Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2012.77.5

| Akt nienormatywny
Wersja od: 16 marca 2012 r.

Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001

(2012/C 77/03)

(Dz.U.UE C z dnia 16 marca 2012 r.)

Nr pomocy: SA.34395 (12/XA)

Państwo członkowskie: Belgia

Region: Région wallonne

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną: Marché public de services relatif à la collecte, à la transformation et à la destruction des animaux trouvés morts en Wallonie

Podstawa prawna: Décision du Gouvernement wallon du 22 juillet 2011 approuvant le cahier spécial des charges référencé O3.07.02-10F28 appelé à régir le marché public de services, le mode de passation (appel d'offres général avec publicité européenne) et l'avis de marché (tel que publié au supplément du Journal officiel de l'Union européenne en date du 4 août 2011)

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi:

Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: 6,63 EUR (w mln)

Maksymalna intensywność pomocy: 100 %

Data realizacji: -

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnej: 9 marca 2012 r.-28 lutego 2014 r.

Cel pomocy: Sektor produkcji zwierzęcej (art. 16 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006)

Sektor(-y) gospodarki: Chów i hodowla zwierząt

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Ph. Henry, Ministre en charge de l'environnement au sein du

Gouvernement wallon

Service public de Wallonie

Direction générale opérationnelle de l'agriculture, des ressources

naturelles et de l'environnement

Département du sol et des déchets

Avenue Prince de Liège 15

5100 Jambes

BELGIQUE

Adres internetowy:

http://agriculture.wallonie.be/cadavres_animaux

Inne informacje: -

Nr pomocy: SA.34456 (12/XA)

Państwo członkowskie: Zjednoczone Królestwo

Region: Scotland

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną: The Highlands Islands Veterinary Service Scheme (HIVSS)

Podstawa prawna: Congested Districts (Scotland) Act 1897; Small Landowners (Scotland) Act 1911 in accordance with Article 10(1) of Regulation (EC) No 1857/2006. Access to the service will be covered when vets are called out to take preventation and eradication measures in accordance with activities listed in 10.1 and other relevant conditions set out in the Article.

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi:

Całkowita kwota pomocy ad hoc przyznanej przedsiębiorstwu: 0 GBP (w mln)

Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: 0,80 GBP (w mln)

Maksymalna intensywność pomocy: 100 %

Data realizacji: -

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnej: 1 kwietnia 2012 r.-31 grudnia 2019 r.

Cel pomocy: Choroby zwierząt (art. 10 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006)

Sektor(-y) gospodarki: Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Scottish Government

Rural & Environment Directorate

Animal Health and Welfare Division

P Spur

Saughton House

Broomhouse Drive

Edinburgh

EH11 3XD

UNITED KINGDOM

Adres internetowy:

http://www.scotland.gov.uk/Topics/farmingrural/Rural/crofting-policy/support-fo-rcrofting/HIVSS

Inne informacje: -

Nr pomocy: SA.34468 (12/XA)

Państwo członkowskie: Zjednoczone Królestwo

Region: North East, North West, Yorkshire and the Humber, East Midlands, West Midlands, Eastern, London, South East, South West

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną: Boveine Tuberculosis Compensation to Deer Owners Scheme (England) 2012

Podstawa prawna: The Animal Act 1981; The Tuberculosis (Deer) Notice of Intended Slaughter and Compensation Order 1989; The Tuberculosis (Deer) Order 1989

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi:

Całkowita kwota pomocy ad hoc przyznanej przedsiębiorstwu: 0 GBP (w mln)

Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: 0,02 GBP (w mln)

Maksymalna intensywność pomocy: 100 %

Data realizacji: -

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnej: 1 kwietnia 2012 r.-31 marca 2019 r.

Cel pomocy: Choroby zwierząt (art. 10 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006)

Sektor(-y) gospodarki: Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Department for Environment Food and Rural Affairs

Nobel House

17 Smith Square

London

SW1P 3JR

UNITED KINGDOM

Adres internetowy:

http://archive.defra.gov.uk/foodfarm/farmanimal/diseases/atoz/tb/documents/bovine-t-bcomp-deer-2012.pdf

Inne informacje: -

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.