Dz.U.UE.L.2019.42.6

| Akt oczekujący
Wersja od: 13 lutego 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2019/249
z dnia 12 lutego 2019 r.
zawieszające preferencje taryfowe dla niektórych krajów korzystających z systemu GSP w odniesieniu do określonych sekcji systemu GSP zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 978/2012 wprowadzającym ogólny system preferencji taryfowych, na okres 2020-2022

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 978/2012 z dnia 25 października 2012 r. wprowadzające ogólny system preferencji taryfowych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 732/2008 1 , w szczególności jego art. 8 ust. 3,

Po zasięgnięciu opinii Komitetu ds. Preferencji Ogólnych, w rozumieniu art. 39 rozporządzenia (WE) nr 978/2012,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Na podstawie art. 8 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 978/2012 preferencje taryfowe przewidziane w rozwiązaniu ogólnym w ramach ogólnego systemu preferencji (GSP) zawiesza się w stosunku do produktów zawartych w danej sekcji systemu GSP, pochodzących z kraju korzystającego z systemu GSP, jeżeli średnia wartość przywozu takich produktów z danego kraju korzystającego z systemu GSP do Unii Europejskiej przez trzy kolejne lata przekracza progi wymienione w załączniku VI do tego rozporządzenia.

(2) Zgodnie z art. 8 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 978/2012 i w oparciu o statystyki handlowe dotyczące lat kalendarzowych 2012-2014 w rozporządzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/330 2  ustanowiono wykaz sekcji produktów, w odniesieniu do których zawieszono preferencje taryfowe od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

(3) Na podstawie art. 8 ust. 3 rozporządzenia (UE) nr 978/2012 Komisja dokonuje co trzy lata przeglądu tego wykazu oraz przyjmuje akt wykonawczy w celu zawieszenia lub przywrócenia preferencji taryfowych.

(4) Zmieniony wykaz powinien obowiązywać przez okres trzech lat, począwszy od dnia 1 stycznia 2020 r. Wykaz opiera się na statystykach handlowych dotyczących lat kalendarzowych 2015-2017 dostępnych na dzień 1 września 2018 r. i uwzględnia przywóz z krajów korzystających z systemu GSP wymienionych w załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 978/2012, mającym zastosowanie we wskazanym dniu. Nie uwzględnia się jednak wartości przywozu z krajów korzystających z GSP, którym od dnia 1 stycznia 2020 r. nie przysługują już preferencje taryfowe przewidziane w art. 4 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (UE) nr 978/2012,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Preferencje taryfowe określone w art. 7 rozporządzenia (UE) nr 978/2012 zawiesza się w stosunku do krajów korzystających z systemu GSP w odniesieniu do wykazu produktów sekcji systemu GSP, który określono w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.
Sporządzono w Brukseli dnia 12 lutego 2019 r.
W imieniu Komisji
Jean-Claude JUNCKER
Przewodniczący

ZAŁĄCZNIK

Wykaz sekcji systemu GSP, w odniesieniu do których zawiesza się preferencje taryfowe określone w art. 7 rozporządzenia (UE) nr 978/2012 w stosunku do danego kraju korzystającego z systemu GSP:

Kolumna A: nazwa kraju

Kolumna B: sekcja GSP (art. 2 lit. j) rozporządzenia w sprawie GSP)

Kolumna C: opis

ABC
IndieS-6aChemikalia nieorganiczne i organiczne
S-1 aTekstylia
S-14Perły i metale szlachetne
S-15aŻelazo i stal oraz wyroby z żelaza i stali
S-15bMetale nieszlachetne (z wyłączeniem żelaza i stali), artykuły z metali nieszlachetnych (z wyłączeniem artykułów z żelaza i stali)
S-17aLokomotywy pojazdów szynowych, tabor szynowy
S-17bPojazdy silnikowe, rowery, statki powietrzne i statki kosmiczne, statki i łodzie
IndonezjaS-1aZwierzęta żywe i produkty pochodzenia zwierzęcego z wyłączeniem ryb
S-3Oleje, tłuszcze i woski zwierzęce lub roślinne
S-5Produkty mineralne
S-9aDrewno i artykuły z drewna; węgiel drzewny
KeniaS-2aŻywe rośliny i produkty kwiaciarskie
1 Dz.U. L 303 z 31.10.2012, s. 1.
2 Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2016/330 z dnia 8 marca 2016 r. zawieszające preferencje taryfowe dla niektórych krajów korzystających z systemu GSP w odniesieniu do określonych sekcji systemu GSP zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 978/2012 wprowadzającym ogólny system preferencji taryfowych (Dz.U. L 62 z 9.3.2016, s. 9).