Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2015.382.4

| Akt nieoceniany
Wersja od: 17 listopada 2015 r.

Zawiadomienie skierowane do podmiotu danych, do którego to podmiotu mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w rozporządzeniu Rady (UE) nr 753/2011, wykonywanym rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2015/2043, w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom, grupom, przedsiębiorstwom i podmiotom w związku z sytuacją w Afganistanie

(2015/C 382/03)

(Dz.U.UE C z dnia 17 listopada 2015 r.)

Uwagę podmiotu danych zwraca się na następujące informacje zgodnie z art. 12 rozporządzenia (WE) nr 45/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady 1 :

Podstawą prawną przedmiotowej operacji przetwarzania jest rozporządzenie Rady (UE) nr 753/2011 2 , wykonywane rozporządzeniem wykonawczym Rady (UE) 2015/2043 3 .

Administratorem przedmiotowej operacji przetwarzania jest Rada Unii Europejskiej reprezentowana przez Dyrektora Generalnego DG C (Sprawy Zagraniczne, Rozszerzenie i Ochrona Ludności) Sekretariatu Generalnego Rady, a działem, który zajmuje się tą operacją przetwarzania, jest Dział 1C w DG C, którego dane kontaktowe są następujące:

Council of the European Union

General Secretariat

DG C 1C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussels

BELGIQUE/BELGIË

E-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Celem operacji przetwarzania jest ustanowienie i aktualizacja wykazu osób objętych środkami ograniczającymi zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 753/2011, wykonywanym rozporządzeniem wykonawczym (UE) 2015/2043.

Podmioty danych są osobami fizycznymi, które spełniają kryteria umieszczenia w wykazie określone w tym rozporządzeniu.

Gromadzone dane osobowe obejmują: dane niezbędne do prawidłowej identyfikacji danej osoby, uzasadnienie oraz wszelkie inne dane z nim związane.

Gromadzone dane osobowe mogą być w razie potrzeby udostępniane Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych i Komisji.

Bez uszczerbku dla ograniczeń określonych w art. 20 ust. 1 lit. a) i d) rozporządzenia (WE) nr 45/2001, wnioski o dostęp, a także wnioski o poprawkę lub sprzeciwy będą rozpatrywane zgodnie z sekcją 5 decyzji Rady 2004/644/WE 4 .

Dane osobowe będą zatrzymywane przez 5 lat od momentu, gdy podmiot danych zostanie usunięty z wykazu osób objętych zamrożeniem aktywów lub gdy ważność danego środka wygaśnie, lub też przez okres trwania postępowania sądowego, w przypadku gdy zostało ono rozpoczęte.

Podmioty danych mogą odwołać się do Europejskiego Inspektora Ochrony Danych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 45/2001.

1 Dz.U. L 8 z 12.1.2001, s. 1.
2 Dz.U. L 199 z 2.8.2011, s. 1.
3 Dz.U. L 300 z 17.11.2015, s. 1.
4 Dz.U. L 296 z 21.9.2004, s. 16.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.