Zawiadomienie rządu Danii dotyczące zniesienia możliwości bieżącego przyznawania zezwoleń na poszukiwanie i wydobywanie węglowodorów na określonych obszarach Danii

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2022.429.9

Akt nienormatywny
Wersja od: 11 listopada 2022 r.

Zawiadomienie rządu Danii dotyczące zniesienia możliwości bieżącego przyznawania zezwoleń na poszukiwanie i wydobywanie węglowodorów na określonych obszarach Danii
(Tekst mający znaczenie dla EOG)
(2022/C 429/07)

Uwzględniając art. 3 ust. 3 dyrektywy 94/22/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 1994 r. w sprawie warunków udzielania i korzystania z zezwoleń na poszukiwanie, badanie i produkcję węglowodorów zawiadamia się niniejszym o zaprzestaniu stosowania procedury bieżącego przyznawania nowych zezwoleń na poszukiwanie i produkcję węglowodorów na określonych obszarach Danii, rozpoczętej zawiadomieniem rządu Danii w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich z dnia 19 lutego 1997 r. 1

Ustawą nr 2389 z dnia 14 grudnia 2021 r. - zmieniającą ustawę o użytkowaniu podglebia w Danii - która weszła w życie 1 stycznia 2022 r., parlament Danii ograniczył obszar w Danii, w przypadku którego można przyznawać zezwolenia na poszukiwanie i wydobywanie węglowodorów. W związku z tym zgodnie z sekcją 5 pkt 1 ustawy o użytkowaniu podglebia w Danii (por. akt skonsolidowany nr 1533 z dnia 16 grudnia 2019 r. z późniejszymi zmianami) zezwolenia na poszukiwanie i wydobywanie węglowodorów można przyznawać wyłącznie w przypadku obszaru położonego na Morzu Północnym w obrębie duńskiej części szelfu kontynentalnego na zachód od 6° 15' długości geograficznej wschodniej (obszar Centralgraven i obszary do niego przylegające)

Z tego względu wszelkie wnioski o zezwolenia na poszukiwanie i wydobywanie węglowodorów poza określonym obszarem na terytorium Danii na wschód od 6° 15' długości geograficznej wschodniej zostaną rozpatrzone odmownie.

Dodatkowych informacji udziela:

Duńskie Ministerstwo ds. Klimatu, Energetyki i Infrastruktury Publicznej

Duńska Agencja Energetyki

Carsten Niebuhrs Gade 43

1577 Copenhagen V

DANIA

Tel. +45 33926700

E-mail: ens@ens.dk

Strona internetowa: http://www.ens.dk

1 Dz.U. C 49 z 19.2.1997, s. 23.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.