Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.182.6

| Akt nieoceniany
Wersja od: 9 czerwca 2017 r.

Zawiadomienie skierowane do osób fizycznych CHO IL U (alias Cho Il Woo), CHO YON CHUN (alias Jo Yon Jun), CHOE HWI, JO YONG-WON (alias Cho Yongwon), KIM CHOL NAM, KIM KYONG OK, KIM TONG-HO, MIN BYONG CHOL (Min Pyo'ng-ch'o'l; Min Byong-chol; Min Byong Chun), PAEK SE BONG, PAK HAN SE (alias Kang Myong Chol), PAK TO CHUN (alias Pak Do Chun), RI JAE IL (alias Ri Chae-Il), RI SU YONG, RI YONG MU, CHOE SONG IL, JANG YONG SON, KIM JUNG JONG (alias Kim Chung Chong) i KIM YONG CHOL oraz podmiotów Kangbong Trading Corporation, Korea Kumsan Trading Corporation, Koryo Bank i Strategic Rocket Force of the Korean People's Army (Strategiczne Siły Rakietowe Koreańskiej Armii Ludowej) (alias Strategic Rocket Force; Strategic Rocket Force Command of KPA), dodanych do wykazu, o którym mowa w art. 6 ust. 1 rozporządzenia Rady (WE) nr 329/2007 nakładającego pewne szczególne środki ograniczające względem osób, podmiotów i organów umieszczonych w wykazie na mocy decyzji Komitetu ds. Sankcji lub Rady Bezpieczeństwa ONZ zgodnie z pkt 8 lit. d) rezolucji RB ONZ 1718 (2006 r.) i pkt 8 rezolucji RB ONZ 2094 (2013 r.), lub takie, których wykaz został zmieniony, na mocy rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/970

(2017/C 182/05)

(Dz.U.UE C z dnia 9 czerwca 2017 r.)

1. W decyzji Rady (WPZiB) 2016/849 1  wzywa się Unię do zamrożenia funduszy oraz zasobów gospodarczych osób i podmiotów umieszczonych w wykazie przez Komitet Sankcji lub przez Radę Bezpieczeństwa ONZ ze względu na ich zaangażowanie w programy KRLD dotyczące broni jądrowej, rakietowych pocisków balistycznych lub innej broni masowego rażenia lub wspieranie przez nie takich programów - w tym przez stosowanie niedozwolonych środków - lub osób lub podmiotów działających w ich imieniu lub pod ich kierunkiem lub podmiotów będących ich własnością lub przez nie kontrolowanych - w tym przez stosowanie niedozwolonych środków.
2. Rada Bezpieczeństwa ONZ przyjęła rezolucję 2356 z dnia 2 czerwca 2017 r., na mocy której dodano następujące osoby fizyczne: CHO IL U (alias Cho Il Woo), CHO YON CHUN (alias Jo Yon Jun), CHOE HWI, JO YONG-WON (alias Cho Yongwon), KIM CHOL NAM, KIM KYONG OK, KIM TONG-HO, MIN BYONG CHOL (Min Pyo'ng-ch'o'l; Min Byong-chol; Min Byong Chun), PAEK SE BONG, PAK HAN SE (alias Kang Myong Chol), PAK TO CHUN (alias Pak Do Chun), RI JAE IL (alias Ri Chae-Il), RI SU YONG and RI YONG MU oraz następujące podmioty: Kangbong Trading Corporation, Korea Kumsan Trading Corporation, Koryo Bank i Strategic Rocket Force of the Korean People's Army (Strategiczne Siły Rakietowe Koreańskiej Armii Ludowej) (alias Strategic Rocket Force; Strategic Rocket Force Command of KPA) do wykazu prowadzonego przez Komitet ds. Sankcji.

Ponadto w dniu 1 czerwca 2017 r. Komitet ds. Sankcji wprowadził zmiany w wykazie osób fizycznych, dotyczące następujących osób: CHOE SONG IL, JANG YONG SON, KIM JUNG JONG (alias Kim Chung Chong) i KIM YONG CHOL.

Zainteresowane osoby i podmioty mogą w każdej chwili złożyć w Komitecie Rady Bezpieczeństwa Organizacji Narodów Zjednoczonych ustanowionym zgodnie z rezolucją nr 1718 (2006) wniosek, wraz z wszelkimi dokumentami uzupełniającymi, o ponowne rozpatrzenie decyzji o umieszczeniu ich w wykazie ONZ. Wniosek taki należy przesłać na poniższy adres:

United Nations - Focal point for delisting

Security Council Subsidiary Organs Branch

Room S-3055 E

New York, NY 10017

STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI

Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://www.un.org/sc/suborg/en/sanctions/delisting

3. W celu wdrożenia nowych wpisów Komisja przyjęła rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/970 2  zmieniające odpowiednio załącznik IV do rozporządzenia Rady (WE) nr 329/2007 3 .

Zainteresowane osoby i podmioty mogą zgłosić uwagi dotyczące decyzji o wymienieniu lub pozostawieniu ich w wykazie, wraz z dokumentami uzupełniającymi, do Komisji Europejskiej na następujący adres:

European Commission

"Restrictive measures"

Rue de la Loi/Wetstraat 200,

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

4. Ponadto zwraca się uwagę zainteresowanych osób i podmiotów na fakt, że istnieje możliwość zaskarżenia rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/970 do Sądu Unii Europejskiej zgodnie z postanowieniami art. 263 akapit czwarty i szósty Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
5. Zwraca się uwagę wymienionych podmiotów i osób na możliwość zwrócenia się z wnioskiem do właściwych władz odpowiedniego państwa członkowskiego (odpowiednich państw członkowskich) zgodnie z załącznikiem II do rozporządzenia (WE) nr 329/2007 w celu uzyskania zezwolenia na wykorzystanie zamrożonych środków finansowych i zasobów gospodarczych na podstawowe potrzeby lub szczególne płatności, zgodnie z art. 7 tego rozporządzenia.
1 Dz.U. L 141 z 28.5.2016, s. 79.
2 Dz.U. L 146 z 8.6.2017, s. 129.
3 Dz.U. L 88 z 29.3.2007, s. 1.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.