Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2011.328.3

| Akt nienormatywny
Wersja od: 11 listopada 2011 r.

Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001

(2011/C 328/03)

(Dz.U.UE C z dnia 11 listopada 2011 r.)

Nr pomocy: SA.33814 (11/XA)

Państwo członkowskie: Francja

Region: Moselle

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną: Aides aux investissements en vue de la réhabilitation agroenvironnementale des zones du massif des Vosges et des espaces patrimoniaux dégradés en Moselle.

Podstawa prawna:

Articles L 1511-2 et L 1511-5 du code général des collectivités territoriales.

Délibération du Conseil général de la Moselle (commission permanente du 13 décembre 2010).

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi:

Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: 0,20 EUR (w mln)

Maksymalna intensywność pomocy: 60 %

Data realizacji: -

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnej: 7 listopada 2011 r.-30 czerwca 2014 r.

Cel pomocy: Zachowanie tradycyjnych krajobrazów i budynków (art. 5 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006)

Sektor(-y) gospodarki: Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Monsieur le président du Conseil général de la Moselle

Direction de l'environnement et de l'aménagement du territoire

Division de l'environnement et de l'espace rural (SAEN)

Service de l'agriculture et des espaces naturels

Hôtel du département

1 rue du Pont Moreau

BP 11096

57036 Metz Cedex 1

FRANCE

Adres internetowy:

http://www.cg57.fr/SiteCollectionDocuments/LaMoselleEtVous/Agriculture/FichesUE/rehabilitation_agroenvironnementale_zones_massif_vosgien.pdf

Inne informacje: -

Nr pomocy: SA.33815 (11/XA)

Państwo członkowskie: Francja

Region: Moselle

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną:

Promotion (assistance technique) dans le secteur agricole:

1) aides à la communication en faveur de l'agriculture mosellane,
2) valorisation de l'élevage mosellan par la présentation d'animaux en concours.

Podstawa prawna:

Articles L 1511-2 et L 1511-5 du code général des collectivités territoriales.

Délibération du Conseil général de la Moselle (commission permanente du 13 décembre 2011).

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi:

Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: 0,18 EUR (w mln)

Maksymalna intensywność pomocy: 100 %

Data realizacji: -

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnej: 7 listopada 2011 r.-30 czerwca 2014 r.

Cel pomocy: Wsparcie techniczne (art. 15 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006)

Sektor(-y) gospodarki: Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Monsieur le président du Conseil général de la Moselle

Direction de l'environnement et de l'aménagement du territoire

Division de l'environnement et de l'espace rural (SAEN)

Hôtel du département

1 rue du Pont Moreau

BP 11096

57036 Metz Cedex 1

FRANCE

Adres internetowy:

http://www.cg57.fr/SiteCollectionDocuments/LaMoselleEtVous/Agriculture/FichesUE/aides_promotion_faveur_agriculture.pdf

Inne informacje: -

Nr pomocy: SA.33816 (11/XA)

Państwo członkowskie: Francja

Region: Moselle

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną: Diagnostics-conseils pour optimiser les investissements matériels ou réduire les coûts de mécanisation (assistance technique) en Moselle.

Podstawa prawna:

Articles L 1511-2 et L 1511-5 du code général des collectivités territoriales.

Délibération du Conseil général de la Moselle (commission permanente du 13 décembre 2010).

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi:

Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: 0,03 EUR (w mln)

Maksymalna intensywność pomocy: 80 %

Data realizacji: -

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnej: 7 listopada 2011 r.-30 czerwca 2014 r.

Cel pomocy: Wsparcie techniczne (art. 15 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006)

Sektor(-y) gospodarki: Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Monsieur le président du Conseil général de la Moselle

Direction de l'environnement et de l'aménagement du territoire

Division de l'environnement et de l'espace rural (SAEN)

Hôtel du département

1 rue du Pont Moreau

BP 11096

57036 Metz Cedex 1

FRANCE

Adres internetowy:

http://www.cg57.fr/SiteCollectionDocuments/LaMoselleEtVous/Agriculture/FichesUE/Diagnostic_pour_optimiser_les_investissements_materiels_mecanisation.pdf

Inne informacje: -

Nr pomocy: SA.33817 (11/XA)

Państwo członkowskie: Francja

Region: Moselle

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną: Développement des filières atypiques, démarches qualité, volets «investissements» et «assistance technique», en Moselle.

Podstawa prawna:

Articles L 1511-2 et L 1511-5 du code général des collectivités territoriales.

Délibération du Conseil général de la Moselle (commission permanente du 13 décembre 2010).

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi:

Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: 0,30 EUR (w mln)

Maksymalna intensywność pomocy: 80 %

Data realizacji: -

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnej: 7 listopada 2011 r.-30 czerwca 2014 r.

Cel pomocy: Inwestycje w gospodarstwach rolnych (art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006), Wsparcie techniczne (art. 15 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006)

Sektor(-y) gospodarki: Uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność usługową

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Monsieur le président du Conseil général de la Moselle

Direction de l'environnement et de l'aménagement du territoire

Division de l'environnement et de l'espace rural (SAEN)

Hôtel du département

1 rue du Pont Moreau

BP 11096

57036 Metz Cedex 1

FRANCE

Adres internetowy:

http://www.cg57.fr/SiteCollectionDocuments/LaMoselleEtVous/Agriculture/FichesUE/developpement_filieres_atypiques.pdf

Inne informacje: -

Nr pomocy: SA.33820 (11/XA)

Państwo członkowskie: Niemcy

Region: Hessen

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną: "Richtlinien über Gewährung von Beihilfen" (Beihilferichtlinien) der Hessischen Tierseuchenkasse

Podstawa prawna:

Tierseuchengesetz der Bundesrepublik Deutschland,

Hessisches Ausführungsgesetz zum Tierseuchengesetz

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi:

Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: 2,25 EUR (w mln)

Maksymalna intensywność pomocy: 100 %

Data realizacji: -

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnej: 1 listopada 2011 r.-30 czerwca 2014 r.

Cel pomocy: Choroby zwierząt (art. 10 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006)

Sektor(-y) gospodarki: Chów i hodowla zwierząt

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Hessische Tierseuchenkasse Mainzer Straße 17 65185 Wiesbaden DEUTSCHLAND

Adres internetowy:

http://hessischetierseuchenkasse.de/PDF/BeihAkt.pdf

Inne informacje: -

Nr pomocy: SA.33825 (11/XA)

Państwo członkowskie: Bułgaria

Region: Bulgaria

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną: "Помощ за насърчаване производството и използването на висококачествени семена"

Podstawa prawna: чл. 12, ал. 1 т. 2 и т. 5 и ал. 2 т. 1. буква "а" от Закона за подпомагане на земеделските производители; Указания на схема за държавна помощ приети от УС на ДФ "Земеделие"

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi:

Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: 1,41 BGN (w mln)

Maksymalna intensywność pomocy: 100 %

Data realizacji: -

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnej: 8 listopada 2011 r.-31 grudnia 2013 r.

Cel pomocy: Produkcja produktów rolnych wysokiej jakości (art. 14 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006)

Sektor(-y) gospodarki: Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Държавен фонд "Земеделие"

бул. "Цар Борис III" № 136

1618 София/Sofia

БЪЛГАРИЯ/BULGARIA

Adres internetowy:

http://dfz.bg/assets/2666/shema_semena_18.10.2011.doc

Inne informacje: -

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.