Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2009.154.13

Akt nienormatywny
Wersja od: 7 lipca 2009 r.

Zestawienie informacji przekazanych przez państwa członkowskie, dotyczące pomocy państwa przyznanej na mocy rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001

(2009/C 154/06)

(Dz.U.UE C z dnia 7 lipca 2009 r.)

Nr pomocy: XA 40/09

Państwo członkowskie: Hiszpania

Region: Principado de Asturia (Księstwo Asturii)

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymu-jącego pomoc indywidualną: Asociación de Criadores de Gochu Asturcelta

Podstawa prawna: Convenio de colaboración entre el Gobierno del Principado de Asturias y la Asociación de Criadores de Gochu Asturcelta (ACGA) para el desarrollo del programa de conservación de la raza autóctona asturiana Gochu Asturcelta durante el trienio 2009-2011.

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi:

Maksymalna kwota pomocy, która może zostać przyznana w poszczególnych latach obowiązywania umowy o współpracy (convenio de colaboración), wynosi:

(EUR)
200920102011
17.00019.00021.000

Maksymalna intensywność pomocy:

Maksymalna intensywność pomocy, która zostanie przyznana w odniesieniu do poszczególnych pozycji programu działań realizowanych przez podmiot otrzymujący pomoc, wynosi:

Koszty kwalifikowalneMaksymalna intensywność pomocy
I. Prowadzenie księgi hodowlanej100 %
II. Wsparcie techniczne100 %

Data realizacji: Począwszy od dnia publikacji numeru, pod którym zarejestrowano wniosek o wyłączenie, na stronie internetowej Komisji - Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnej: Do dnia 31 grudnia 2011 r.

Cel pomocy: Rozwijanie programu zachowania lokalnej asturiańskiej rasy świń Gochu Asturcelta. (Desarrollar el programa de conservación de la raza autóctona asturiana de ganado porcino Gochu Asturcelta).

Pomoc przyznawana jest na podstawie następujących artykułów rozporządzenia (WE) nr 1857/2006:

Artykuł 15: Zapewnienie wsparcia technicznego w sektorze rolnym. Koszty kwalifikowalne: koszty organizowania programów szkoleniowych dla hodowców, usługi doradcze świadczone przez podmioty zewnętrzne, organizacja forów wymiany wiedzy, konkursów i wystaw, rozpowszechnianie wiedzy naukowej, koszty wydawania publikacji.

Zgodnie z warunkami określonymi w art. 15 ust. 4 wsparcie techniczne będzie dostępne dla wszystkich właścicieli zwierząt wpisanych do księgi hodowlanej danej rasy, a członkostwo w stowarzyszeniu nie będzie warunkiem dostępu do usługi.

Artykuł 16: Wsparcie dla sektora produkcji zwierzęcej. Koszty kwalifikowalne: koszty prowadzenia księgi hodowlanej.

Zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 16 ust. 3 wspomnianego rozporządzenia pomoc przyznaje się w formie rzeczowej za pośrednictwem dotowanych usług i nie może ona obejmować bezpośrednich wypłat pieniężnych dla producentów.

Sektor(y) gospodarki: Sektor hodowli świń

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Consejería de Medio Rural y Pesca del Principado de Asturias

C/Coronel Aranda, s/n, 4a planta

33071 Oviedo (Asturias)

ESPAÑA

Adres internetowy: Tekst umowy o współpracy (convenio de colaboración) dostępny jest na stronie internetowej www.asturias.es: http://www.asturias.es/Asturias/descargas/CONVENIOS%20GANADERIA/ACGA%200920convenio.pdf

Inne informacje: -

Director-General for Livestock Farming and Agri-Food

Luis Miguel ÁLVAREZ MORALES

Nr pomocy: XA 45/09

Państwo członkowskie: Hiszpania

Region: Andalucía (Andaluzja)

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną: Ayudas para la restitución de los invernaderos en producción gravemente dañados como consecuencia de la tormenta de granizo ocurrida el día 25 de noviembre de 2008, en el Campo de Dalìas (Almeria)

Podstawa prawna: Resolución del Delegado de Consejería de Agricultura y Pesca en Almería, por Delegación de competencias del Consejero de Agricultura y Pesca mediante Orden de 23 de diciembre de 2008, por la que se concede una subvención para la restitución de los invernaderos en producción gravemente dañados como consecuencia de la tormenta de granizo ocurrida el día 25 de Noviembre de 2008, en el Campo de Dalías (Almería).

Planowane roczne wydatki: 6.000.000 EUR

Maksymalna intensywność pomocy:

50 % kwoty zatwierdzonego budżetu, w ramach limitów intensywności pomocy dozwolonych zgodnie z art. 11 ust. 6 rozporządzenia w sprawie wyłączeń.

Zgodnie z art. 11 ust. 3 rozporządzenia w sprawie wyłączeń, w przypadku przedmiotowej pomocy od maksymalnej kwoty strat kwalifikowanych do uzyskania pomocy odliczone zostaną kwoty otrzymane w ramach systemów ubezpieczeń oraz koszty, których nie poniesiono w wyniku wystąpienia niekorzystnych zjawisk klimatycznych.

Data realizacji: Począwszy od dnia publikacji numeru rejestracyjnego wniosku o wyłączenie na stronie internetowej Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Komisji Europejskiej. Uwzględniając, że szkody powstały 25 listopada 2008 r., pomoc spełnia wymóg określony w art. 11 ust. 10 rozporządzenia w sprawie wyłączeń: program pomocy jest realizowany w ciągu trzech lat od poniesienia straty, a pomoc jest wypłacana w ciągu czterech lat od zdarzenia.

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnej:

Rok budżetowy 2009

Wypłata pomocy nastąpi przed dniem 31 grudnia 2009 r., a zatem nie ma zastosowania art. 11 ust. 8 rozporządzenia w sprawie wyłączeń.

Cel pomocy: Natychmiastowa odbudowa uszkodzonych kwalifikowalnych elementów gospodarstwa: szklarnie, w których w czasie wystąpienia burzy gradowej odbywała się produkcja, które zostały w wyniku tej burzy uszkodzone i których uszkodzenia zostały sprawdzone przez przedstawicieli technicznych władz regionalnych.

Sektor(y) gospodarki: Właściciele funkcjonujących cieplarni, których straty zostały skontrolowane i określone w ujęciu ilościowym przez przedstawicieli technicznych władz regionalnych, i którzy złożyli wniosek o pomoc; w ten sposób spełniony zostaje wymóg art. 11 ust. 5 rozporządzenia: "Pomoc należy wypłacać bezpośrednio rolnikowi, którego dotknęły straty"

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Consejería de Agricultura y Pesca de la Junta de Andalucía

C/Tabladilla, s/n

41071 Sevilla

ESPAÑA

Adres internetowy:

http://www.cap.junta-andalucia.es

Adres internetowy strony, na której znajduje się pełny tekst zarządzenia:

http://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/portal/opencms/portal/Legislaciones/2009/propuesta_resolucion_subvencion_restitucion_invernaderos_tormentagranizo_campodalias

Inne informacje: Zgodność z art. 11 ust. 7 rozporządzenia została potwierdzona dzięki formalnemu uznaniu przez Wydział Rolnictwa i Rybołówstwa rządu regionalnego Andaluzji, że szkody zostały spowodowane przez niekorzystne zjawisko klimatyczne.

Nr pomocy: XA 53/09

Państwo członkowskie: Francja

Region: Département de la Drôme

Nazwa programu pomocy: Aides supplémentaires à la reconstitution du patrimoine nucicole, en complément au dispositif XA 302/08, pour les dommages causés aux exploitations agricoles nucicoles en 2007 par les calamités.

Podstawa prawna:

– Artykuł 11 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r.,

– Articles L. 361-1 et suivants du Code rural,

– Articles D. 361-1 et suivants du Code rural,

– Décret no 2007-592 du 24 avril 2007 relatif à l'indemnisation des calamités agricoles,

– Arrêté du ministère de l'agriculture et de la pêche fixant les conditions générales d'indemnisation au titre des calamités agricoles du 29 septembre 2005,

– Arrêtés du ministère de l'agriculture et de la pêche des 21 novembre 2007 et 25 janvier 2008, de reconnaissance au titre des calamités agricoles des dommages subis en 2007 dans la Drôme,

– Règlement 9E1 «Aide à la reconstitution du patrimoine nucicole» adopté par l'assemblée départementale le 16 juin 2008,

– Délibérations du Conseil général: 4E1 du 8 décembre 2008, et 12E1 du 27 janvier 2009 pour l'attribution nominative des aides, ainsi qu'1E1 du 15 décembre 2008 pour compléter l'enveloppe budgétaire initiale.

Planowane w ramach programu roczne wydatki: Dodatkowa pula środków w wysokości 19.000 EUR w roku 2009.

Maksymalna intensywność pomocy:

Stopa stosowana wobec drzew wykarczowanych wynosi od 25 % do 35 % (w zależności od ubezpieczenia, z którego korzysta rolnik). W przypadku prostowania drzew lub ich przycinania stosuje się stopę w wysokości 90 %.

Na obszarach górskich skumulowana wartość pomocy nie może przekroczyć maksymalnej stawki pomocy publicznej w wysokości 90 % wartości strat.

Data realizacji: Od dnia 26 lutego 2009 r., pod warunkiem opublikowania numeru, pod którym zarejestrowany został wniosek o wyłączenie, na stronach internetowych Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Komisji Europejskiej.

Czas trwania programu pomocy: Najpóźniej do końca 2009 r.

Cel pomocy:

Władze departamentalne mają na celu zaoferowanie pomocy producentom orzechów włoskich, których uprawy zostały zniszczone w wyniku nadzwyczajnych zjawisk pogodowych, tj. gwałtownych burz w dniach 8 lipca i 2 sierpnia 2007 r. oraz minitrąb powietrznych w dniach 17 i 18 września 2007 r. W związku z liczbą złożonych wniosków o pomoc oraz wielkością strat Pula środków pierwotnie ustalona przez Radę Generalną w zarządzeniu XA 302/08 okazała się niewystarczająca.

Z tego powodu na spotkaniu Rady Generalnej 4E1 w dniu 8 grudnia 2008 r. zaproponowano udostępnienie dodatkowej puli środków w wysokości 19.000 EUR, która została zaakceptowana w głosowaniu nad projektem budżetu w trakcie sesji w dniach 15 i 16 grudnia 2008 r. Wdrożenie rozszerzenia ww. programu jest uzależnione od otrzymania zgody Komisji.

Suplement do programu pomocy XA 302/08 zostanie wprowadzony zgodnie z programem pierwotnym, z wyjątkiem okresu trwania i kwoty.

Wszelka pomoc będzie ściśle zgodna z warunkami określonymi w art. 11 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r.

Sektory gospodarki: Jedynie gospodarstwa rolne, na których uprawiane są orzechy na obszarach poszkodowanych, które zostały uznane za dotknięte klęską żywiołową w 2007 r.

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Le Département de la Drôme

Hôtel du Département

Service Agriculture

26 Avenue du Président Herriot

26026 Valence Cedex 9

FRANCE

Strona internetowa:

http://www.ladrome.fr/fr/les-services/agriculture-et-environnement/agriculture/reglements-et-subventions/index.html

http://www.ladrome.fr/fr/les-services/agriculture-et-environnement/agriculture/index.html

Nr pomocy: XA 54/09

Państwo członkowskie: Łotwa

Region: -

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc indywidualną:: Atbalsta shēma "Atbalsts produktīvu ilggadīgo stādījumu ierīkošanai"

Podstawa prawna: Ministru kabineta noteikumu "Noteikumi par ikgadējo valsts atbalstu lauksaimniecībai un tā pieš ķiršanas kārtību" 6. pielikuma 4. programma 20.-35. punkts

Planowane w ramach programu roczne wydatki lub łączna kwota pomocy indywidualnej przyznanej podmiotowi:

Całkowita kwota programu pomocy w 2009 r. wynosi: 500.000 LVL

Całkowita kwota programu pomocy w 2010 r. wynosi: 500.000 LVL

Całkowita kwota programu pomocy w 2011 r. wynosi: 500.000 LVL

Całkowita kwota programu pomocy w 2012 r. wynosi: 500.000 LVL

Całkowita kwota programu pomocy w 2013 r. wynosi: 500.000 LVL

Maksymalna intensywność pomocy:

Intensywność pomocy wynosi 40 %.

Do składników wydatków kwalifikowalnych związanych z zakładaniem wieloletnich upraw produkcyjnych zalicza się następujące elementy:

26.1. przygotowanie gleby, w tym koszty odchwaszczania i środków chwastobójczych;

26.2. zakup i sadzenie roślin;

26.3. zakup i montaż systemów wspornikowych dla sadzonych roślin;

26.4. zakup i montaż ogrodzeń wraz ze wspornikami.

Kwota pomocy wynosi 40 % kosztów założenia uprawy, stosownie do kwoty maksymalnej określonej w poniższej tabeli:

Tabela

Maksymalna kwota pomocy oraz minimalna ilość uprawianych roślin

NrUprawaMinimalna ilość roślin na hektarMaksymalna kwota pomocy (LVL/ha)
1.Jabłka1.2002.415
6601.265
400805
2.Gruszki400920
3.Czereśnie5001.150
4.Śliwki6601.150
5.Wiśnie660805
6.Czarna porzeczka3.000230
7.Czerwona i biała porzeczka2.500460
8.Agrest2.000805
9.Jeżyny (borówki czarne)2.0002.530
10.Maliny5.000805
11.Rokitnik zwyczajny1.000690
12.Winogrona1.0001.100
13.Truskawki - materiał szkółkarski10.000690
14.Maliny - materiał szkółkarski5.0001.035
15.Jabłonie - materiał szkółkarski20.0001.380
16.Pigwa2.000460
17.Żurawina300.0002.300

Data realizacji: 1 marca 2009 r.

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnej: Do dnia 30 grudnia 2013 r.

Cel pomocy:

Celem pomocy jest zapewnienie wydajności produkcji owoców i owoców jagodowych poprzez stworzenie konkurencyjnego i wielofunkcyjnego sektora.

Pomocy udziela się zgodnie z art. 4 rozporządzenia Komisji (WE) nr 1857/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem produktów rolnych oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001.

Sektor(y) gospodarki:

Program ma zastosowanie do małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z wytwarzaniem podstawowych produktów rolnych.

Pomoc przeznaczona jest dla sektora produkcji roślinnej.

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc

Zemkopības ministrija

Rīga. 27.1.2009

Latvijas Republikas Zemkopības ministrija

Rīga, LV-1981

LATVIJA

Adres internetowy:

http://www.zm.gov.lv/doc_upl/Atbalsts_ilggadigajiem_stadijumiem.pdf

Inne informacje:

Niniejszy program pomocy zastępuje program pomocy nr XA 140/2008 "Atbalsts produktī vu ilggadīgo stādījumu ierīkošanaiå", który był zgodny z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1857/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 70/2001, i którego streszczenie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym (Dz.U. C 214/2008).

Nie przyznaje się żadnej pomocy z mocą wsteczną odnośnie do działalności już podjętej przez beneficjenta.

Maksymalna kwota pomocy przyznanej pojedynczemu przedsiębiorstwu w okresie trzech lat nie może przekroczyć 281.120 LVL (400.000 EUR), lub 351.400 LVL (500.000 EUR) jeśli przedsiębiorstwo to prowadzi działalność na obszarze o mniej korzystnych warunkach gospodarowania.

Pomoc przyznaje się jedynie przedsiębiorstwom nie będącym przedsiębiorstwami znajdującymi się w trudnej sytuacji.

Zgodnie z art. 4 ust. 10 rozporządzenia (WE) nr 1857/2006, pomocy nie przyznaje się na rzecz produkcji wyrobów imitujących lub zastępujących mleko i przetwory mleczne.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.