Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE - Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2005.177.23

Akt nienormatywny
Wersja od: 19 lipca 2005 r.

Zezwolenie na pomoc państwa w ramach przepisów zawartych w art. 87 i 88 Traktatu WE

Przypadki, względem których Komisja nie wnosi sprzeciwu

(2005/C 177/09)

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(Dz.U.UE C z dnia 19 lipca 2005 r.)

Data przyjęcia decyzji: 22.4.2005

Państwo Członkowskie: Włochy (Toskania)

Nr pomocy: N 7/2004

Tytuł: Pomoc na rzecz rybołówstwa.

Cel: Pomoc dla sektora rybołówstwa i akwakultury.

Podstawa prawna: Legge regionale del 23 dicembre 2003.

Budżet: 4,39 mln EUR

Czas trwania: 3 lata

Forma i intensywność pomocy: Stawki przewidziane w rozporządzeniu nr 2792/1999.

Autentyczny(e) tekst(y) decyzji, po usunięciu wszelkich informacji poufnych, znajduje(ą) się na stronie:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Data przyjęcia: 22.7.2004

Państwo Członkowskie: Grecja

Numer pomocy: N 105/2004

Tytuł: Poprawki do funduszu kapitału obciążonego ryzykiem TANEO

Cel: Jeden z funduszy zorientowanych na inwestycje sektora prywatnego w nowe fundusze kapitałowe podwyższonego ryzyka. Fundusz, z kolei, będzie inwestował w małe i średnie firmy nowej ekonomii, najlepiej na etapie zakładania lub rozpoczynania działalności

Podstawa prawna: Ν.2843/2000 (ΦΕΚ, τεύχος Α' αρ. 219) περί εκσυγχρονισµού των χρηµατιστηριακών συναλλαγών, εισαγωγή εταιριών επενδύσεων στην ποντοπόρο ναυτιλία στο Χρηµατιστήριο Αξιών Αθηνών και άλλων

ΑΡΘΡΟ 28 (όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 8 του Ν.2992/ 2002 (ΦΕΚ, τεύχος Α' αρ. 54) περί ενίσχυσης της κεφαλαιαγοράς, ανάπτυξης της επιχειρηµατικότητας και άλλων διατάξεων)

Budżet: 45 milionów euro

Czas trwania: Do 2016

Autentyczny(e) tekst(y) decyzji, po usunięciu wszelkich informacji poufnych, znajduje(ą) się na stronie:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Data przyjęcia decyzji: 5.10.2004

Państwo Członkowskie: Włochy

Nr pomocy: N 180/2004

Tytuł: Wsparcie w dziedzinie B&R na inwestycje w niektórych sektorach (meta-distretti) w regionie Lombardia

Cel: Program wprowadza poprawki do pierwotnego programu pomocy N 311/2003 oraz poszerza jego zakres poprzez 1) dodanie nowego sektora przemysłowego (technologia informacyjna i komunikacyjna, ICT), oraz 2) objęcie swoim działaniem większej liczby beneficjentów, pierwotnie ograniczonej do MŚP, rozszerzonej obecnie na publiczne/prywatne konsorcja MŚP, duże przedsiębiorstwa, uniwersytety, organy badawcze UE i fundacje krajowe.

Podstawa prawna: Legge regionale del 24.03.2003 n. 3 art. 2, comma 5 "Modifiche a leggi regionali in material di organizzazione, sviluppo economico, territorio e seervizi alla persona"

Budżet: Całkowity budżet programu będzie prawdopodobnie wynosił 90-110 mln EUR.

Intensywność lub kwota pomocy: Na badania podstawowe: maksymalnie 100 %; na badania przemysłowe: maksymalnie 50 %; na rozwój przedkonkurencyjny: maksymalnie 25 %; na koszty analiz poprzedzających badania przemysłowe: maksymalnie 75 %; na analizy poprzedzające działania związane z rozwojem przedkonkurencyjnym: maksymalnie 50 %.

Intensywność pomocy może zostać zwiększona maksymalnie o: 10 pkt procentowych w przypadku pomocy dla MŚP; 5 pkt procentowych w przypadku pomocy dla przedsiębiorstw znajdujących się na obszarach objętych pomocą na mocy art. 87 ust. 3 lit. c); 25 pkt procentowych w przypadku projektu obejmującego również skuteczną współpracę transgraniczną, którego skutki mają szeroki zasięg;15 pkt procentowych w przypadku projektu badawczego, który jest zgodny z celami szczególnego projektu lub programu realizowanego jako część obecnego programu ramowego Wspólnoty w dziedzinie B&R; 10 pkt procentowych w przypadku projektu obejmującego skuteczną współpracę transgraniczną pomiędzy niezależnymi partnerami oraz projektów współpracy odzwierciedlających pkt 5.10.4 zasad ramowych w dziedzinie B&R.

Uwzględniając wszelkie dodatki, intensywność pomocy nie może przekroczyć 75 % na badania przemysłowe i 50 % na rozwój przedkonkurencyjny.

Czas trwania: Maksymalny czas trwania programu wynosi 10 lat.

Autentyczny(e) tekst(y) decyzji, po usunięciu wszelkich informacji poufnych, znajduje(ą) się na stronie:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

Data przyjęcia decyzji: 12.8.2004

Państwo Członkowskie: Niderlandy

Numer sprawy: N 222/2004

Tytuł: Wspieranie pojedynczych programów badawczych i projektów demonstracyjnych

Cel: Pobudzenie badań w dziedzinie przechodzenie na energię ze źródeł odnawialnych oraz innowacyjnych projektów demonstracyjnych dotyczących energii

Podstawa prawna: Kaderwet EZ-subsidies (Staatsblad 1997, 638)

Budżet: 225 mln EUR

Intensywność lub kwota pomocy: Do 50 %

Czas trwania: 10 lat na projekty demonstracyjnych oraz 5 lat na przeprowadzenie badań dotyczących przechodzenia na energię ze źródeł odnawialnych

Autentyczny(e) tekst(y) decyzji, po usunięciu wszelkich informacji poufnych, znajduje(ą) się na stronie:

http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.