Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2014.427.4

| Akt nienormatywny
Wersja od: 28 listopada 2014 r.

Zawiadomienie Komisji zgodnie z art. 2 ust. 3 Uzgodnienia między Unią Europejską a Republiką Islandii, Księstwem Liechtensteinu, Królestwem Norwegii oraz Konfederacją Szwajcarską w sprawie udziału tych państw w pracach komitetów wspierających Komisję Europejską w sprawowaniu jej kompetencji wykonawczych w odniesieniu do wprowadzania w życie, stosowania i rozwoju dorobku Schengen

(2014/C 427/05)

(Dz.U.UE C z dnia 28 listopada 2014 r.)

Zgodnie z art. 2 ust. 3 Uzgodnienia między Unią Europejską a Republiką Islandii, Księstwem Liechtensteinu, Królestwem Norwegii oraz Konfederacją Szwajcarską w sprawie udziału tych państw w pracach komitetów wspierających Komisję Europejską w sprawowaniu jej kompetencji wykonawczych w odniesieniu do wprowadzania w życie, stosowania i rozwoju dorobku Schengen 1 , lista komitetów załączonych do Uzgodnienia jest zaktualizowana, jak wskazano poniżej:

Lista istniejących komitetów wspierających Komisję Europejską w sprawowaniu jej kompetencji wykonawczych w odniesieniu do wprowadzania w życie, stosowania i rozwoju dorobku Schengen:

- komitet ustanowiony rozporządzeniem Rady (WE) nr 1683/95 z dnia 29 maja 1995 r. ustanawiającym jednolity formularz wizowy 2 ,
- komitet ustanowiony rozporządzeniem (WE) nr 1987/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) 3 oraz decyzją Rady 2007/533/WSiSW z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) 4 ; komitet ten wspomaga również Komisję Europejską we wdrożeniu następujących dokumentów prawnych:
- rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2008 z dnia 9 lipca 2008 r. w sprawie wizowego systemu informacyjnego (VIS) oraz wymiany danych pomiędzy państwami członkowskimi na temat wiz krótkoterminowych (rozporządzenie w sprawie VIS) 5 ,
- rozporządzenie Rady (WE) nr 1104/2008 z dnia 24 października 2008 r. w sprawie migracji z systemu informacyjnego Schengen (SIS 1+) do systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) 6 ,
- decyzja Rady 2008/839/WSiSW z dnia 24 października 2008 r. w sprawie migracji z systemu informacyjnego Schengen (SIS 1+) do systemu informacyjnego Schengen drugiej generacji (SIS II) 7 ,
- komitet ustanowiony decyzją Rady 2004/201/WSiSW z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie procedur zmiany Podręcznika Sirene 8 i rozporządzeniem Rady (WE) nr 378/2004 z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie procedur zmiany Podręcznika Sirene 9 w celu zapewnienia Komisji Europejskiej wsparcia w zmianach Podręcznika Sirene,
- komitet ustanowiony decyzją Rady z dnia 16 marca 2005 r. ustanawiającą bezpieczną internetową sieć informowania i koordynacji dla służb migracyjnych państw członkowskich (2005/267/WE) 10 ,
- komitet ustanowiony rozporządzeniem (WE) nr 562/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 marca 2006 r. ustanawiającym wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen) 11 w celu wspierania Komisji Europejskiej w dziedzinie granic zewnętrznych,
- komitet ustanowiony rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 z dnia 13 lipca 2009 r. ustanawiającym wspólnotowy kodeks wizowy (kodeks wizowy) 12 - "komitet wizowy",
- komitet ustanowiony art. 8 decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1105/2011/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie wykazu dokumentów podróży, które uprawniają posiadacza do przekraczania granic zewnętrznych i mogą być wizowane oraz w sprawie ustanowienia mechanizmu sporządzania takiego wykazu 13 ,
- komitet ustanowiony rozporządzeniem Rady (UE) nr 1053/2013 z dnia 7 października 2013 r. w sprawie ustanowienia mechanizmu oceny i monitorowania w celu weryfikacji stosowania dorobku Schengen oraz uchylenia decyzji komitetu wykonawczego z dnia 16 września 1998 r. dotyczącej utworzenia stałego komitetu ds. oceny i wprowadzania w życie dorobku Schengen 14 ,
- komitet ustanowiony rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1289/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. zmieniającym rozporządzenie Rady (WE) nr 539/2001 z dnia 15 marca 2001 r. wymieniające państwa trzecie, których obywatele muszą posiadać wizy podczas przekraczania granic zewnętrznych, oraz te, których obywatele są zwolnieni z tego wymogu 15 ,
- komitet ustanowiony rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 514/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Funduszu Azylu, Migracji i Integracji oraz instrumentu na rzecz wsparcia finansowego współpracy policyjnej, zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego 16 w zakresie, w jakim dotyczy ono kwestii niezbędnych do wdrożenia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 515/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. ustanawiającego, w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, instrument na rzecz wsparcia finansowego w zakresie granic zewnętrznych i wiz oraz uchylającego decyzję nr 574/2007/WE 17 .
1 Dz.U. L 103 z 13.4.2012, s. 4.
2 Dz.U. L 164 z 14.7.1995, s. 1.
3 Dz.U. L 381 z 28.12.2006, s. 4.
4 Dz.U. L 205 z 7.8.2007, s. 63.
5 Dz.U. L 218 z 13.8.2008, s. 60.
6 Dz.U. L 299 z 8.11.2008, s. 1.
7 Dz.U. L 299 z 8.11.2008, s. 43.
8 Dz.U. L 64 z 2.3.2004, s. 45.
9 Dz.U. L 64 z 2.3.2004, s. 5.
10 Dz.U. L 83 z 1.4.2005, s. 48.
11 Dz.U. L 105 z 13.4.2006, s. 1.
12 Dz.U. L 243 z 15.9.2009, s. 23.
13 Dz.U. L 287 z 4.11.2011, s. 9.
14 Dz.U. L 295 z 6.11.2013, s. 27.
15 Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 74.
16 Dz.U. L 150 z 20.5.2014, s. 112.
17 Dz.U. L 150 z 20.5.2014, s. 143.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.