Dzienniki UE

Dz.U.UE.L.2012.348.11

| Akt utracił moc
Wersja od: 18 grudnia 2012 r.

ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) NR 1213/2012
z dnia 17 grudnia 2012 r.
zawieszające preferencje taryfowe dla niektórych krajów korzystających z systemu GSP w odniesieniu do określonych sekcji systemu GSP zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 978/2012 wprowadzającym ogólny system preferencji taryfowych

KOMISJA EUROPEJSKA,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 978/2012 z dnia 25 października 2012 r. wprowadzające ogólny system preferencji taryfowych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 732/2008(1), w szczególności jego art. 8 ust. 2,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1) Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 978/2012 preferencje taryfowe przewidziane w rozwiązaniu ogólnym w ramach ogólnego systemu preferencji (GSP) zawiesza się w stosunku do produktów zawartych w danej sekcji systemu GSP, pochodzących z kraju korzystającego z systemu GSP, jeżeli średnia wartość przywozu takich produktów z danego kraju korzystającego z systemu GSP do Unii Europejskiej przez trzy kolejne lata przekracza progi wymienione w załączniku VI do tego rozporządzenia.

(2) Przed zastosowaniem preferencji taryfowych przewidzianych w ramach rozwiązania ogólnego Komisja powinna określić wykaz sekcji systemu GSP, w odniesieniu do których zawiesza się preferencje taryfowe w stosunku do danych krajów korzystających z systemu GSP. Wykaz ten powinien opierać się na danych dostępnych w dniu 1 września 2012 r. oraz w dwóch poprzednich latach.

(3) Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu ds. Ogólnych Preferencji Taryfowych,

PRZYJMUJE NINIEJSZE ROZPORZĄDZENIE:

Artykuł  1

Wykaz produktów sekcji systemu GSP, w odniesieniu do których zawiesza się preferencje taryfowe określone w art. 7 rozporządzenia (UE) nr 978/2012 w stosunku do danych krajów korzystających z systemu GSP, określono w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

Artykuł  2

Niniejsze rozporządzenie wchodzi w życie następnego dnia po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Niniejsze rozporządzenie stosuje się od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.

Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskich.

Sporządzono w Brukseli dnia 17 grudnia 2012 r.

W imieniu Komisji
José Manuel BARROSO
Przewodniczący
______

(1) Dz.U. L 303 z 31.10.2012, s. 1.

ZAŁĄCZNIK

Wykaz sekcji systemu GSP, w odniesieniu do których zawiesza się preferencje taryfowe określone w art. 7 rozporządzenia (UE) nr 978/2012 w stosunku do danego kraju korzystającego z systemu GSP.

Kolumna A: nazwa kraju

Kolumna B: sekcja GSP (art. 2 lit. j) rozporządzenia w sprawie GSP)

Kolumna C: opis

ABC
ChinyS-1aZwierzęta żywe i produkty pochodzenia zwierzęcego z wyłączeniem ryb
S-1bRyby, skorupiaki, mięczaki i pozostałe bezkręgowce wodne
S-2bWarzywa, owoce i orzechy
S-2cKawa, herbata, maté (herbata paragwajska) i przyprawy
S-2dZboża, mąka, nasiona i żywice
S-4bGotowe artykuły spożywcze (z wyłączeniem mięsa i ryb), napoje bezalkoholowe, alkoholowe i ocet
S-6aChemikalia nieorganiczne i organiczne
S-6bProdukty chemiczne inne niż chemikalia organiczne i nieorganiczne
S-7aTworzywa sztuczne
S-7bGuma
S-8aSkóry i skórki surowe oraz skóry wyprawione
S-8bArtykuły ze skóry wyprawionej i skóry futerkowe
S-9aDrewno i węgiel drzewny
S-9bKorek, wyroby ze słomy i pozostałych materiałów do wyplatania
S-11aWyroby włókiennicze
S-11bArtykuły odzieżowe i dodatki odzieżowe
S-12aObuwie
S-12bNakrycia głowy, parasole, parasole przeciwsłoneczne, laski, bicze, preparowane pióra i puch
S-13Artykuły z kamieni, wyroby ceramiczne i szkło
S-14Perły i metale szlachetne
S-15aŻelazostopy oraz wyroby z żeliwa i stali
S-15bMetale nieszlachetne (z wyłączeniem żeliwa i stali), artykuły z metali nieszlachetnych (z wyłączeniem artykułów z żeliwa i stali)
S-16Maszyny i urządzenia
S-17aPojazdy i produkty kolejowe i tramwajowe
S-17bPojazdy silnikowe, rowery, statki powietrzne i statki kosmiczne, statki i łodzie
S-18Przyrządy optyczne, zegary i zegarki, instrumenty muzyczne
S-20Różne
KostarykaS-2bWarzywa, owoce i orzechy
EkwadorS-2aŻywe rośliny i produkty kwiaciarskie
S-4aPrzetwory z mięsa i ryb
IndieS-5Produkty mineralne
S-6aChemikalia nieorganiczne i organiczne
S-6bProdukty chemiczne inne niż chemikalia organiczne i nieorganiczne
S-8aSkóry i skórki surowe oraz skóry wyprawione
S-11aWyroby włókiennicze
S-17bPojazdy silnikowe, rowery, statki powietrzne i statki kosmiczne, statki i łodzie
IndonezjaS-1aZwierzęta żywe i produkty pochodzenia zwierzęcego z wyłączeniem ryb
S-3Oleje, tłuszcze i woski zwierzęce lub roślinne
S-6bProdukty chemiczne inne niż chemikalia organiczne i nieorganiczne
NigeriaS-8aSkóry i skórki surowe oraz skóry wyprawione
UkrainaS-17aPojazdy i produkty kolejowe i tramwajowe
TajlandiaS-4aPrzetwory z mięsa i ryb
S-4bGotowe artykuły spożywcze (z wyłączeniem mięsa i ryb), napoje bezalkoholowe, alkoholowe i ocet
S-14Perły i metale szlachetne
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.