Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2010.185.7

Akt nienormatywny
Wersja od: 9 lipca 2010 r.

Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001

(2010/C 185/05)

(Dz.U.UE C z dnia 9 lipca 2010 r.)

Nr pomocy: XA 24/10

Państwo członkowskie: Włochy

Region: Regione Marche

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną: Servizi di sviluppo del sistema agroalimentare regionale e Linee di indirizzo per il programma annuale 2010. Legge regionale 23 dicembre 1999, n. 37

Podstawa prawna:

– Legge Regionale 23 dicembre 1999, n. 37 «Disciplina dei servizi per lo sviluppo del sistema agroalimentare regionale»;

– DGR 244 del 9.2.2010 - L.R. 23 dicembre 1999, n. 37 Approvazione del programma annuale 2010 dei servizi di sviluppo del sistema agroalimentare regionale e dei criteri per la presentazione e l'attuazione dei Progetti 2010 di «Assistenza tecnica specialistica nel settore zootecnico»

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi:

Planowane wydatki na pokrycie kosztów usług świadczonych w ramach niniejszego programu pomocy w roku 2010 nie przekraczają kwoty 1.000.000,00 EUR.

W każdym przypadku wkład publiczny zostanie ustalony w granicach zasobów finansowych przewidzianych w projekcie budżetu na działania dotyczące usług w zakresie rozwoju rolnictwa.

Maksymalna intensywność pomocy: Intensywność pomocy wynosi 100 % uznanych wydatków kwalifikowalnych, przy czym maksymalna kwota wsparcia na każdy projekt pomocy technicznej nie przekracza kwoty 50.000 EUR.

Data realizacji: Realizacja programu pomocy rozpocznie się po potwierdzeniu przez Komisję otrzymania niniejszego zestawienia zbiorczego oraz jego opublikowaniu w internecie.

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnej: Do dnia 31 grudnia 2013 r.

Cel pomocy:

Głównym celem pomocy jest wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw rolnych prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych poprzez zapewnianie usług w zakresie wsparcia technicznego.

Świadczone usługi w zakresie wsparcia technicznego nie mogą mieć charakteru ciągłego bądź okresowego ani nie mogą być związane ze zwykłymi wydatkami operacyjnymi przedsiębiorstwa. W odniesieniu do każdego projektu monitorowane są zatem wskaźniki służące ocenie poprawy wynikającej z udzielanego wsparcia oraz sporządzane sprawozdania na temat osiągniętych wyników.

Odnośne przepisy: art. 15 i 16 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r.

Sektor(-y) gospodarki: Rolnictwo

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Region of Marche

Servizio Agricoltura Forestazione e Pesca

PF Competitività e Sviluppo dell'Impresa Agricola

Via Tiziano 44

60125 Ancona AN

ITALIA

Adres internetowy:

http://www.agri.marche.it/Aree%20tematiche/Aiuti%20di%20stato/sviluppo%20agricolo2010.pdf

Inne informacje:

Usługi w zakresie rozwoju na rzecz gospodarstw rolnych będą świadczone przez tzw. podmioty wykonawcze określone w odnośnej ustawie regionalnej oraz uprzednio wybrane w drodze publicznego zaproszenia do składania ofert.

"Beneficjentami ostatecznymi" lub odbiorcami usług w zakresie rozwoju, do których odnosi się niniejszy program, są małe i średnie gospodarstwa rolne, które włączą się w inicjatywy przewidziane w wieloletnich projektach dopuszczonych do finansowania, będące płatnikami VAT zarejestrowanymi w C.C.I.A.A (Izba Przemysłowo-Handlowa, Rolnicza i Rzemieślnicza), oraz do których skierowane są usługi świadczone przez podmioty wykonawcze. W żadnym przypadku, w odniesieniu do wszelkiej działalności usługowej przewidzianej w niniejszym programie rocznym, pomoc nie może obejmować bezpośrednich wypłat pieniężnych dla producentów.

Gospodarstwa rolne zatrudniające pracowników mają obowiązek przestrzegać odnośnych krajowych umów zbiorowych i obowiązujących przepisów w dziedzinie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa w miejscu pracy.

Ze świadczonych usług będą mogli korzystać wszyscy beneficjenci na obszarze, na którym realizowany jest dany projekt. Przynależność końcowego beneficjenta do podmiotu wykonawczego nie jest niezbędnym warunkiem uzyskania dostępu do usługi. W przypadku beneficjentów nienależących do podmiotu wykonawczego, wszelki udział w kosztach administracyjnych podmiotu wykonawczego powinien ograniczać się do kosztów związanych ze świadczeniem usługi.

Koszty kwalifikowalne - obejmują wyłącznie koszt usług, które nie stanowią działalności ciągłej lub okresowej i nie mają związku ze zwykłymi wydatkami operacyjnymi przedsiębiorstwa.

Il Dirigente della PF Competitività e Sviluppo dell'Impresa Agricola Luciani ROBERTO

Nr pomocy: XA 31/10

Państwo członkowskie: Włochy

Region: Sardegna

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną: Agevolazioni per l'acquisto o la locazione di macchine utensili o di produzione

Podstawa prawna:

Legge 28 novembre 1965, n. 1329 - cosiddetta «SABATINI».

DGR n. 51/11 del 17.11.2009 concernente «Provvedimenti per l'acquisto di nuove macchine utensili. Approvazione direttive di attuazione».

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi:

2,5 mln EUR

Maksymalna intensywność pomocy: 60 %

Data realizacji: Pomoc jest dostępna od dnia opublikowania numeru rejestracji wniosku w sprawie wyłączenia na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Komisji Europejskiej.

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnej: Do dnia 31 grudnia 2013 r.

Cel pomocy: Artykuł 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006

Sektor(-y) gospodarki: Produkcja podstawowa.

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Regione Autonoma della Sardegna

Assessorato dell'agricoltura e riforma agro-pastorale

Via Pessagno 4

09125 Cagliari CA

ITALIA

Adres internetowy:

http://www.regione.sardegna.it

Inne informacje: - Claudio SABA

Nr pomocy: XA 49/10

Państwo członkowskie: Hiszpania

Region: Comunitat Valenciana (wspólnota autonomiczna Walencji)

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną: Fedacova

Podstawa prawna: Resolución del expediente acogido a la línea «programas intersectoriales en materia de atributos y valores de la calidad agroalimentaria»

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi:

99.674,00 EUR

Maksymalna intensywność pomocy: 100 %

Data realizacji: Od dnia publikacji numeru, pod którym zarejestrowany zostanie wniosek o wyłączenie, na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Komisji.

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnej: Do grudnia 2010 r.

Cel pomocy:

– ogólna promocja produktów rolno-spożywczych z regionu Walencji: organizacja warsztatów na temat jakości żywności, bezpieczeństwa żywności i produktów spożywczych z regionu Walencji,

– publikacje sprawozdań z warsztatów,

– badania i sprawozdania techniczne: opis sektora rolno-spożywczego, ośrodek badań konkurencyjności sektora, sprawozdania i publikacje techniczne, informacyjne i szkoleniowe, przygotowanie i planowanie badania sektora rolno-spożywczego w regionie Walencji,

– kształcenie: organizacja kursów na temat systemu samokontroli HACCP dla miodu w pojemnikach, przygotowanie i wdrażanie przewidzianych wymogów w zakresie higieny i identyfikowalności oraz HACCP w przedsiębiorstwie rolno-spożywczym, certyfikacja systemów bezpieczeństwa żywności,

– strona internetowa opisująca sektor rolno-spożywczy, wizyty i badania "na miejscu" w przedsiębiorstwach sektora rolno-spożywczego, zakup publikacji prawnych, badania, rozprawy i sprawozdania na ich temat,

– poszukiwanie rynków zbytu za granicą, analiza możliwości sprzedaży produktów rolno-spożywczych z regionu Walencji za granicą: uczestnictwo w targach, misjach gospodarczych oraz tworzeniu punktów informacji o eksporcie,

– ukierunkowywanie przedsiębiorstw rolno-spożywczych z regionu Walencji na przyszłe i obecne wyzwania.

Przewidziane działania są zgodne z art. 14 i 15 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r.

Sektor(-y) gospodarki: MŚP z sektora rolno-spożywczego wspólnoty autonomicznej Walencji

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación

C/ Amadeo de Saboya, 2

46010 Valencia

ESPAÑA

Adres internetowy:

http://www.agricultura.gva.es/especiales/ayudas_agrarias/pdf/fedacova2010.pdf

Inne informacje: -

La Directora General de Comercialización

Marta VALSANGIACOMO GIL

Nr pomocy: XA 59/10

Państwo członkowskie: Republika Federalna Niemiec

Region: Rheinland-Pfalz

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną: Partnerbetrieb Naturschutz

Podstawa prawna: Umsetzungsregelung "Beratungsförderung im Partnerbetrieb Naturschutz"

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi:

100.000 EUR rocznie począwszy od 2010 r.

Maksymalna intensywność pomocy: Do 100 % kosztów doradztwa

Data realizacji: Od dnia 1 maja 2010 r.

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnej: Do dnia 31 grudnia 2013 r.

Cel pomocy: Podstawą działania jest art. 15 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006 ("Zapewnienie wsparcia technicznego w sektorze rolnym").

Sektor(-y) gospodarki: Wszystkie sektory produkcji rolnej

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Ministerium für Umwelt, Forsten und Verbraucherschutz

Kaiser-Friedrich-Straße 1

55116 Mainz

DEUTSCHLAND

Adres internetowy:

Przepisy wykonawcze dotyczące programu Partnerbetrieb Naturschutz są dostępne na stronie

http://www.mufv.rlp.de/natur/naturschutz/partnerbetrieb_naturschutz.html

Inne informacje: Wsparcie obejmuje kompleksowe usługi doradcze dotyczące ochrony środowiska dla gospodarstw rolnych prowadzących działalność w zakresie produkcji podstawowej. Celem jest wsparcie wykorzystania usług w zakresie ochrony środowiska w rolnictwie w ramach środków dostosowawczych dotyczących gospodarstw rolnych.

Nr pomocy: XA 74/10

Państwo członkowskie: Hiszpania

Region: -

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną: Ayudas para la promoción de nuevas tecnologías en maquinaria y equipos agrarios

Podstawa prawna: Proyecto de Real Decreto por el que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para la promoción de nuevas tecnologías en maquinaria y equipos agrarios (pendiente de publicación en el Boletín Oficial del Estado)

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi:

Całkowita kwota wydatków publicznych przewidziana dla ogółu beneficjentów na rok 2010 wyniesie maksymalnie 3 miliony EUR.

Maksymalna intensywność pomocy:

Zgodnie z art. 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. oraz pod warunkiem, że nie zostały przekroczone limity określone w art. 4 ust. 9 wymienionego rozporządzenia, maksymalna intensywność pomocy wynosić będzie:

a) w przypadku stowarzyszeń spółdzielczych o charakterze rolnym oraz ich grup lub związków, oraz spółdzielni rolno-przetwórczych, innych grup producentów rolnych, posiadających własną osobowość prawną, uznanych przez właściwe organy regionów autonomicznych z uwzględnieniem szczególnej roli, jaką odgrywają one w swoim otoczeniu, stowarzyszeń zintegrowanej gospodarki rolnej (Agrupaciones de tratamientos integrados en agricultura) oraz stowarzyszeń ochrony zdrowia (Agrupaciones de defensa sanitaria) do 40 proc. całkowitej kwoty wydatków, lub do 50 proc. w przypadku gospodarstw położonych w obszarach górskich lub innych obszarach, na których występują utrudnienia, o których mowa w art. 36 lit. a) pkt (i), (ii) oraz (iii) rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW);

b) w przypadku innych grup rolnych posiadających własną osobowość prawną oraz grup nieposiadających tej tożsamości, których działalność opiera się na zawartej umowie uznawanej przez właściwy organ każdego z regionów autonomicznych, liczących sobie przynajmniej siedmiu członków będących właścicielami gospodarstw rolnych, do 20 proc. całkowitych wydatków, lub do 30 proc. w przypadku gospodarstw położonych w obszarach górskich lub innych obszarach, na których występują utrudnienia, zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r.

Data realizacji: Od dnia publikacji numeru, pod którym zarejestrowany zostanie wniosek o wyłączenie, na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Komisji, przy czym pomocy nie można udzielać przed tą datą.

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnej: Do dnia 31 grudnia 2013 r. Pomoc będzie udzielana w cyklach rocznych.

Cel pomocy:

Celem pomocy jest ustanowienie pomocy państwa, dostępnej na zasadach procedury przetargowej, służącej zachęcaniu do korzystania z nowych technologii i ich popularyzacji. Do kosztów kwalifikowalnych należą: zakup przez stowarzyszenia rolne maszyn i sprzętu rolniczego stanowiących innowację technologiczną w określonym obszarze geograficznym i przyczyniających się do poprawy istniejących systemów produkcji, oszczędności energii, ochrony środowiska naturalnego lub poprawy warunków pracy rolników.

Pomocy udziela się na zakupy zrealizowane po terminie złożenia wniosku o pomoc.

Pomocy udziela się zgodnie z art. 4 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006.

Sektor(-y) gospodarki: Podstawowa produkcja rolna

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino

Paseo Infanta Isabel, 1

28014 Madrid

ESPAÑA

Adres internetowy:

Cały tekst przedstawiający kryteria i warunki programu pomocy udostępniono pod następującym adresem:

http://www.mapa.es/ministerio/pags/normas/Nuevas_TecnologIas_060410.pdf

Inne informacje:

Dopłaty regulowane wymienionym powyżej dekretem królewskim są zgodne z wszelkimi innymi rodzajami pomocy przyznawanymi w tym samym celu przez organy administracji publicznej lub inne podmioty publiczne lub prywatne, z zastosowaniem ograniczeń ustanowionych w art. 19 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem

produktów rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001 i w żadnym przypadku nie przekraczają limitów określonych w art. 4 ust. 9 wymienionego rozporządzenia.

Niezależnie od powyższego, jednoczesne otrzymanie pomocy przyznanej na ten sam cel przez wszelkie organy administracji lub podmioty publiczne albo prywatne, krajowe lub międzynarodowe, w przypadku gdy całkowita kwota przyznanych dopłat na każdego beneficjenta przekracza wymienione limity, skutkować będzie proporcjonalnym obniżeniem kwoty dopłat regulowanych wymienionym dekretem królewskim, tak aby nie przekroczyć wymienionych limitów.

Jeżeli całkowita kwota dopłat wiązać się będzie z przekroczeniem maksymalnego poziomu intensywności pomocy określonego w przepisach wspólnotowych, zostanie ona obniżona do wymienionego limitu.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.