyzji.

(4) Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności ("Urząd") w opinii z dnia 16 listopada 2011 r. 2 stwierdził, że zgodnie z proponowanymi warunkami stosowania kwas propionowy, propionian sodu oraz propionian amonu nie mają niekorzystnego wpływu na zdrowie zwierząt i ludzi ani na środowisko naturalne. W opinii stwierdzono ponadto, że substancje te polepszają stabilność tlenową materiałów łatwych do kiszenia. Zdaniem Urzędu nie ma potrzeby wprowadzania szczegółowych wymogów dotyczących monitorowania po wprowadzeniu do obrotu. Urząd poddał również weryfikacji sprawozdanie dotyczące metod analizy dodatków paszowych w paszy, przedłożone przez laboratorium referencyjne ustanowione rozporządzeniem (WE) nr 1831/2003.

(5) Ocena przedmiotowych substancji dowodzi, że warunki udzielenia zezwolenia przewidziane w art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1831/2003 są spełnione. W związku z tym należy zezwolić na stosowanie tych substancji, jak określono w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

(6) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Stałego Komitetu ds. Łańcucha Żywnościowego i Zdrowia Zwierząt,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Substancje wyszczególnione w załączniku, należące do kategorii "dodatki technologiczne" i do grupy funkcjonalnej "dodatki do kiszonki", zostają dopuszczone jako dodatki stosowane w żywieniu zwierząt zgodnie z warunkami określonymi w załączniku.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie dwudziestego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 29 listopada 2013 r.

W imieniu Komisji
José Manuel BARROSO
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

Numer identyfikacyjny dodatkuNazwa posiadacza zezwoleniaDodatekSkład, wzór chemiczny, opis, metoda analitycznaGatunek lub kategoria zwierzęciaMaksymalny wiekMinimalna zawartośćMaksymalna zawartośćInne przepisyData ważności zezwolenia
mg/kg mieszanki paszowej pełnoporcjowej o wilgotności 12 %
Kategoria: dodatki technologiczne. Grupa funkcjonalna: dodatki do kiszonki
1k280-Kwas propionowySkład dodatku

Kwas propionowy ≥ 99,5 %

Charakterystyka substancji czynnej

Kwas propionowy ≥ 99,5 %

C3H6O2 Nr CAS: 79-09-4

Pozostałości nielotne ≤ 0,01 % po suszeniu w temperaturze 140 °C do stałej masy

Aldehydy ≤ 0,1 % wyrażone jako formaldehyd

Wytwarzany w procesie syntezy chemicznej

Metoda analizy(1)

Oznaczanie ilościowe kwasu propionowego jako całkowitej zawartości kwasu propionowego w dodatkach paszowych, premiksach, paszach: jonowykluczająca wysokosprawna chromatografia cieczowa z detekcją refraktometryczną (HPLC-RI)

Przeżuwacze---1. Jednoczesne stosowanie innych kwasów organicznych w najwyższych dopuszczalnych dawkach jest przeciwwskazane.

2. Dodatek stosuje się w materiałach łatwych do kiszenia(2).

3. Równoczesne stosowanie innych źródeł substancji czynnych nie może doprowadzić do przekroczenia maksymalnej dozwolonej zawartości.

4. Środki bezpieczeństwa: podczas kontaktu z produktem należy chronić drogi oddechowe i oczy oraz używać rękawic i odzieży ochronnej.

20 grudnia 2023 r.
Świnie-30 000
Drób-10 000
1k281-Propionian soduSkład dodatku

Propionian sodu ≥ 98,5 %

Charakterystyka substancji czynnej

Propionian sodu ≥ 98,5 %

C3H5O2Na

Nr CAS: 137-40-6

Strata przy suszeniu ≤ 4 % określona poprzez poddanie suszeniu przez dwie godziny w temperaturze 105 °C

Substancje nierozpuszczalne w wodzie ≤ 0,1 %

Wytwarzany w procesie syntezy chemicznej

Metoda analizy(1)

Oznaczanie ilościowe propionianu sodu w dodatku do żywności:

1) jonowykluczająca wysokosprawna chromatografia cieczowa z detekcją refraktometryczną (HPLC-RI) - w celu oznaczenia całkowitej zawartości propionianu; oraz

2) spektrometria absorpcji atomowej, AAS (EN ISO 6869) - w celu oznaczenia całkowitej zawartości sodu.

Oznaczanie ilościowe propionianu sodu jako całkowitej zawartości kwasu propionowego w premiksach, paszach: jonowykluczająca wysokosprawna chromatografia cieczowa z detekcją refraktometryczną (HPLC-RI)

Przeżuwacze---1. Jednoczesne stosowanie innych kwasów organicznych w najwyższych dopuszczalnych dawkach jest przeciwwskazane.

2. Dodatek stosuje się w materiałach łatwych do kiszenia(2).

3. Równoczesne stosowanie innych źródeł substancji czynnych nie może doprowadzić do przekroczenia maksymalnej dozwolonej zawartości.

4. Środki bezpieczeństwa: podczas kontaktu z produktem należy chronić drogi oddechowe i oczy oraz używać rękawic i odzieży ochronnej.

20 grudnia 2023 r.
Świnie-30 000(3)
Drób-10 000(3)
1k284-Propionian amonuSkład dodatku

Preparat propionianu amonu ≥ 19,0 %, kwasu propionowego ≤ 80,0 % i wody ≤ 30 %

Charakterystyka substancji czynnej

Propionian amonu: C3H9O2N

Nr CAS: 17496-08-1

Wytwarzany w procesie syntezy chemicznej

Metoda analizy(1)

Oznaczanie ilościowe propionianu amonu w dodatku do żywności:

1) jonowykluczająca wysokosprawna chromatografia cieczowa z detekcją refraktometryczną (HPLC-RI) - w celu oznaczenia całkowitej zawartości propionianu; oraz

2) miareczkowanie kwasem siarkowym i wodorotlenkiem sodu dla oznaczenia amoniaku.

Oznaczanie ilościowe propionianu amonu jako całkowitej zawartości kwasu propionowego w premiksach, paszach:

jonowykluczająca wysokosprawna chromatografia cieczowa z detekcją refraktometryczną (HPLC-RI)

Przeżuwacze---1. Jednoczesne stosowanie innych kwasów organicznych w najwyższych dopuszczalnych dawkach jest przeciwwskazane.

2. Dodatek stosuje się w materiałach łatwych do kiszenia(2).

3. Równoczesne stosowanie innych źródeł substancji czynnych nie może doprowadzić do przekroczenia maksymalnej dozwolonej zawartości.

4. Środki bezpieczeństwa: podczas kontaktu z produktem należy chronić drogi oddechowe i oczy oraz używać rękawic i odzieży ochronnej.

20 grudnia 2023 r.
Świnie-30 000(3)
Drób-10 000(3)
(1) Szczegóły dotyczące metod analitycznych można uzyskać pod następującym adresem laboratorium referencyjnego: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx

(2) Pasze łatwe do kiszenia: > 3 % rozpuszczalnych węglowodanów w materiale świeżym (np. kukurydza - cała roślina, życica, stokłosa lub pulpa z buraka cukrowego), rozporządzenie Komisji (WE) nr 429/2008 (Dz.U. L 133 z 22.5.2008, s. 1).

(3) Jako kwas propionowy.

1 Dz.U. L 268 z 18.10.2003, s. 29.
2 Dziennik EFSA 2011, 9(12):2446.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.