Zawiadomienie o zbliżającym się wygaśnięciu niektórych środków antydumpingowych.

Dzienniki UE

Dz.U.UE.C.2014.164.21

Akt nienormatywny
Wersja od: 29 maja 2014 r.

Zawiadomienie o zbliżającym się wygaśnięciu niektórych środków antydumpingowych

(2014/C 164/10)

(Dz.U.UE C z dnia 29 maja 2014 r.)

1.
Komisja Europejska zawiadamia, iż o ile nie zostanie wszczęty przegląd zgodnie z przedstawioną poniżej procedurą, wymienione poniżej środki antydumpingowe wygasną w terminie podanym w poniższej tabeli, zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia Rady (WE) nr 1225/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej 1 .
2.
Procedura

Producenci unijni mogą złożyć pisemny wniosek o dokonanie przeglądu. Wniosek ten musi zawierać wystarczające dowody na to, że wygaśnięcie środków prawdopodobnie doprowadziłoby do kontynuacji lub ponownego wystąpienia dumpingu i szkody.

Jeżeli Komisja postanowi dokonać przeglądu odnośnych środków, importerzy, eksporterzy, przedstawiciele państwa wywozu oraz producenci unijni będą mieli możliwość rozwinięcia, odparcia lub skomentowania argumentów przedstawionych we wniosku o wszczęcie tego przeglądu.

3.
Termin

Producenci unijni mogą przedłożyć pisemny wniosek o dokonanie przeglądu na podstawie określonej powyżej procedury, na adres: European Commission, Directorate-General for Trade (Unit H-1), N-105 8/20, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË 2 , w dowolnym terminie od dnia opublikowania niniejszego zawiadomienia, lecz nie później niż trzy miesiące przed datą podaną w poniższej tabeli.

4.
Niniejsze zawiadomienie zostaje opublikowane zgodnie z art. 11 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1225/2009.
ProduktPaństwo pochodzenia lub wywozuŚrodkiPodstawa prawnaData wygaśnięcia (1)
Kołowe mechanizmy segregatoroweChińska Republika LudowaCło antydumpingoweRozporządzenie wykonawcze Rady

(UE) nr 157/2010

(Dz.U. L 49 z 26.2.2010, s. 1),

rozszerzone na przywóz wysyłany

z Wietnamu rozporządzeniem Rady

(WE) nr 1208/2004

(Dz.U. L 232 z 1.7.2004, s. 1)

oraz rozszerzone na przywóz

wysyłany z Laotańskiej Republiki

Ludowo-Demokratycznej

rozporządzeniem Rady (WE)

nr 33/2006 (Dz.U. L 7 z 12.1.2006, s. 1)

27.2.2015 r.
(1) Środek wygasa o północy w dniu podanym w niniejszej kolumnie.
1 Dz.U. L 343 z 22.12.2009, s. 51.
2 Faks +32 22956505.

© Unia Europejska, http://eur-lex.europa.eu/
Za autentyczne uważa się wyłącznie dokumenty Unii Europejskiej opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.