Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2011.164.13

| Akt nienormatywny
Wersja od: 2 czerwca 2011 r.

Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001

(2011/C 164/09)

(Dz.U.UE C z dnia 2 czerwca 2011 r.)

Nr pomocy: SA.32979 (11/XA)

Państwo członkowskie: Niemcy

Region: Deutschland

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną: Förderung der integrierten ländlichen Entwicklung (Verfahrenskosten der Flurneuordnung)

Podstawa prawna: Rahmenplan der Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes (GAK)

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi:

Całkowita kwota pomocy ad hoc przyznanej przedsiębiorstwu: 336 EUR (w mln)

Całkowity planowany roczny budżet programu pomocy: 112 EUR (w mln)

Maksymalna intensywność pomocy: 90 %

Data realizacji: -

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnej: 27 maja 2011 r.-31 grudnia 2013 r.

Cel pomocy: Scalanie gruntów (art. 13 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006)

Sektor(-y) gospodarki: Rolnictwo, leśnictwo i rybactwo

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Landesministerien

Jeweilige Adresse der Landesministerien

Adres internetowy:

http://www.bmelv.de/SharedDocs/Downloads/Landwirtschaft/Foerderung/GAK-Foerdergrundsaetze/2011/IntegrierteLaendlicheEntwicklungTeilA.pdf?_blob=publicationFile

Inne informacje: -

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.