Zawiadomienie o zbliżającym się wygaśnięciu niektórych środków antydumpingowych.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2015.137.29

Akt nieoceniany
Wersja od: 25 kwietnia 2015 r.

Zawiadomienie o zbliżającym się wygaśnięciu niektórych środków antydumpingowych

(2015/C 137/06)

(Dz.U.UE C z dnia 25 kwietnia 2015 r.)

1.
Zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1225/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej 1 Komisja zawiadamia, iż o ile nie zostanie wszczęty przegląd zgodnie z przedstawioną poniżej procedurą, wymienione środki antydumpingowe wygasną w terminie podanym w poniższej tabeli.
2.
Procedura

Producenci unijni mogą złożyć pisemny wniosek o dokonanie przeglądu. Wniosek ten musi zawierać wystarczające dowody na to, że wygaśnięcie środków prawdopodobnie doprowadziłoby do kontynuacji lub ponownego wystąpienia dumpingu i szkody.

Jeżeli Komisja postanowi dokonać przeglądu odnośnych środków, importerzy, eksporterzy, przedstawiciele państwa wywozu oraz producenci unijni będą mieli możliwość rozwinięcia, odparcia lub skomentowania argumentów przedstawionych we wniosku o wszczęcie tego przeglądu.

3.
Termin

Producenci unijni mogą przedłożyć pisemny wniosek o dokonanie przeglądu na podstawie określonej powyżej procedury, na adres: European Commission, Directorate-General for Trade (Unit H-1), CHAR 4/39, 1000 Brussels, Belgium 2 , w dowolnym terminie od dnia opublikowania niniejszego zawiadomienia, lecz nie później niż trzy miesiące przed datą podaną w poniższej tabeli.

4.
Niniejsze zawiadomienie zostaje opublikowane zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009.
ProduktPaństwo pochodzenia lub wywozuŚrodkiPodstawa prawnaData wygaśnięcia (1)
Moduły fotowoltaiczne z krzemu krystalicznego i główne komponenty (tj. ogniwa)Chińska Republika LudowaCło antydumpingoweRozporządzenie wykonawcze Rady (UE) nr 1238/2013 nakładające ostateczne cło antydumpingowe na przywóz modułów fotowoltaicznych z krzemu krystalicznego i głównych komponentów (tj. ogniw) pochodzących lub wysyłanych z Chińskiej Republiki Ludowej (Dz.U. L 325 z 5.12.2013, s. 1).7.12.2015
ZobowiązaniaDecyzja wykonawcza Komisji 2013/707/UE (Dz.U. L 325 z 5.12.2013, s. 214)
(1) Środek wygasa o północy w dniu podanym w niniejszej kolumnie.
1 Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 51.
2 Faks +32 22956505.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.