Zawiadomienie skierowane do osób, do których mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady 2011/72/WPZiB oraz w rozporządzeniu Rady (UE) nr 101/2011 w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Tunezji.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2015.382.1

Akt nieoceniany
Wersja od: 17 listopada 2015 r.

Zawiadomienie skierowane do osób, do których mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady 2011/72/WPZiB oraz w rozporządzeniu Rady (UE) nr 101/2011 w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Tunezji

(2015/C 382/01)

(Dz.U.UE C z dnia 17 listopada 2015 r.)

Poniższe informacje skierowane są do osób wymienionych w załączniku do decyzji Rady 2011/72/WPZiB 1 oraz w załączniku I do rozporządzenia Rady (UE) nr 101/2011 2 w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Tunezji.

Po przeprowadzeniu przeglądu Rada Unii Europejskiej stwierdziła, że wyżej wymienione osoby powinny nadal znajdować się w wykazie wyznaczonych osób.

Zainteresowane osoby mogą także złożyć do Rady wniosek, wraz z dokumentami uzupełniającymi, o ponowne rozpatrzenie decyzji o umieszczeniu ich w wykazie wyznaczonych osób. Wnioski takie należy przesyłać przed dniem 1 grudnia 2015 r. na następujący adres:

Council of the European Union

General Secretariat

DG C 1C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Adres e-mail: sanctions@consilium.europa.eu

Wszelkie przedłożone uwagi zostaną uwzględnione do celów przeprowadzanego przez Radę okresowego przeglądu wykazu wyznaczonych osób zgodnie z art. 5 decyzji 2011/72/WPZiB i art. 12 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 101/2011.

1 Dz.U. L 28 z 2.2.2011, s. 62.
2 Dz.U. L 31 z 5.2.2011, s. 1.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.