Zestawienie informacji dotyczących pomocy państwa, przyznanej zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 736/2008 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z produkcją, przetwórstwem i obrotem produktami rybołówstwa.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2010.273.2

Akt nienormatywny
Wersja od: 9 października 2010 r.

Zestawienie informacji dotyczących pomocy państwa, przyznanej zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 736/2008 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw prowadzących działalność związaną z produkcją, przetwórstwem i obrotem produktami rybołówstwa

(Tekst mający znaczenie dla EOG)

(2010/C 273/02)

(Dz.U.UE C z dnia 9 października 2010 r.)

Nr pomocy: XF 12/10

Państwo członkowskie: Zjednoczone Królestwo

Region/organ przyznający pomoc: Shetland Islands Council

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc ad hoc: Shetland Seafood Quality Control Grant

Podstawa prawna: Local Government in Scotland Act 2003; Section 20

Planowane w ramach programu roczne wydatki:

250.000 GBP rocznie

Maksymalna intensywność pomocy:

Zgodnie z intensywnością pomocy określoną w art. 17 pomoc dla usług w zakresie kontroli łososia (Salmon Inspection Services) oraz w ramach programu na rzecz poprawy siei (Whitefish Improvement Scheme) wyniesie do 80 %.

Pomoc na rzecz usług analitycznych oraz gospodarstw rybackich w celu doskonalenia kwalifikacji zawodowych lub rozwoju nowych metod i narzędzi szkoleniowych wyniesie do 100 % ze względu na to, że SSQC jest spółką z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji, przy czym wszystkie zyski są reinwestowane w sektorze, a dywidendy nie są wypłacane.

Beneficjentami programu pomocy są małe lub średnie przedsiębiorstwa, które spełniają wymogi wspólnej polityki rybołówstwa.

Data wejścia w życie: 18 czerwca 2010 r.

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnej: Zgodnie z przedmiotowym programem pomoc może być udzielana do dnia 31 grudnia 2013 r.

Cel pomocy: Dotacja dla przedsięwzięcia partnerskiego Shetland Islands Council oraz Shetland Seafood Quality Control mającego na celu realizację usług w zakresie kontroli łososia, programu na rzecz poprawy sieci, usług analitycznych oraz usług na rzecz gospodarstw rybackich. Pomoc ma na celu wsparcie przedsiębiorstw prowadzących działalność opartą na owocach morza i rybach na terenie Szetlandów poprzez świadczenie usług monitorowania jakości i bezpieczeństwa owoców morza i ryb pochodzących z połowów oraz hodowli, jak również miejsca połowu, hodowli lub przetwarzania. Celem pomocy jest umożliwienie Shetland Islands Council wsparcia wszelkiej działalności związanej z owocami morza i rybami na terenie Szetlandów, silnie powiązanej z innymi podobnymi ośrodkami na terenie Zjednoczonego Królestwa oraz regionów północnego Atlantyku, jak również sprzyjanie najlepszym praktykom w dziedzinie przedsiębiorczości w danym sektorze i poza nim.

Należy określić, który z art. 8-24 ma zastosowanie:

Artykuł 17

Przedmiotowa działalność:

Celem pomocy jest umożliwienie Shetland Islands Council wsparcia rynku owoców morza i ryb pochodzących z połowów oraz hodowli poprzez zapewnienie pomocy w zakresie środków służących wspólnemu interesowi w tej dziedzinie i mającej na celu:

– trwałe przyczynienie się do lepszego zarządzania zasobami lub ich lepszej ochrony,

– poprawę jakości i bezpieczeństwa żywności,

– propagowanie partnerstwa pomiędzy naukowcami i podmiotami gospodarczymi w sektorze rybactwa,

– przyczynianie się do przejrzystości rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, w tym do możliwości śledzenia pochodzenia,

– tworzenie sieci kontaktów, wymianę doświadczeń i wzorców postępowania pomiędzy organizacjami promującymi równość szans dla mężczyzn i kobiet oraz pomiędzy innymi zainteresowanymi stronami, oraz

– doskonalenie kwalifikacji zawodowych lub rozwój nowych metod i narzędzi szkoleniowych.

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Shetland Islands Council

Economic Development Unit

3 North Ness Business Park

Lerwick

Shetland

ZE1 0LZ

UNITED KINGDOM

Adres strony internetowej, na której można znaleźć pełny tekst programu pomocy:

http://www.sdt.shetland.org/

Uzasadnienie: SSQC przy wsparciu Shetland Island Council złożyło uprzednio wniosek o przyznanie pomocy w ramach funduszu EFF w celu rozszerzenia zakresu świadczonych usług, jednak wniosek ten został odroczony w związku z nadmierną liczbą wniosków składanych do EFF. Aby umożliwić SSQC zapewnienie koniecznego wsparcia w okresie wymaganym przez przemysł, Shetland Island Council podjęło decyzję o uzyskaniu zwolnienia zgodnego z zasadami pomocy państwa w celu zapewnienia odpowiedniego wsparcia MŚP prowadzącym działalność w danym sektorze w wymaganym czasie.

Nr pomocy: XF 13/10

Państwo członkowskie: Zjednoczone Królestwo

Region/organ przyznający pomoc: Comhairle nan Eilean Siar (Western Isles Council)

Nazwa programu pomocy lub nazwa podmiotu otrzymującego pomoc ad hoc: Outer Hebrides Fisheries Support Scheme

Podstawa prawna: Local Government (Scotland) Act 1973 as amended and Local Government in Scotland Act 2003

Planowane w ramach programu roczne wydatki: Planowane w ramach programu roczne wydatki wynoszą 25.000 GBP. Kwota ta odpowiada przewidywanemu ekwiwalentowi dotacji brutto wniosków w ramach Outer Hebrides Fisheries Support Scheme (OHFSS).

Maksymalna intensywność pomocy:

Intensywność pomocy nie przekroczy wysokości pomocy przewidzianej w art. 27 ust. 3 rozporządzenia Rady (WE) nr 1198/2006, tzn. nie przekroczy 15 % kosztów nabycia tytułu własności ani kwoty 50.000 EUR.

Pomoc w ramach niniejszego systemu gwarancyjnego odnosi się do tego rodzaju gwarancji i tego rodzaju transakcji podstawowych, które mają znaczenie w kontekście stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 736/2008.

Ekwiwalent dotacji brutto OHFSS jest obliczany zgodnie z metodą stosowaną w zgłoszonym programie Zjednoczonego Królestwa N 71/09 dotyczącym pomocy w formie gwarancji.

Beneficjentami programu są małe lub średnie przedsiębiorstwa, które są zgodne ze wspólną polityką rybołówstwa.

Data wejścia w życie: 15 czerwca 2010 r.

Czas trwania programu pomocy lub przyznanej pomocy indywidualnej: W ramach programu pomoc może być przyznawana do dnia 31 grudnia 2013 r.

Cel pomocy:

The Outer Hebrides Fisheries Support Scheme (OHFSS) stanowi program partnerstwa pomiędzy Comhairle nan Eilean Siar, Royal Bank of Scotland a Western Isles Fishermen's Association.

Celem programu jest stworzenie i utrzymanie możliwości zatrudnienia na terenie Hebryd Zewnętrznych poprzez zachęcanie do rozwoju działalności gospodarczej w sektorze rybołówstwa.

Pomoc finansowa jest dostępna w formie gwarancji pożyczki dla rybaków poniżej 40. roku życia nabywających po raz pierwszy częściowe lub całkowite prawo własności do używanego statku rybackiego.

Należy określić, który z art. 8-24 ma zastosowanie:

Artykuł 10

Przedmiotowa działalność: Royal Bank of Scotland udziela pożyczki na zakup używanych statków rybackich w wysokości do 40 % ceny zakupu, nie przekraczającej 100.000 GBP, z terminem spłaty do 10 lat. OHFSS zapewnia gwarancję pożyczki w wysokości do 50 % pożyczki udzielonej przez Royal Bank of Scotland.

Nazwa i adres organu przyznającego pomoc:

Comhairle nan Eilean Siar

Sandwick Road

Stornoway

Isle of Lewis

HS1 2BW

UNITED KINGDOM

Adres strony internetowej, na której można znaleźć pełny tekst programu pomocy:

http://www.cne-siar.gov.uk/eds/business/assistanceavailable/fls.asp

Uzasadnienie:

Mimo, iż Outer Hebrides Fisheries Support Scheme byłby zgodny z Europejskim Funduszem Rybackim, jego konkurencyjny charakter oraz czas potrzebny na jego zatwierdzenie, jak również wypłacanie a posteriori przyznanych kwot powodują, że niniejszy program bardziej odpowiada programowi pomocy państwa niż EFF.

Western Isles Council jest zobowiązane świadczyć w ten sposób pomoc na rzecz sektora rybołówstwa i preferuje pewność oraz natychmiastowość zapewnianą przez rozporządzenie o wykluczeniu.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.