Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2010.220.5

Akt nienormatywny
Wersja od: 14 sierpnia 2010 r.

Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001

(2010/C 220/06)

(Dz.U.UE C z dnia 14 sierpnia 2010 r.)

Nr pomocy: XA 80/10

Państwo członkowskie: Włochy

Region: Sardegna

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną: avviso pubblico di chiamata di progetti per la «qualificazione professionale di giovani neoimprenditori del settore agricolo» - da realizzare con il contributo del Fondo Sociale Europeo 2007/2013 - obiettivo competitività regionale e occupazione - Asse I Adattabilità.

Podstawa prawna:

– POR FSE 2007-2013 della Regione Autonoma della Sardegna approvato con Decisione C(2007) 6081 del 30.11.2007 della Commissione Europea,

– Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna 2007-2013 approvato con decisione della Commissione Europea numero C(2007) 5949 del 28 novembre 2007 e successive modifiche e integrazioni.

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi:

800.000,00 EUR

Maksymalna intensywność pomocy: 100 %

Data realizacji: Od dnia publikacji numeru ewidencyjnego wniosku o wyłączenie na stronie internetowej Komisji - Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnej: 31 lipca 2012 r.

Cel pomocy: Pomoc techniczna (art. 15 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006)

Sektor(-y) gospodarki:

Kod NACE

A - Rolnictwo, Leśnictwo I Rybołówstwo

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Regione Autonoma della Sardegna

Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale,

Cooperazione e Sicurezza Sociale

Servizio Programmazione e Gestione del Sistema della

Formazione Professionale

Via XXVIII Febbraio 1

09131 Cagliari CA

ITALIA

Adres internetowy:

http://www.regione.sardegna.it/j/v/55?s=1&v=9&c=389&c1=1385&id=19926

Inne informacje: -

Nr pomocy: XA 93/10

Państwo członkowskie: Hiszpania

Region: Cantabria (Kantabria)

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną: Ayudas a servicios de asesoría prestados por Agrupaciones de Sanidad Vegetal a Pequeñas y medianas empresas dedicadas a la producción de productos agrícolas

Podstawa prawna: Proyecto de Orden DES/XX/2010, por la que se establecen las bases reguladoras y la convocatoria para 2010 de las ayudas a servicios de asesoría prestados por Agrupaciones de Sanidad Vegetal a pequeñas y medianas empresas dedicadas a la producción de productos agrícolas

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi:

40.000 EUR.

Maksymalna intensywność pomocy:

1) do 80 proc. kosztów wynagrodzenia specjalisty odpowiadającego za zarządzanie zintegrowanym zwalczaniem plag szkodników i doradztwo w tym zakresie;

2) do 75 proc. niezbędnych kosztów dodatkowych w zakresie doradztwa technicznego, takich jak szkolenie personelu technicznego, publikacje i dokumenty referencyjne, sprzęt informatyczny i oprogramowanie;

3) do 50 proc. niezbędnych kosztów w zakresie środków obrony fitosanitarnej właściwych dla wdrożenia technik zintegrowanego zwalczania szkodników.

Data realizacji: Od dnia publikacji numeru, pod którym zarejestrowany zostanie wniosek o wyłączenie, na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Komisji.

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnej: W okresie od 2010 r. do 2013 r.

Cel pomocy:

Cel: wspieranie usług doradztwa w zakresie zintegrowanego zwalczania szkodników i chorób upraw świadczonych na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych. Usługi doradztwa świadczone będą przez organizacje nonprofit prawnie uznane przez kantabryjską Radę ds. Rozwoju Obszarów Wiejskich, Hodowli, Rybołówstwa

i Bioróżnorodności (Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad de Cantabria), a korzystanie z nich przysługiwać będzie również MŚP niezrzeszonym w tych organizacjach w zamian za opłatę proporcjonalną do wartości świadczonej usługi.

Niniejszą pomoc przyznaje się na mocy art. 15 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001.

Sektor(-y) gospodarki: Sektor rolnictwa (produkcja roślinna)

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Gobierno de Cantabria

Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad

C/ Gutiérrez Solana s/n

39011 Santander

ESPAÑA

Adres internetowy:

http://www.cantabriaeuropa.org/DFC28C3A-E9F0-5EF4-1041-75E45F67BC70.pdf/documentos_interes/documentos/Ayudas-estatales

http://www.cantabriaeuropa.org/ESP/e/114/Trabajo-Practicas-y-Becas/Ayudas-del-Estado

Inne informacje:

Dirección General de Desarrollo Rural

C/ Gutiérrez Solana s/n

39011 Santander

ESPAÑA

Tel. +34 942207864

E-mail: fernandez_b@gobcantabria.es

Santander dnia 20 kwietnia 2010 r.

Benito FERNÁNDEZ RODRÍGUEZ-ARANGO
Kierownik administracji ds. rolnictwa i dywersyfikacji obszarów wiejskich

Nr pomocy: XA 98/10

Państwo członkowskie: Hiszpania

Region: Navarra

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną: Baremos de indemnización a la pequeñas y medianas empresas agrícolas dedicadas a la producción primaria de productos agrícolas por las actuaciones fitosanitarias para el control de enfermedades o infecciones parasitarias de sus cultivos y plantas

Podstawa prawna: Orden Foral de la Consejera de Desarrollo Rural y Medio Ambiente, por la que se establecen los baremos de indemnización a la pequeñas y medianas empresas agrícolas dedicadas a la producción primaria de productos agrícolas por las actuaciones fitosanitarias para el control de enfermedades o infecciones parasitarias de sus cultivos y plantas

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi:

88.918 EUR.

Maksymalna intensywność pomocy: Maksymalna intensywność pomocy w żadnym przypadku nie przekroczy 80 % uznanych strat.

Data realizacji: Program pomocy stosuje się od dnia publikacji numeru, pod którym zarejestrowany zostanie wniosek o wyłączenie przewidziany w rozporządzeniu (WE) nr 1857/2006, na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Komisji Europejskiej.

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnej: Od 2010 r. do 31 grudnia 2013 r.

Cel pomocy:

Głównym celem pomocy jest wynagrodzenie rolnikom strat spowodowanych przez choroby roślin oraz kosztów zapobiegania i zwalczania tych chorób.

Koszty kwalifikowalne zgodnie z art. 10 ust. 11 oraz art. 10 ust. 2 lit. a) ppkt (i): wartość rynkowa zniszczonych zbiorów, wartość ubezpieczona lub rzeczywista zniszczonych zbiorów, oraz wartość środków fitosanitarnych i innych środków zwalczania chorób roślin.

Sektor(-y) gospodarki: Sektory korzystające z pomocy to: sektor ogrodnictwa oraz gatunki roślin owocowych, ozdobnych i leśnych.

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Gobierno de Navarra

Dirección General de Agricultura y Ganadería

Servicio de Agricultura

C/ Tudela, 20

31003 Pamplona

ESPAÑA

Adres internetowy:

http://www.cfnavarra.es/agricultura/COYUNTURA/AyudasEstado/pdfs/STNO10063%20OF.pdf

Inne informacje: -

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.