Dz.U.UE.C.2019.27.5

| Akt nienormatywny
Wersja od: 22 stycznia 2019 r.

Zawiadomienie skierowane do niektórych osób i do podmiotu, do których mają zastosowanie środki ograniczające przewidziane w decyzji Rady 2011/235/WPZiB oraz w rozporządzeniu Rady (UE) nr 359/2011 w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Iranie

(2019/C 27/05)

(Dz.U.UE C z dnia 22 stycznia 2019 r.)

Poniższe informacje skierowane są do wiadomości AHMADI-MOQADDAMA Esmaila (nr 1), ALLAHKARAMA Hosseina (nr 2), FAZLI Alego (nr 4), KHALILI Alego (nr 7), MOTLAGHA Bahrama Hosseiniego (nr 8), RADANA Ahmad-Rezy (nr 10), Azizollaha RAJABZADEHA (nr 11), TAEBA Hosseina (nr 13), SHARIATIEGO Seyeed Hassana (nr 14), DORRI-NADJAFABADIEGO Ghorban-Alego (nr 15), HADDADA Hassana (nr 16), SOLTANIEGO Hodjatoleslama Seyeda Mohammada (nr 17), HEYDARIFARA Ali-Akbara (nr 18), JAFARI-DOLATABADIEGO Abbasa (nr 19), MORTAZAVIEGO Saida (nr 22), MORTAZAVIEGO Amira (nr 24), SALAVATIEGO Abdolghassema (nr 25), YASAGHIEGO Ali-Akbara (nr 28), SEDAQATA Farajollaha (nr 31), ZANJIREIA Mohammada-Alego (nr 32), ABBASZADEH-MESHKINIEGO, Mahmouda (nr 33), AKHARIANA Hassana (nr 35), AVAEE Seyyeda Ali-Rezy (nr 36), BANESHIEGO Jabera (nr 37), generała dywizji dra Seyyeda Hasana (nr 38), GANJIEGO Mostafy Barzegara (nr 39), HABIBIEGO Mohammada Rezy (nr 40), HEJAZIEGO Mohammada (nr 41), JAVANIEGO Yadollaha (nr 43), JAZAYERIEGO Massouda (nr 44), JOKARA Saleha Mohammada (nr 45), Behrouza KAMALIANA (nr 46), MALEKIEGO Mojtaba (nr 49), OMIDIEGO Mehrdada (nr 50), SALARKII Mahmouda (nr 51), KHODAEI SOURIEGO Hojatollaha (nr 52), TAMADDONA Mortezy (nr 54), ZEBHIEGO Hosseina (nr 55), BAHRAMIEGP Mohammads-Kazema (nr 56), HAJMOHAM-MADIEGP Aziza (nr 57), BAGHERIEGO Mohammada-Baghera (nr 58), dra HOSSEINIEGO Mohammada (nr 60), KAZEMIEGO Toraja (nr 64), LARIJANIEGO Sadeqa (nr 65), MORTAZAVIEGO Solata Seyyeda (nr 69), FAHRADIEGP Alego (nr 73), RASHIDIEGO AGHDAMA, Alegp Ashrafa (nr 79), JAFARIEGO Asadollaha (nr 83), HAMLBARA Rahima (nr 85) i cyberpolicji (nr 1), osób i podmiotu wymienionych w załączniku do decyzji Rady 2011/235/WPZiB 1  oraz w załączniku I do rozporządzenia Rady (UE) nr 359/2011 2  w sprawie środków ograniczających skierowanych przeciwko niektórym osobom i podmiotom w związku z sytuacją w Iranie.

Rada zamierza utrzymać środki ograniczające wobec ww. osób z nowym uzasadnieniem. Osoby te informuje się, że mogą złożyć do Rady wniosek o uzyskanie zamierzonego uzasadnienia ich wyznaczenia, do dnia 28 stycznia 2019 r. na poniższy adres:

Council of the European Union

General Secretariat

RELEX.1.C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Adres poczty elektronicznej: sanctions@consilium.europa.eu.

Wszelkie uwagi przedłożone do dnia 15 lutego 2019 r. zostaną uwzględnione do celów okresowego przeglądu przeprowadzanego przez Radę zgodnie z art. 3 decyzji 2011/235/WPZiB i z art. 12 ust. 4 rozporządzenia (UE) nr 359/2011.

1 Dz.U. L 100 z 14.4.2011, s. 51.
2 Dz.U. L 100 z 14.4.2011, s. 1.