Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2019.27.6

| Akt nienormatywny
Wersja od: 22 stycznia 2019 r.

Zawiadomienie skierowane do osoby objętej środkami ograniczającymi przewidzianymi w decyzji Rady 2011/101/WPZiB oraz w rozporządzeniu Rady (WE) nr 314/2004 dotyczących środków ograniczających wobec Zimbabwe

(2019/C 27/06)

(Dz.U.UE C z dnia 22 stycznia 2019 r.)

Niniejsza informacja skierowana jest do Grace Mugabe wymienionej w załączniku I do decyzji Rady 2011/101/WPZiB w sprawie środków ograniczających wobec Zimbabwe 1  oraz w załączniku III do rozporządzenia Rady (WE) nr 314/2004 dotyczącego niektórych środków ograniczających w odniesieniu do Zimbabwe 2 .

Rada zamierza utrzymać środki ograniczające wobec ww. osoby z nowym uzasadnieniem. Osobę tę niniejszym informuje się, że do dnia 25 stycznia 2019 r. może złożyć do Rady wniosek o uzyskanie planowanego uzasadnienia umieszczenia jej w wykazie; wniosek ten należy przesłać na poniższy adres:

Council of the European Union

General Secretariat

RELEX.1.C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Adres poczty elektronicznej: sanctions@consilium.europa.eu

Zainteresowana osoba w każdym momencie może przesłać do Rady na wyżej wskazany adres wniosek, wraz z ewentualnymi dokumentami uzupełniającymi, o to, by decyzja o umieszczeniu i utrzymaniu jej w wykazie została ponownie rozważona. Wniosek taki zostanie rozpatrzony po wpłynięciu. W związku z tym zwraca się uwagę zainteresowanej osoby na regularny przegląd wykazu przez Radę. Aby wniosek mógł zostać rozpatrzony przy najbliższym przeglądzie, należy go przedłożyć do dnia 8 lutego 2019 r.

1 Dz.U. L 42 z 16.2.2011, s. 6.
2 Dz.U. L 55 z 24.2.2004, s. 1.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.