Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2005.232.2

| Akt nienormatywny
Wersja od: 21 września 2005 r.

Zawiadomienie w sprawie upływu terminu obowiązywania niektórych środków wyrównawczych

(2005/C 232/02)

(Dz.U.UE C z dnia 21 września 2005 r.)

W następstwie publikacji zawiadomienia w sprawie zbliżającego się upływu terminu obowiązywania środków(1), po której nie wpłynął żaden wniosek o dokonanie przeglądu, Komisja zawiadamia o bliskim upływie terminu obowiązywania wymienionych poniżej środków wyrównawczych.

Niniejsze zawiadomienie publikuje się zgodnie z art. 18 ust. 4 rozporządzenia Rady (WE) nr 2026/97(2) z dnia 6 października 1997 r. w sprawie ochrony przed przywozem towarów subsydiowanych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej.

ProduktKraj(-e) pochodzenia lub wywozuŚrodkiOdniesienieData upływu ważności
Termoplastyczny kauczuk styrenobutadieno- styrenowyTajwanCło wyrównawczeRozporządzenie Rady (WE) nr 1994/2000 (Dz.U. L 238 z 22.9.2000, str. 8.)23.9.2005

______

(1) Dz.U. C 312 z 17.12.2004, str. 5.

(2) Dz.U. L 288 z 21.10.1997, str. 1. Rozporządzenie ostatnio zmienione rozporządzeniem Rady (WE) nr 461/2004 (Dz.U. L 77 z 13.3.2004, str. 12).

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.