Dziennik UE

Dz.U.UE.C.2017.187.64

| Akt nienormatywny
Wersja od: 13 czerwca 2017 r.

Zawiadomienie skierowane do następujących osób fizycznych: CHON Chi Bu (alias CHON Chi-bu), CHU Kyu-Chang (alias JU Kyu-Chang; JU Kyu Chang), HYON Chol-hae (alias HYON Chol Hae), KIM Yong-chun (alias Young-chun; KIM Yong Chun), O Kuk-Ryol (alias O Kuk Ryol), PAEK Se-bong (alias PAEK Se Bong), PAK Jae-gyong (alias Chae-Kyong; PAK Jae Gyong), RYOM Yong, SO Sang-kuk (alias SO Sang Kuk), generała broni KIM Yong Chol (alias: KIM Yong-Chol; KIM Young-Chol; KIM Young-Cheol; KIM Young-Chul), PAK To-Chun (alias PAK To Chun), CHOE Kyong-song (alias CHOE Kyong song), CHOE Yong-ho (alias CHOE Yong Ho), HONG Sung-Mu (alias HUNG Sun Mu; HONG Sung Mu), JO Kyongchol (alias JO Kyong Chol), KIM Chun-sam (alias KIM Chun Sam), KIM Chun-sop (alias KIM Chun Sop), KIM Jong-gak (alias KIM Jong Gak), KIM Rak Kyom (alias KIM Rak-gyom; KIM Rak Gyom), KIM Won-hong (alias KIM Won Hong), PAK Jong-chon (alias PAK Jong Chon), RI Jong-su (alias RI Jong Su), SON Chol-ju (alias Son Chol Ju), YUN Jong-rin (alias YUN Jong Rin), PAK Yong-sik (alias PAK Yong Sik), HONG Yong Chil, RI Hak Chol (alias RI Hak Chul; RI Hak Cheol), YUN Chang Hyok, RI Myong Su, SO Hong Chan, WANG Chang Uk, JANG Chol, JON Il-chun (alias JON Il Chun), KIM Tong-un (alias KIM Tong Un), KIM Il-Su (alias Kim Il Su), KANG Song-Sam (alias KANG Song Sam), CHOE Chun-Sik (alias CHOE Chun Sik), SIN Kyu-Nam (alias SIN Kyu Nam), PAK Chun-San (alias PAK Chun San) i SO Tong Myong, oraz do następujących podmiotów: Korea Pugang mining and Machinery Corporation ltd, Korean Ryengwang Trading Corporation, Sobaeku United Corp. (alias Sobaeksu United Corp.), Yongbyon Nuclear Research Centre, Strategic Rocket Forces oraz Korea National Insurance Corporation (KNIC) i jej oddziały (znane również jako Korea Foreign Insurance Company), których wpisy zostały zmienione w wykazie, o którym mowa w art. 6 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 329/2007 nakładającego pewne szczególne środki ograniczające względem osób i podmiotów odpowiedzialnych za programy KRLD w dziedzinie broni jądrowej, rakietowych pocisków balistycznych i innych rodzajów broni masowego rażenia, osób i podmiotów działających w ich imieniu lub pod ich kierunkiem oraz podmiotów przez nie posiadanych lub kontrolowanych, na mocy rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/993

(2017/C 187/21)

(Dz.U.UE C z dnia 13 czerwca 2017 r.)

1. W decyzji Rady (WPZiB) 2016/849 1  wezwano Unię do zamrożenia środków finansowych i zasobów gospodarczych osób i podmiotów umieszczonych w wykazie zawartym w załączniku II do decyzji (WPZiB) 2016/849. W decyzji tej wezwano również państwa członkowskie do podjęcia wszelkich niezbędnych środków, aby zapobiec wjazdowi tych osób na ich terytorium oraz przejazdowi przez ich terytorium.

Wykaz sporządzany przez Radę UE obejmuje osoby i podmioty odpowiedzialne za realizację programów KRLD w dziedzinie broni jądrowej, rakietowych pocisków balistycznych lub innych rodzajów broni masowego rażenia, osoby i podmioty działające w ich imieniu lub pod ich kierunkiem oraz podmioty przez nie posiadane lub kontrolowane, a także osoby zaangażowane w świadczenie usług finansowych lub przekazywanie na terytorium państw członkowskich, przez nie lub z tego terytorium, z udziałem obywateli państw członkowskich, podmiotów utworzonych na mocy ich prawa krajowego, osób lub instytucji finansowych działających na ich terytorium, jakichkolwiek aktywów lub zasobów finansowych lub innych, które mogą posłużyć do realizacji programów lub działań Korei Północnej dotyczących broni jądrowej, rakiet balistycznych i innej broni masowego rażenia, albo osoby lub podmioty działające w ich imieniu lub pod ich kierunkiem, lub podmioty posiadane lub kontrolowane przez nie.

2. W dniu 12 czerwca 2017 r. Rada przyjęła decyzję o wykreśleniu jednej osoby fizycznej i jednego podmiotu z wykazu, a także zmianie wpisów dotyczących następujących osób fizycznych: CHON Chi Bu (alias CHON Chi-bu), CHU Kyu-Chang (alias JU Kyu-Chang; JU Kyu Chang), HYON Chol-hae (alias HYON Chol Hae), KIM Yong-chun (alias Young-chun; KIM Yong Chun), O Kuk-Ryol (alias O Kuk Ryol), PAEK Se-bong (alias PAEK Se Bong), PAK Jae-gyong (alias Chae-Kyong; PAK Jae Gyong), RYOM Yong, SO Sang-kuk (alias SO Sang Kuk), generała broni KIM Yong Chol (alias: KIM Yong-Chol; KIM Young-Chol; KIM Young-Cheol; KIM Young-Chul), PAK To-Chun (alias PAK To Chun), CHOE Kyong-song (alias CHOE Kyong song), CHOE Yong-ho (alias CHOE Yong Ho), HONG Sung-Mu (alias HUNG Sun Mu; HONG Sung Mu), JO Kyongchol (alias JO Kyong Chol), KIM Chun-sam (alias KIM Chun Sam), KIM Chun-sop (alias KIM Chun Sop), KIM Jong-gak (alias KIM Jong Gak), KIM Rak Kyom (alias KIM Rak-gyom; KIM Rak Gyom), KIM Won-hong (alias KIM Won Hong), PAK Jong-chon (alias PAK Jong Chon), RI Jong-su (alias RI Jong Su), SON Chol-ju (alais Son Chol Ju), YUN Jong-rin (alias YUN Jong Rin), PAK Yong-sik (alias PAK Yong Sik), HONG Yong Chil, RI Hak Chol (alias RI Hak Chul; RI Hak Cheol), YUN Chang Hyok, RI Myong Su, SO Hong Chan, WANG Chang Uk, JANG Chol, JON Il-chun (alias JON Il Chun), KIM Tong-un (alias KIM Tong Un), KIM Il-Su (alias Kim Il Su), KANG Song-Sam (alias KANG Song Sam), CHOE Chun-Sik (alias CHOE Chun Sik), SIN Kyu-Nam (alias SIN Kyu Nam), PAK Chun-San (alias PAK Chun San) i SO Tong Myong, oraz następujących podmiotów: Korea Pugang mining and Machinery Corporation ltd, Korean Ryengwang Trading Corporation, Sobaeku United Corp. (alias Sobaeksu United Corp.), Yongbyon Nuclear Research Centre, Strategic Rocket Forces oraz Korea National Insurance Corporation (KNIC) i jej oddziałów (znanego również jako Korea Foreign Insurance Company).
3. W celu wdrożenia nowych wpisów Komisja przyjęła rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2017/993 2  zmieniające odpowiednio załącznik V do rozporządzenia Rady (WE) nr 329/2007 3 .

Zainteresowane osoby i podmioty mogą przekazać uwagi dotyczące decyzji o umieszczeniu ich w wykazie, wraz z dokumentami uzupełniającymi, do Komisji Europejskiej na następujący adres:

European Commission

"Restrictive measures"

Rue de la Loi/Wetstraat 200,

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

4. Ponadto zwraca się uwagę zainteresowanych osób na fakt, że istnieje możliwość zaskarżenia rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/993 do Sądu Unii Europejskiej zgodnie z postanowieniami art. 263 akapit czwarty i szósty Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
5. Zwraca się uwagę wymienionych podmiotów i osób na możliwość zwrócenia się z wnioskiem do właściwych władz odpowiedniego państwa członkowskiego (odpowiednich państw członkowskich) zgodnie z załącznikiem II do rozporządzenia (WE) nr 329/2007 w celu uzyskania zezwolenia na wykorzystanie zamrożonych środków finansowych i zasobów gospodarczych na podstawowe potrzeby lub szczególne płatności zgodnie z art. 7 tego rozporządzenia.
1 Dz.U. L 141 z 28.5.2016, s. 79.
2 Dz.U. L 149 z 13.6.2017, s. 67.
3 Dz.U. L 88 z 29.3.2007, s. 1.
© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.