Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2024 - Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin (CPVO)

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2024.3647

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2024 r.

Zestawienie dochodów i wydatków na rok budżetowy 2024 - Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin (CPVO) 1
(C/2024/3647)

DOCHODY

grafika

WYDATKI

grafika

Tabela zatrudnienia

grafika

Szacowana liczba pracowników kontraktowych (wyrażona jako ekwiwalenty pełnego czasu pracy) i oddelegowanych ekspertów krajowych

grafika

1 Kwoty wyrażono w euro, chyba że wskazano inaczej.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.